re-integratie kiezen logo

Ontwikkelingen op de re-integratiemarkt

De re-integratiemarkt en -regelgeving is voortdurend in ontwikkeling. Hieronder volgen een aantal wetten en regelingen die de afgelopen jaren tot stand zijn ingekomen in relatie tot re-integratie.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De Wet Verbetering Poortwachter deed zijn intrede op 1 april 2002. De wet heeft als doel om het aantal langdurig zieke werknemers in te dammen. De werkgever en werknemer dienen zich samen in te spannen voor re-integratie. De Wet Verbetering Poortwachter zorgde voor een nieuwe re-integratiedienst die inmiddels de re-integratiemarkt domineert: re-integratie tweede spoor.

Wet Verlenging Loonbetalingsverplichting (VLZ)

De Wet Verlenging Loonbetalingsverplichting is op 1 januari 2004 ingegaan. De VLZ bepaalt dat de werkgever het loon van de zieke werknemer de eerste 2 jaar doorbetaalt. Als de werkgever zich gedurende deze tweejarige periode onvoldoende heeft ingespannen voor re-integratie dan kan de doorbetalingsverplichting met 1 jaar verlengd worden. Na 24 maanden ziekte komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Wet Werk naar Inkomen en Arbeidsvermogen (WIA)

Op 29 december 2005 werd de WAO opgevolgd door de WIA. Deze wet waarborgt een uitkering na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2014 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO geldt nog wel voor mensen die voor deze datum reeds een WAO-uitkering ontvingen.

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

De Wet BeZaVa  is per 1 januari 2014 in werking getreden. Uit deze wet volgt dat werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan aan de voormalig werkgever worden toegerekend. Dit betekent dat naast de gedifferentieerde premie voor WGA Vast nu ook een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (maximaal 2 jaar) en de WGA-Flex (maximaal 10 jaar) in rekening wordt gebracht bij de werkgever. Sinds 1 januari 2016 is de werkgever als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk geworden voor de WGA-lasten en de re-integratie van arbeidsongeschikte flexwerkers.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

In juli 2015 is gefaseeerd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De wet heeft als doel om het ontslagrecht goedkoper en sneller te maken, de positie van flexwerkers te verbeteren en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Een van de veranderingen is dat ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid voortaan via het UWV verloopt. Onderdeel van de wet is ook dat de werkloosheidsuitkering (WW) in fasen zal worden verminderd. Zo werd voorheen maximaal 38 maanden uitgekeerd, terwijl dit vanaf 2019 hooguit 24 maanden maanden zijn.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet vervangt de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening en heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Onder de Participatiewet vallen bijvoorbeeld jonggehandicapten die nog beschikken over arbeidsvermogen. De Participatiewet biedt gemeenten een aantal re-integratie-instrumenten waaronder loonkostensubsidie, een no-riskpolis, proefplaatsing en jobcoaching. Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers die na afloop van een dienstverband ziek uit dienst gaan en vallen onder de gemeentelijke doelgroep (deze taak lag voorheen bij UWV).

Arbowet

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Zo kunnen werknemers makkelijker naar de bedrijfsarts stappen en second opion vragen bij een andere bedrijfsarts. Voor werkgevers is een basiscontract verplicht geworden waarin de minimumeisen voor gezond en veilig werk zijn vastgelegd. 

Werkfit Maken en Naar Werk / IRO

De IRO is in 2016 feitelijk opgesplitst in de volgende twee re-integratiediensten: Werkfit Maken en Naar Werk. De IRO deed zijn intrede op 1 januari 2004 en zou grote gevolgen hebben voor de re-integratiemarkt. Op basis van de Individuele Re-integratie Overeenkomst konden werkzoekenden met een UWV-uitkering voortaan zelf hun re-integratie verzorgen. De IRO zorgde voor een grote toestroom van re-integratiebureaus. In 2010 werden de budgetten echter onverwacht flink verlaagd met als gevolg dat werkzoekenden met een WW-uitkering geen beroep meer konden doen op de IRO. Werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering kwamen nog wel in aanmerking voor de IRO.