re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter kent een strakke tijdsplanning van twee jaar met verplichte stappen. Het idee is om werkgever en werknemer te motiveren om de terugkeer naar werk zo snel mogelijk te realiseren. Hieronder het stappenplan voor de Wet Poortwachter.

Week 1: Eerste ziektedag 

Op de 1e dag van ziekte meldt de werknemer zich ziek bij de werkgever. De werkgever meldt dit binnen een week bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Een arbodienst of een verzekeraar kan de werkgever overigens ook vragen om dit reeds op de 1e dag te doen. 

Week 6: Probleemanalyse

Uiterlijk bij zes weken ziekte wordt de werknemer opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst of de bedrijfsarts. Vastgesteld wordt wat de werknemer nog kan doen. Daarnaast wordt door de bedrijfsarts een re-integratieadvies uitgebracht: de Probleemanalyse. Mocht al blijken dat er geen re-integratiemogelijkheden meer zijn, dan is een vervroegde WIA-aanvraag ook mogelijk. 

Week 8: Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak maken de werkgever en werknemer gezamenlijk afspraken over de functiemogelijkheden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de re-integratie met als doel om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In eerste instantie wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de eigen organisatie (1e spoor). Mocht de bedrijfsarts reeds re-integratie buiten de organisatie adviseren dan komt 2e spoor versneld in beeld. Het Plan van Aanpak wordt om de 6 weken geĆ«valueerd.

Week 42: Ziekmelding bij UWV

Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 doet de werkgever melding bij het UWV van langdurige ziekte van de werknemer. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Na een jaar blikken werkgever en werknemer samen terug op de re-integratie-activiteiten en kijken tevens vooruit. Is de gestelde re-integratieroute juist of moet deze misschien worden bijgesteld? In andere woorden: een evaluatie van het Plan van Aanpak. Werkgever en werknemer vullen samen het Eerstejaarsformulier in als onderdeel van het Re-integratieverslag

Week 87: WIA aanvraag

In week 87 ontvangt de zieke werknemer van het UWV een brief voor het aanvragen van een WIA-uitkering. Deze dient uiterlijk in week 91 ingediend zijn. Het UWV beoordeelt daarvoor het re-integratieverslag waar de werkgever verantwoordelijk voor is. Verder volgt een WIA-keuring.

Week 91: Eindevaluatie 

In week 91 moet het formulier Eindevaluatie door zowel werkgever als werknemer ingevuld worden. De voortgang en status van de re-integratie wordt hierin weergegeven. 

Week 93: uiterste termijn WIA aanvraag

Tot uiterlijk week 93 van de ziekte kan de werknemer de WIA-aanvraag indienen. Daarvoor dient een volledig re-integratieverslag aangeleverd te worden.

Week 104: WIA 

Na 104 weken ziekte zorgt het UWV voor een WIA-uitkering. In de regel volgt dan ontslag. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de stappen van de Wet Poortwachter en re-integratiebegeleiding. 


Terug naar kenniscentrum