re-integratie kiezen logo

Re-integratieverplichtingen voor werkgever

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever volledig verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Hoewel geldt dat beiden verantwoordelijk zijn voor de re-integratie wordt er van u wel meer verwacht en als u onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht dan kan een loonsanctie van het UWV volgen. Hieronder volgen een aantal concrete voorbeelden van verplichtingen en wettelijke regels die voor u als werkgever gelden in het re-integratieproces bij een zieke werknemer. 

Ziekmelding en Probleemanalyse

De werknemer moet binnen een week ziek gemeld worden bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Bij 6 weken ziekte wordt er een oordeel gegeven over de ziekte en advies ten aanzien van het herstel en de werkhervatting. De Probleemanalyse is bestemd voor zowel de werkgever als de werknemer.

Plan van Aanpak en de communicatie met uw werknemer

Na 8 weken dient een Plan van Aanpak gemaakt te worden dat gebaseerd is op de Probleemanalyse. Het Plan van Aanpak is gericht op het hervatten van de werkzaamheden en geeft aan hoe en in welke periode dit tot stand gebracht kan worden. Dezelfde functie, een andere functie of zelfs een functie buiten de organisatie vormen allemaal opties voor het re-integreren van uw werknemer. Verder bent u als werkgever verplicht om contact te blijven houden met de werknemer en met name op dit terrein wordt er van u nog meer verwacht. Het is hier bijvoorbeeld belangrijk dat u als werkgever hier het initiatief neemt en constructief het contact blijft onderhouden ook als werknemer niet optimaal communiceert.

Re-integratiedossier opbouwen

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim dan dient u als werkgever een re-integratiedossier bij te houden. Hierin worden het verloop van de ziekte en de acties die beide partijen hebben genomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken vastgelegd. Na 42 weken dient u het verzuim aan het UWV te melden. Een eerstejaarsevaluatie vindt plaats in week 52. Hierin staat hoe de re-integratie is verlopen en hoe deze in het tweede jaar tot stand gebracht kan worden.

Re-integratie 2e Spoor 

Als blijkt dat uw werknemer niet kan terugkeren in uw organisatie dan dient u als werkgever een re-integratietraject tweede spoor aan te bieden die doorgaans door een extern re-integratiebedrijf wordt uitgevoerd. Het inzetten van re-integratie 2e spoor is een wettelijke verplichting.

Re-integratieverslag

Als uw werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan de slag is dan dient u een Re-integratieverslag op te stellen. Hierin worden alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting vastgelegd. Dit verslag wordt toegevoegd bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV door uw werknemer na 21 maanden ziekte.