re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter voor werkgever

In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat u als werkgever moet doen bij ziekte van uw werknemer. Met andere woorden: welke stappen ondernomen moeten worden om de werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. Hoewel uw werknemer constructief moet meewerken, bent u hierbij volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. De re-integatie start letterlijk op dag 1. Hieronder volgt het stappenplan Wet Poortwachter voor de werkgever.

Dag 1: Verzuimmelding doorgeven

De ziektemelding van uw werknemer meldt u bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Schat in of het om kort of langdurig verzuim gaat. Indien van toepassing neemt u al maatregelen zodat de zieke werknemer zijn werk kan hervatten binnen of buiten uw organisatie. De arbodienst kan hierbij helpen.

Dag 3

Afhankelijk van uw individuele overeenkomst of CAO kan het loon van uw werknemer tot 70% procent teruggebracht worden.

Week 2

U onderhoudt contact met uw werknemer en informeert naar het herstel. Alle ontwikkelingen worden vastgelegd in een verzuimdossier. Mocht de werknemer na 2 weken nog volledig arbeidsongeschikt zijn, dan wordt een afspraak met de bedrijfsarts gemaakt.

Week 4-5

Vraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer de bedrijfsarts om een oordeel.

Week 5: Casemanager

U stelt een casemanager aan die verantwoordelijk wordt voor de re-integratie en het re-integratieverslag.

Week 6: Probleemanalyse

Een Probleemanalyse dient volgens de Wet Poortwachter uiterlijk in de zesde ziekteweek te worden opgesteld door de bedrijfsarts. Hieruit volgt een re-integratieadvies voor werkhervatting in uw organisatie of daarbuiten.

Week 7

U bespreekt het re-integratieadvies met uw werknemer. Verder doet u concrete voorstellen voor re-integratieacitviteiten gericht op zowel herstel als terugkeer.

Week 8: Plan van Aanpak

U maakt samen met de werknemer een Plan van Aanpak waarin de re-integratie van de zieke werknemer centraal staat. Alle activiteiten die benodigd zijn om uw werknemer terug te laten keren, worden hierin benoemd. Verder ziet u toe op de voortgang. De casemanager is degene die het plan van aanpak coördineert. De resultaten van het Plan van Aanpak dienen om de 6 weken geëvalueerd te worden, net als een bezoek van de werknemer aan de arbo-arts.

Week 42: Ziekmelding UWV

Uiterlijk op de eerste werkdag van de 42e week meldt u het langdurige ziekteverzuim van uw werknemer aan het UWV. Belangrijk want uw re-integratiedossier wordt op tijdigheid beoordeeld.

 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Als uw werknemer bijna een jaar ziek is, kijkt u samen terug op de re-integratie. Met andere woorden: u kijkt of de re-integratie nog op koers is. Hiervoor kunt u het Formulier Eerstejaarsevaluatie van het UWV gebruiken dat door beide partijen ondertekend moet worden. U verstrekt een kopie van dit formulier aan uw werknemer. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk dat het Plan van Aanpak aangepast moet worden. Een relevante vraag is bijvoorbeeld of er nog voldoende arbeidsperspectief is voor de werknemer binnen uw organisatie? Als dit niet zo is dan wordt gekeken naar passend werk buiten uw organisatie: re-integratie tweede spoor. Het is verstandig om bij deze fase de arbodienst of de bedrijfsarts te betrekken.

Week 87: Re-integratieverslag

Rond week 87 stelt u een re-integratieverslag op. Hierin beschrijft u de gang van zaken. Voor het aanvragen van een WIA-uitkering heeft uw werknemer dit verslag met alle benodigde formulieren nodig.

Week 91: WIA-beoordeling

Het UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag of u en de werknemer voldoende hebben bijgedragen aan het voorkomen van de instroom in de WIA. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen kunt u als werkgever een loonsanctie verwachten.

Week 93

Uw werknemer vraagt een wia-uitkering aan.