re-integratie kiezen logo

Wat is de WW?

De WW staat voor Werkloosheidswet. Werkloze werknemers hebben onder voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering  op basis van de WW. De WW is een werknemersverzekering en wordt uitgevoerd door het UWV

WW-premie

De premie van de Werkloosheidswet wordt betaald door de werkgever. De premie is een percentage van het loon dat de werknemer ontvangt. De WW-premie wordt afgedragen aan de Belastingdienst via de periodieke aangifte loonheffingen. Met de komst van de WAB in 2020 gelden nieuwe regels voor de berekening van de WW-premie: een laag tarief van 2,94% voor werknemers met een vast contract en een hoog tarief van 7,94% voor werknemers met een tijdelijk contract.   

Wanneer recht op WW

Als voldaan wordt aan o.m. de volgende voorwaarden dan heeft een werknemer recht op de WW:

  • Verzekerd voor werkloosheid.
  • Niet verwijtbaar werkloos.
  • Beschikbaar voor werk. 
  • De laatste 36 weken voor werkloosheid minimaal 26 weken gewerkt.

Wanneer geen recht op WW

In o.m. de volgende situaties heeft een werknemer geen recht op de WW:

  • Bij ontvangst uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid.
  • Wonend of verblijvend in het buitenland anders dan vakantie of het zoeken naar werk.
  • Niet rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Duur en hoogte van de WW-uitkering

De tijd die een werknemer gewerkt heeft, bepaalt de duur van de WW-uitkering. Het UWV hanteert de weken- en jareneis. Wie voldoet aan de wekeneis (minimaal 26 weken gewerkt) ontvangt 3 maanden de WW-uitkering. Wie voldoet aan de jareneis (minimaal 4 jaar gewerkt) heeft recht op meer. De hoogte van de WW-uitkering wordt bepaald door het salaris; de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Na deze 2 maanden is dat 70%. 

Sollicitatieplicht

Van een werknemer wordt verwacht dat minimaal één keer per week een controleerbare sollicitatie-activiteit wordt verricht. Het UWV beoordeelt of er voldoende inspanningen zijn verricht. Voor diegenen die binnen een jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, geldt een vrijstellingsplicht. Ook bij mantelzorg, vrijwilligerswerk of bij het starten van een eigen bedrijf kan de vrijstellingsplicht gelden. Zoek contact met het UWV om duidelijkheid te krijgen voor uw specifieke situatie.  

Re-integratie vanuit WW

In de oude situatie met de IRO was re-integratie ook vanuit de WW mogelijk. Dat betekende dat iemand met een WW-uitkering recht had op een re-integratietraject waarvoor een re-integratebureau kon worden gekozen. Inmiddels geldt dat re-integratiebegeleiding feitelijk alleen vanuit ziekte/arbeidsongeschikt mogelijk is wanneer men een uitkering van het UWV ontvangt. Een alternatieve route vormt nog het aankloppen bij de gemeente voor re-integratiehulp waarna inschrijving bij het UWV alsnog een optie kan zijn.   

Zelfstandig ondernemerschap vanuit WW

Het UWV kan een uitkeringsgerechtigde toestemming verlenen om gedurende maximaal zes maanden te werken als ondernemer met behoud van WW-uitkering. Dit wordt de startperiode genoemd. Het UWV geeft toestemming als een werkloze met een eigen bedrijf voldoende perspectief heeft om de WW te verlaten. 
 Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus voor re-integratietrajecten en informatie over re-integratie.