re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter voor werkgever

In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat u als werkgever moet doen bij ziekte van uw werknemer. In andere woorden: welke stappen ondernomen moeten worden om de werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Hoewel uw werknemer constructief moet meewerken, bent u volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. Hieronder volgt het stappenplan Wet Poortwachter speciaal voor de werkgever.

Week 1: Ziekmelding bij arbodienst

Wanneer uw werknemer langer dan een paar dagen ziek is, dan meldt u dit binnen een week bij de arbodienst of de bedrijfsarts. De Wet Poortwachter schrijft voor dat u bij ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag begint met actieve re-integratiebegeleiding van uw werknemer. Indien noodzakelijk neemt u al maatregelen zodat uw zieke werknemer binnen uw organisatie weer aan het werk kan gaan. Zolang uw werknemer arbeidsongeschikt is en onder contract staat bent u verplicht het loon door te betalen.  

Week 2: Houd contact met uw werknemer

U onderhoudt contact met uw werknemer en informeert naar het herstel. Alle ontwikkelingen worden vastgelegd in een verzuimdossier. Mocht de werknemer na 2 weken nog volledig arbeidsongeschikt zijn, dan wordt reeds een afspraak met de bedrijfsarts gemaakt.

Week 4-5

Vraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer de bedrijfsarts om een oordeel.

Week 5: Casemanager

U stelt een casemanager aan die verantwoordelijk wordt voor de re-integratie en het re-integratieverslag en alle processen rondom ziekteverzuim regisseert. U kunt een leiddinggevende kiezen maar het is aan te bevelen om bij lang verzuim een arbodienst of een re-integratiebedrijf in te schakelen die bekend zijn met de regels, wetten en procedures rondom verzuim.

Week 6: Probleemanalyse

Bij langdurige ziekte vraagt u de bedrijfsarts of de arbodienst om een Probleemanalyse en een re-integratieadvies op te stellen. Hieruit volgt een re-integratieadvies voor werkhervatting binnen of buiten uw organisatie. Is al direct duidelijk dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn dan is een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk.

Week 8: Plan van Aanpak

U maakt samen met uw werknemer een Plan van Aanpak waarin de re-integratie van de zieke werknemer centraal staat. U gaat kijken naar passende arbeid binnen uw organisatie (1e spoor). Als een bedrijfsarts al signaleert dat er geen mogelijkheden binnen uw organisatie zijn dan gaat u ook kijken naar externe mogelijkheden (2e spoor). Als werkgever ziet u toe op de voortgang, terwijl de casemanager het Plan van Aanpak coördineert. De resultaten van het Plan van Aanpak dienen om de 6 weken geëvalueerd te worden.

Week 42: Ziekmelding UWV

Uiterlijk op de eerste werkdag van de 42e week meldt u het langdurige ziekteverzuim van uw werknemer aan bij het UWV. Belangrijk voor u als werkgever, want uw re-integratiedossier wordt mede op tijdigheid beoordeeld. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Na 52 weken kijkt u samen met uw werknemer terug op de re-integratie in het eerste ziektejaar. Ligt de re-integratie nog op koers? Hiervoor kunt u het Formulier Eerstejaarsevaluatie van het UWV gebruiken. Het formulier moet door beide partijen ondertekend worden en u verstrekt een kopie aan uw werknemer. Op basis van de eindejaarsevaluatie is het mogelijk dat het Plan van Aanpak aangepast moet worden. Is er nog voldoende arbeidsperspectief is voor uw werknemer binnen uw organisatie? Als dit niet zo is dan wordt gekeken naar passend werk buiten uw organisatie.

Week 87: Re-integratieverslag

Rond week 87 stelt u een re-integratieverslag op waarin u de gang van zaken beschrijft. Voor het aanvragen van een WIA-uitkering heeft uw werknemer dit verslag nodig.

Week 91: WIA-beoordeling

Het UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag of u en de werknemer voldoende hebben bijgedragen aan het voorkomen van de instroom in de WIA. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen kunt u als werkgever een loonsanctie verwachten.


Vind een re-integratiedeskundige 
Neem contact op met re-integratiespecialisten voor advies over de Wet Poortwachter en voor 1e, 2e en 3e spoortrajecten.