re-integratie kiezen logo

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is ontwikkeld om re-integratie te stimuleren met als doel om langdurig verzuim en instroom in de WIA te beperken. Zowel werkgever als werknemer worden via een aantal vaste stappen gemotiveerd om terugkeer naar werk zo snel mogelijk te realiseren. Tegelijkertijd gelden verplichtingen voor werkgever en werknemer waaraan sancties zijn gekoppeld. De Wet Poortwachter ging in 2002 van start in een tijd dat bijna een miljoen mensen een WAO-uitkering ontvingen.

Wettelijk verplichte actiepunten

In de Wet Poortwachter staan de stappen beschreven die de werkgever en de werknemer moeten volgen bij ziekte en re-integratie. De werkgever is daarbij volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. Tegelijkertijd geldt dat de werknemer verplicht is om constructief mee te werken aan de re-integratie. Wanneer een van de partijen onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan dit financiĆ«le gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn een UWV loonsanctie voor de werkgever of het stopzetten van het loon van de werknemer door de werkgever.

Voorbeelden verplichte actiepunten die volgen uit Wet Poortwachter

  • Na zes weken moet een Probleemanalyse zijn opgesteld.
  • Binnen acht weken na het eerste verzuim dient een Plan van Aanpak te zijn opgesteld.
  • Van medewerker wordt verwacht dat hij of zij passend werk accepteert.
  • Werkgever dient een re-integratieverslag op te stellen.
  • In het verzuimprotocol dienen de stappen van de Wet Poortwachter zijn opgenomen. 

Twee sporen beleid

Een re-integratietraject in het kader van de Wet Poortwachter is opgebouwd uit twee belangrijke fases. In de eerste fase wordt ingezet op de terugkeer van de werknemer in het eigen bedrijf (1e spoor). In de tweede fase wordt ingezet op een baan buiten het eigen bedrijf (2e spoor). Van de werkgever wordt extra veel verwacht wat betreft re-integratie 1e spoor. Mocht een werknemer niet kunnen terugkeren dan moet ook gekeken worden naar aanpassingen die dit alsnog mogelijk maakt of een nieuwe functie in het bedrijf. Wat betreft 1e spoor worden vaak arbeidsdeskundige onderzoeken uitgevoerd in het kader van de Wet Poortwachter. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft aan welke re-integratiemogelijkheden een werknemer heeft. Voor de werkgever een extra garantie dat zorgvuldig aan de re-integratie is gewerkt waarmee tevens de kans op een loonsanctie wordt verkleind. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de Wet Poortwachter en re-integratiebegeleiding.
 


Terug naar kenniscentrum