re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is ontwikkeld om re-integratie te stimuleren en zo langdurig verzuim en instroom in de WIA te beperken. Via een aantal stappen worden zowel werkgever als werknemer gemotiveerd om terugkeer naar zo snel mogelijk te realiseren. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Dag 1: Eerste ziektedag

De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever die de ziekmelding doorgeeft aan de arbodienst of de bedrijfsarts.

Week 6: Probleemanalyse

Na 6 weken wordt de zieke werknemer opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst of de bedrijfsarts. Er wordt vastgesteld wat de werknemer nog kan doen. Dit wordt de probleemanalyse genoemd. 

Week 8: Plan van Aanpak

Het plan van aanpak wordt door de werkgever en de werknemer in de 8e week opgesteld week. De probleemanalyse vormt hiervoor de basis. In het plan van aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor re-integratie met als doel om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

De eerstejaarsevalutatie volgt na een kleine jaar ziekte. Hierbij wordt vastgesteld hoe de re-integratie is verlopen. 

Week 88: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Na bijna anderhalf jaar ziekte ontvangt de zieke werknemer een brief voor het aanvragen van de WIA-uitkering. 

Week 91: Eindevaluatie aanleveren

Twee weken voor de aanvraag van de WIA-uitkering dient de eindevaluatie ingevuld te worden door de werkgever en de werknemer. Hierin wordt de voortgang en status van de re-integratie weergegeven. 

Week 93: Arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen

De WIA-uitkering kan uiterlijk in week 93 aangevraagd worden. Hiervoor dient een volledig re-integratieverslag aangeleverd te worden.