re-integratie kiezen logo

Wat is de WW?

De Werkloosheidswet (WW) is een werknemersverzekering die wordt uitgevoerd door het UWV. Werkloze werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering  op basis van de WW

WW-premie

De WW-premie is een percentage van het loon van de werknemer die door de werkgever wordt betaald. Ze wordt afgedragen aan de Belastingdienst via de periodieke aangifte loonheffingen. Met de komst van de WAB in 2020 gelden nieuwe regels voor de berekening van de WW-premie. Er is nu een lage AWf-premie (2,64% in 2024) voor werknemers met een vast contract en er is een hoge AWf-premie (7,64% in 2024) voor werknemers met een tijdelijk contract.   

Wanneer recht op WW

Als voldaan wordt aan o.m. de volgende voorwaarden dan heeft een werknemer recht op de WW:

  • Verzekerd voor werkloosheid.
  • Niet verwijtbaar werkloos.
  • Beschikbaar voor werk. 
  • De laatste 36 weken voor werkloosheid minimaal 26 weken gewerkt.

Wanneer geen recht op WW

In o.m. de volgende situaties heeft een werknemer geen recht op de WW:

  • Bij ontvangst uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid.
  • Wonend of verblijvend in het buitenland anders dan vakantie of het zoeken naar werk.
  • Niet rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Duur en hoogte van de WW-uitkering

De tijd die een werknemer gewerkt heeft, bepaalt de duur van de WW-uitkering. Het UWV hanteert de weken- en jareneis. Wie voldoet aan de wekeneis (minimaal 26 weken gewerkt) ontvangt 3 maanden de WW-uitkering. Wie voldoet aan de jareneis (minimaal 4 jaar gewerkt) heeft recht op meer. De hoogte van de WW-uitkering wordt bepaald door het salaris; de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Na deze 2 maanden is dat 70%. Als de WW-uitkering is afgelopen zonder dat werk is verkregen dan zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, een IOW-uitkering en een IOAW-uitkeringen of een aanvulling WW op basis van CAO.

Sollicitatieplicht

Van een werknemer wordt verwacht dat minimaal één keer per week een controleerbare sollicitatie-activiteit wordt verricht. Het UWV beoordeelt of er voldoende inspanningen zijn verricht. Voor diegenen die binnen een jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, geldt een vrijstellingsplicht. Ook bij mantelzorg, vrijwilligerswerk of bij het starten van een eigen bedrijf kan de vrijstellingsplicht gelden. Zoek contact met het UWV om duidelijkheid te krijgen voor uw specifieke situatie.  

Eigenrisicodrager WW en re-integratie

Voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs geldt dat zij als enige werkgever verplicht eigenrisicodrager zijn voor de WW. Zij zijn daarbij ook verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. In de overigens gevallen is re-integratiebegeleiding voor mensen met een WW-uitkering feitelijk niet beschikbaar. Het UWV biedt begeleiding aan mensen met een UWV-uitkering die arbeidsongeschikt of langdurig ziek zijn maar niet aan WW'ers. Wie een WW-uitkering ontvangt kan wel aankloppen bij zijn of haar gemeente voor re-integratiehulp. 

Zelfstandig ondernemerschap vanuit WW

Het UWV kan een uitkeringsgerechtigde toestemming verlenen om gedurende maximaal zes maanden te werken als ondernemer met behoud van WW-uitkering. Dit wordt de startperiode genoemd. Het UWV geeft toestemming als een werkloze met een eigen bedrijf voldoende perspectief heeft om de WW te verlaten. 
 Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratiebegeleiding voor uw (ex)medewerkers. Terug naar kenniscentrum