re-integratie kiezen logo

Wat is de WIA?

De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen en trad in 2005 in werking als opvolger van de WAO. De WIA regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn. De WIA bestaat uit twee uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. In dit artikel meer over de criteria die gelden voor de WGA en IVA, de WIA-premies en de loonsanctie bij onvoldoende re-integratie inspanningen. 

Premie werknemer

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de WIA. Na twee jaar ziekte hebben werknemers de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen bij het UWV. Welke type uitkering men krijgt, wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid. Wat betreft de betaling van de premie is de regel dat de werkgever of de uitkeringsinstantie de premies betaalt. Een uitzondering hierop kan de gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk) vormen.

Premie werkgever

Ook de werkgever betaalt een premie voor de WIA. Die premie kan onderverdeeld worden in twee onderdelen: de basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). In het geval de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA dan geldt als premiecomponent 0%. 

Wanneer WGA-uitkering

Een werknemer krijgt een WGA-uitkering als deze minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Een werknemer krijgt ook een WGA-uitkering bij minstens 80% arbeidsongeschiktheid, maar dan wel met een redelijke kans op herstel; tijdelijk arbeidsongeschikt dus. De WGA-uitkering die de werknemer ontvangt, is een aanvulling op het loon. 

Wanneer IVA-uitkering

Een werknemer heeft recht op een IVA-uitkering wanneer deze na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dit geldt als de werknemer niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kan verdienen en er maar een zeer kleine kans is dat dit verbetert binnen een periode van 5 jaar.   

WIA en loonsanctie voor werkgever

Op grond van de WIA kan het UWV een loonsanctie opleggen aan de werkgever als er onvoldoende resultaat is geleverd en onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. De loonsanctie kan betekenen dat de werkgever het loon van de werknemer maximaal 52 weken langer moet doorbetalen. De werkgever kan de vastgestelde tekortingkomingen herstellen en dat geval eindigt de loonsanctie zes weken nadat het UWV dit herstel heeft vastgesteld. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor begeleiding van werknemers met een WGA-uitkering.