re-integratie kiezen logo

Wat is Quick Start?

De Quick Start van het UWV is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter en ondersteunt de werkgever in grote lijnen bij de stappen die gezet moeten worden bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. De Quick Start is ontwikkeld als een nog laagdrempeliger handvat voor werkgevers over re-integratieverantwoordelijkheden en in te schakelen specialisten. Hieronder volgt een uiteenzetting en een doorlink naar het volledige Quick Start document. 

Werknemer meldt zich ziek

U bent verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding wanneer uw werknemer zich ziek meldt. Dat betekent in beginsel vooral contact houden, betrokkenheid tonen en als het kan de werknemer uitnodigen op de werkplek. 

Werknemer is langer dan 6 weken ziek

De bedrijfsarts stelt na 6 weken een Probleemanalyse op. Samen met uw werknemer stelt u vervolgens binnen 2 weken een Plan van Aanpak op. Uiterlijk de 8e week moet u dus een Plan van Aanpak hebben gemaakt. 

Als vastgesteld is dat uw werknemer voldoende mogelijkheden heeft om te werken dan geeft de bedrijfsarts aan onder welke voorwaarden het werk gedaan kan worden. Op basis daarvan beoordeelt u of uw werknemer de oorspronkelijke functie weer zou kunnen vervullen. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn dan kijkt u of aanpassingen het oorspronkelijke werk wel weer mogelijk maken. En als ook dit niet mogelijk is, kijkt u of de werknemer een andere functie binnen uw organisatie kan gaanvervullen. In het Plan van Aanpak legt u vast op welke manier uw werknemer weer aan het werk kan gaan. 

Minstens 1 keer in de 6 weken bespreekt u de voortgang van de re-integratie met uw werknemer. Na 52 weken volgt een verplichte Eerstejaarsevaluatie waarvan u verslag doet in het evaluatieformulier, net als andere afspraken over de re-integratie. Dit kan tot gevolg hebben dat het Plan van Aanpak moet worden aangepast, bijvoorbeeld als de mogelijkheden van uw werknemer wijzigen. Als de bedrijfsarts aangeeft dat de voorwaarden waaronder uw werknemer kan werken zijn gewijzigd, dan beoordeelt u de re-integratiemogelijkheden binnen uw organisatie opnieuw.

Deskundigen en verantwoordelijkheden

De eerdergenoemde bedrijfsarts valt onder uw verantwoordelijkheid. Bij de bedrijfsarts is het bijvoorbeeld belangrijk dat u let op voldoende contactmomenten tussen bedrijfsarts en werknemer  

 Als u twijfelt over de re-integratiemogelijkheden binnen uw organisatie (eerste spoor) dan kunt u een arbeidsdeskundige inschakelen. De rapportage van de arbeidsdeskundige voegt u toe aan het re-integratiedossier en de uitkomst va het arbeidsdeskundig onderzoek kan tot gevolg hebben dat het Plan van Aanpak moet worden aangepast. Het is belangrijk dat u de rapportages kritisch leest, want u draagt ook verantwoordelijkheid bij het inschakelen van een arbeidsdeskundige. 

Als re-integratie binnen uw organisatie niet mogelijk blijkt dan volgt tweede spoor. Voor deze re-integratie 2e spoor die na 52 weken ziekte volgt, kunt u een re-integratiebedrijf inschakelen. Voor de begeleiding het 2e spoor maat u een re-integratieplan bestaande uit een persoonsprofiel en een zoekprofiel die de uitgangspunten vormen voor het re-integratietraject. Ook voor het inschakelen van een re-integratiedeskundige draagt u verantwoordelijkheid.

Tweesporenbeleid, verplichtingen werknemer en deskundigenoordeel


Zolang sprake is van een dienstverband bent u verplicht om werknemer te re-integreren binnen uw eigen organisatie als dit mogelijk is. Dit geldt ook als reeds een 2e spoortraject is ingezet. Het tweesporenbeleid betekent dus een combinatie van 1e en 2e spoor. 

Ook voor uw werknemer gelden re-integratieverplichtingen. Zo moet deze meewerken aan de re-integratie. Als dit niet het geval is dan kunt u de werknemer officieel berispen, de loonbetaling opschorten of loon inhouden. Bedenk wel dat alleen onder bepaalde voorwaarde ontslag kan plaatsvinden tijdens ziekte.

Goed om te weten, als de re-integratie bijvoorbeeld stagneert of als uw werknemer onvoldoende meewerkt, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.     

Bekijk het volledige UWV Quick Start document.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor begeleiding van de re-integratie van uw zieke werknemer.