re-integratie kiezen logo

Re-integratieverplichtingen voor werkgever

Volgens de Wet Poortwachter bent u als werkgever volledig verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Hoewel beide partijen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie wordt van de werkgever aanzienlijk meer verwacht. Als u onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht dan kan een loonsanctie van het UWV volgen. Hieronder volgen een aantal concrete voorbeelden van verplichtingen en wettelijke regels die voor de werkgever gelden in het re-integratieproces bij een zieke werknemer. 

Ziekmelding en Probleemanalyse

Als werkgever dient u de werknemer binnen een week ziek te melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Bij 6 weken ziekte wordt een oordeel gegeven over de ziekte. Verder volgt advies ten aanzien van het herstel en de werkhervatting. De Probleemanalyse is bestemd voor zowel de werkgever als de werknemer.

Plan van Aanpak, communicatie en 1e spoor

Na 8 weken moet u een Plan van Aanpak maken op basis van de Probleemanalyse. Gericht op het hervatten van de werkzaamheden geeft het Plan van Aanpak aan hoe en in welke periode. Voorop staat terugkeer naar dezelfde of een andere functie in de eigen organisatie. Maar mocht al duidelijk zijn dat 1e spoor geen optie dan komt ook 2e al in beeld. Als werkgever bent u verplicht om contact te blijven houden met uw werknemer. Met name op dit terrein wordt van de werkgever nog meer verwacht. Als werkgever neemt u hiervoor het initiatief en onderhoudt het contact constructief. Ook als de werknemer niet optimaal communiceert.

Re-integratiedossier opbouwen

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim dan wordt verwacht dat u een goed re-integratiedossier bijhoudt. Hierin wordt bijvoorbeeld het verloop van de ziekte en de acties vastgelegd die beide partijen ondernemen om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Als u na 42 weken het verzuim aan het UWV meldt, legt u dit vast in het dossier. Ook de eerstejaarsevaluatie in week 52 legt u vast in het re-integratiedossier. Ze beschrijft hoe de re-integratie is verlopen en hoe deze in het tweede jaar tot stand gebracht kan worden. 

Re-integratie 2e Spoor 

Als blijkt dat uw werknemer niet kan terugkeren in uw organisatie dan dient u als werkgever een re-integratietraject tweede spoor te initiëren. Hiervoor wordt meestal een re-integratiebedrijf ingeschakeld. Een extern bureau weet aan welke regels de werkgever zich moet houden en heeft de competenties en ervaring heeft om uw werknemer naar nieuw werk te begeleiden. Het inzetten van re-integratie 2e spoor is net als 1e spoor een wettelijke verplichting.

Re-integratieverslag

Is uw werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan de slag? Dan dient u een re-integratieverslag op te stellen. Hierin worden alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting vastgelegd. Dit verslag wordt toegevoegd bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV door uw werknemer na 21 maanden ziekte.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor zekerheid om te voldoen aan al uw re-integratieverplichtingen. 


Terug naar kenniscentrum