re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter voor werkgever

In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat u als werkgever moet doen bij ziekte van uw werknemer. In andere woorden: welke stappen u onderneemt om uw werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Hoewel uw werknemer constructief moet meewerken, bent u volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en ziekteverzuimbegeleiding. Hieronder volgt het stappenplan Wet Poortwachter toegespitst op de werkgever.

Week 1: Ziekmelding bij arbodienst/bedrijfsarts

De Wet Poortwachter schrijft voor dat u bij ziekteverzuim van uw werknemer vanaf dag 1 begint met actieve re-integratiebegeleiding. Op dag 1 meldt u de ziekte bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Indien noodzakelijk neemt u al maatregelen zodat uw zieke werknemer na herstel binnen uw organisatie gelijk aan de slag kan. U bent verplicht het loon door te betalen zolang uw werknemer arbeidsongeschikt is en bij u onder contract staat.

Week 2: Houd contact met uw werknemer

U onderhoudt periodiek contact met uw werknemer en informeert naar het herstel. Mocht een werknemer onvoldoende meewerken of simpelweg onbereikbaar zijn dan kan een sanctie opgelegd worden. U legt de ontwikkelingen vast in een verzuimdossier. Is uw werknemer na 2 weken nog volledig arbeidsongeschikt? Dan maakt u reeds een afspraak met de bedrijfsarts.

Week 4-5

Vraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer de bedrijfsarts om een oordeel.

Week 5: Casemanager

U stelt een casemanager aan als eindverantwoordelijke voor de re-integratie en het re-integratieverslag. De casemanager, bijvoorbeeld een leidinggevende, heeft de regie voor alle processen rondom het ziekteverzuim. Bij langdurig verzuim is het raadzaam om een re-integratiebedrijf of arbodienst in te schakelen. Zij kennen het reilen en zeilen van re-integratie.

Week 6: Probleemanalyse

Bij langdurige ziekte vraagt u de bedrijfsarts of arbodienst om een Probleemanalyse. Hieruit volgt een re-integratieadvies voor werkhervatting binnen of buiten uw organisatie: 1e spoor of 2e spoor. Als al direct duidelijk is dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn dan is een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk.

Week 8: Plan van Aanpak

U maakt samen met uw werknemer een Plan van Aanpak. Daarin staat de re-integratie van uw zieke werknemer centraal. U kijkt naar passende arbeid binnen uw organisatie (1e spoor). Als een bedrijfsarts al signaleert dat er geen mogelijkheden binnen uw organisatie zijn dan gaat u ook kijken naar externe mogelijkheden (2e spoor). Als werkgever ziet u toe op de voortgang. De casemanager coördineert daarbij het Plan van Aanpak. De resultaten van het Plan van Aanpak evalueert u om de 6 weken.

Week 42: Ziekmelding UWV

Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 meldt u het langdurige ziekteverzuim van uw werknemer bij het UWV. Deze deadline is belangrijk voor u als werkgever in het re-integratieproces. Tijdigheid speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van het re-integratiedossier en uw re-integratie-inspanningen. Zo maakt u de kans kleiner op een loonsanctie van het UWV. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Na 52 weken kijkt u samen met uw werknemer terug op de re-integratie in het 1e ziektejaar. Ligt de re-integratie nog op koers? Hiervoor kunt u het Formulier Eerstejaarsevaluatie van het UWV gebruiken. Het formulier moet door beide partijen ondertekend worden. U verstrekt vervolgens een kopie aan uw werknemer. Uit de eindejaarsevaluatie kan blijken dat het Plan van Aanpak aangepast moet worden. U kijkt of er nog voldoende arbeidsperspectief voor uw werknemer is binnen uw organisatie. Als dit niet zo is dan komt passend werk buiten uw organisatie in beeld: spoor 2

Week 87: WIA-aanvraag

Uw werknemer ontvangt een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Uw werknemer moet deze uiterlijk in week 91 indienen. Als werkgever draagt u zorg voor een accuraat re-integratieverslag. Verder verstrekt u een kopie aan uw medewerker die benodigd is voor de WIA-aanvraag.

Week 91: Eindevaluatie

In week 91 vult u samen met uw werknemer het formulier Eindevaluatie in.

Week 93: uiterste termijn WIA-aanvraag

Uiterlijk in week 93 zorgt u ervoor dat uw werknemer een kopie van het gehele re-integratieverslag heeft.

Week 104: WIA-uitkering

Als de WIA-aanvraag na 104 weken ziekte is toegekend aan uw werknemer dan volgt ontslag. Maar bij onvoldoende re-integratie-inspanningen moet u het loon van uw werknemer nog maximaal een jaar doorbetalen. Tevens blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie.Vind een re-integratiedeskundige
 
Zoek contact met re-integratiespecialisten in uw regio voor een accurate uitvoering van het stappenplan Wet Poortwachter. 


Terug naar kenniscentrum