re-integratie kiezen logo

Ontwikkelingen op de re-integratiemarkt

De re-integratiemarkt en -regelgeving is dynamisch en volop in ontwikkeling. Hieronder volgen een aantal wetten en regelingen die de afgelopen jaren tot stand zijn ingekomen en in de pijplijn zitten in relatie tot re-integratie.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De Wet Verbetering Poortwachter deed zijn intrede op 1 april 2002. De wet heeft als doel om het aantal langdurig zieke werknemers in te dammen. De werkgever en werknemer dienen zich samen in te spannen voor re-integratie. De Wet Verbetering Poortwachter zorgde voor een nieuwe re-integratiedienst die inmiddels de re-integratiemarkt domineert: re-integratie tweede spoor.

Wet Verlenging Loonbetalingsverplichting (VLZ)

De Wet Verlenging Loonbetalingsverplichting is op 1 januari 2004 ingegaan. De VLZ bepaalt dat de werkgever het loon van de zieke werknemer de eerste 2 jaar doorbetaalt. Als de werkgever zich gedurende deze tweejarige periode onvoldoende heeft ingespannen voor re-integratie dan kan de doorbetalingsverplichting met 1 jaar verlengd worden. Na 24 maanden ziekte komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Wet Werk naar Inkomen en Arbeidsvermogen (WIA)

Op 29 december 2005 werd de WAO opgevolgd door de WIA. Deze wet waarborgt een uitkering na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2014 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO geldt nog wel voor mensen die voor deze datum een WAO-uitkering ontvingen.

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

De Wet BeZaVa is in 2013 in werking getreden. Uit deze wet volgt dat werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan aan de voormalige werkgever worden toegerekend. Dit betekent dat naast de gedifferentieerde premie voor WGA Vast ook een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (maximaal 2 jaar) en de WGA-Flex (maximaal 10 jaar) in rekening wordt gebracht bij de werkgever. Sinds 2017 is de werkgever als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk geworden voor de WGA-lasten en de re-integratie van arbeidsongeschikte flexwerkers. 

Van Wet Werk en Zekerheid (WWZ) naar Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

In juli 2015 trad gefaseeerd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. De wet had als doel om het ontslagrecht goedkoper en sneller te maken, de positie van flexwerkers te verbeteren en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Een van de veranderingen was dat ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid voortaan via het UWV verloopt. Onderdeel van de wet was ook dat de werkloosheidsuitkering (WW) in fasen zal worden verminderd. Zo werd voorheen maximaal 38 maanden uitgekeerd, terwijl dit vanaf 2019 hooguit 24 maanden zijn. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking getreden op 1 januari 2020 als opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De WAB  beoogt een aantal onvolkomenheden van de WWZ bij te sturen. Zo is het doel van om werkgevers te stimuleren om vaste contracten aan te bieden door werkgevers lagere ww-premies te laten betalen bij vaste contracten. Anderzijds wordt het voor werkgevers iets makkelijker om werknemers te ontslaan. 

Participatiewet als vervanger van Bijstand en Sociale Werkvoorziening

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet vervangt de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening en heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Onder de Participatiewet vallen bijvoorbeeld jonggehandicapten die nog beschikken over arbeidsvermogen. De Participatiewet biedt gemeenten een aantal re-integratie-instrumenten waaronder loonkostensubsidie, no-riskpolis, proefplaatsing en jobcoaching. Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers die na afloop van een dienstverband ziek uit dienst gaan en vallen onder de gemeentelijke doelgroep (deze taak lag voorheen bij UWV).

Arbowet

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Zo kunnen werknemers makkelijker naar de bedrijfsarts stappen en een second opion vragen bij een andere bedrijfsarts. Voor werkgevers is een basiscontract verplicht geworden waarin de minimumeisen voor gezond en veilig werk zijn vastgelegd. 

Van IRO naar Werkfit Maken en Naar Werk 

De Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) deed zijn intrede op 1 januari 2004 en had grote gevolgen hebben voor de re-integratiemarkt. Met de Individuele Re-integratie Overeenkomst konden werkzoekenden met een UWV-uitkering voortaan zelf hun re-integratie verzorgen. De IRO zorgde tevens voor een grote toestroom van re-integratiebureaus. In 2010 werden de IRO budgetten onverwacht flink verlaagd. Dit had als gevolg dat werkzoekenden met een WW-uitkering geen beroep meer konden doen op de IRO. Werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering kwamen nog wel in aanmerking voor de IRO.De IRO werd in 2016 feitelijk opgesplitst in de volgende twee re-integratiediensten: Werkfit Maken en Naar Werk.   

Wajong wordt twee groepen

De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) gaat per 2021 bestaan uit twee groepen jonggehandicapten: Wajongers met mogelijkheden tot arbeidsdeelname en Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden hebben. De groep met mogelijkheden is onder te verdelen in jonggehandicapten die zijn ingestroomd vanuit de oude Wajong (tot 2010) en de Wajong2010 (2010-2015). Arbeidsparticipatie komt centraal te staan voor deze groep. 
Bovendien zet de overheid in op inkomensondersteuning, waarbij werken moet lonen. 

Medisch advies bedrijfsarts leidend voor RIV-toets vanaf 1 september 2021

Het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) gaat per 1 september 2021 leidend worden. Daarmee zijn loonsancties gerelateerd aan het medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk wat de loondoorbetaling bij ziekte transparanter maakt voor de werkgever. Nu komt het vaak voor dat een werkgever een loonsanctie krijgt omdat de verzekeringsarts van het UWV anders oordeelt dan de bedrijfsarts. Dat betreft vaak de belastbaarheid van de werknemer.

Compensatie Regeling Transitievergoeding

Met de Regeling compensatie transitievergoeding wordt de werkgever vanaf 1 april 2020 gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding. Daarmee wordt voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met dubbele kosten na twee jaar loon doorbetaling bij zieke werknemers. Met deze regeling wordt ook voorkomen dat werkgevers het dienstverband na twee jaar ziekte niet beëindigen ter voorkoming van de betaling van de transitievergoeding. De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. 

Re-integratie in tijden van corona 

Re-integratie is tijdens corona grotendeels onveranderd gebleven. Het UWV houdt wel rekening met corona-omstandigheden. Verder werken bedrijfsartsen zoveel mogelijk op afstand. 
 
 

Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over re-integratiewetgeving, regelingen en re-integratietrajecten.