re-integratie kiezen logo

Re-integratieverplichtingen voor werkgever

Volgens de Wet Poortwachter bent u als werkgever volledig verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Hoewel geldt dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie wordt er van u aanzienlijk meer verwacht en als u onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht dan kan een loonsanctie van het UWV volgen. Hieronder volgen een aantal concrete voorbeelden van verplichtingen en wettelijke regels die voor u als werkgever gelden in het re-integratieproces bij een zieke werknemer. 

Ziekmelding en Probleemanalyse

De werknemer moet binnen een week ziek gemeld worden bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Bij 6 weken ziekte wordt er een oordeel gegeven over de ziekte en advies ten aanzien van het herstel en de werkhervatting. De Probleemanalyse is bestemd voor zowel de werkgever als de werknemer.

Plan van Aanpak, communicatie en 1e spoor

Na 8 weken moet u een Plan van Aanpak maken gebaseerd op de Probleemanalyse. Het Plan van Aanpak is gericht op het hervatten van de werkzaamheden en geeft aan hoe en in welke periode dit tot stand gebracht kan worden. Dezelfde functie of een andere functie (1e spoor) of zelfs een functie buiten de organisatie vormen allen opties voor het re-integreren van uw werknemer in deze fase. Als werkgever bent u verplicht om contact te blijven houden met uw werknemer en met name op dit terrein wordt er van u nog meer verwacht. U neemt als werkgever het initiatief neemt en onderhoudt constructief het contact, ook als de werknemer niet optimaal communiceert.

Re-integratiedossier opbouwen

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim dan wordt verwacht dat u een goed re-integratiedossier bijhoudt. Hierin wordt bijvoorbeeld het verloop van de ziekte en de acties vastgelegd die beide partijen hebben genomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Na 42 weken dient u het verzuim aan het UWV te melden en dit legt u ook vast in het dossier. Ook een eerstejaarsevaluatie wordt opgenomen in het re-integratiedossier. Deze vindt plaats in week 52 en beschrijft hoe de re-integratie is verlopen en hoe deze in het tweede jaar tot stand gebracht kan worden. 

Re-integratie 2e Spoor 

Als blijkt dat uw werknemer niet kan terugkeren in uw organisatie dan dient u als werkgever een re-integratietraject tweede spoor te initiëren. Hiervoor wordt meestal een extern re-integratiebedrijf ingeschakeld die de competenties en ervaring heeft om uw werknemer naar nieuw werk te begeleiden en weet aan welke regels u als werkgever moet voldoen. Het inzetten van re-integratie 2e spoor is een wettelijke verplichting.

Re-integratieverslag

Als uw werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan de slag is dan dient u een re-integratieverslag op te stellen. Hierin worden alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting vastgelegd. Dit verslag wordt toegevoegd bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV door uw werknemer na 21 maanden ziekte.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor zekerheid ten aanzien van het voldoen aan uw re-integratieverplichtingen.