re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter kent een strakke tijdsplanning van twee jaar met verplichte stappen die gevolgd moeten worden. Werkgever en werknemer worden zo gemotiveerd om de terugkeer naar werk zo snel mogelijk tot stand te brengen. Hieronder volgt het stappenplan van de Wet Poortwachter.

Week 1: Eerste ziektedag 

Op de 1e dag van ziekte meldt de werknemer zich ziek bij de werkgever. Volgens de wet meldt de werkgever dit binnen een week bij de arbodienst of bedrijfsarts. Een arbodienst of verzekeraar kan de werkgever ook vragen om dit reeds op de 1e dag te doen. 

Week 6: Probleemanalyse

Bij uiterlijk 6 weken ziekte wordt de werknemer opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst of bedrijfsarts. Er wordt vastgesteld wat de werknemer nog kan doen. Daarnaast wordt een re-integratieadvies uitgebracht. Dit wordt de Probleemanalyse genoemd. Mocht blijken dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn dan is een vervroegde WIA-aanvraag reeds mogelijk. 

Week 8: Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak maken de werkgever en werknemer gezamenlijk afspraken over de functiemogelijkheden. In het Plan van Aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de re-integratie om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden binnen de eigen organisatie (1e spoor). Mocht de bedrijfsarts re-integratie buiten de organisatie adviseren dan komt 2e spoor versneld in beeld. Het Plan van Aanpak wordt om de 6 weken geĆ«valueerd.

Week 42: Ziekmelding bij UWV

Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 doet de werkgever melding bij het UWV van langdurige ziekte van de werknemer. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Na een jaar blikken werkgever en werknemer samen terug op de re-integratie-activiteiten en kijken vooruit. Is de gestelde re-integratieroute juist of moet deze worden bijgesteld? In andere woorden: een evaluatie van het Plan van Aanpak. Werkgever en werknemer vullen samen het Eerstejaarsformulier in dat deel uitmaakt van het Re-integratieverslag

Week 87: WIA aanvraag

In week 87 ontvangt de zieke werknemer van het UWV een brief voor het aanvragen van een WIA-uitkering die uiterlijk in week 91 moet zijn ingediend. Het UWV beoordeelt hierbij het re-integratieverslag waar de werkgever verantwoording voor draagt. Verder volgt een WIA-keuring.

Week 91: Eindevaluatie 

In week 91 moet het formulier Eindevaluatie ingevuld worden door zowel werkgever als werknemer. Hierin wordt de voortgang en status van de re-integratie weergegeven. 

Week 93: uiterste termijn WIA aanvraag

Tot uiterlijk week 93 van de ziekte kan de werknemer de WIA-aanvraag indienen. Hiervoor dient een volledig Re-integratieverslag aangeleverd te worden.

Week 104: WIA 

Na 104 weken ziekte zorgt het UWV voor een WIA-uitkering. In de regel volgt van ontslag. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de stappen van de Wet Poortwachter en accurate re-integratiebegeleiding. 


Terug naar kenniscentrum