re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter kent een strakke tijdsplanning met vaste stappen, waarbij werkgever en werknemer worden gemotiveerd om de terugkeer naar werk zo snel mogelijk tot stand te brengen. Hieronder volgt het stappenplan van de Wet Poortwachter dat ongeveer een periode van twee jaar bestrijkt. 

Week 1: Eerste ziektedag en melding bij arbodienst

Op de eerste dag van ziekte meldt de werknemer zich ziek bij de werkgever. Als de werknemer langer dan een paar dagen ziek is, dan moet de werkgever dit binnen een week melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts.

Week 6: Probleemanalyse

Na 6 weken wordt de zieke werknemer opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst of de bedrijfsarts. Er wordt vastgesteld wat de werknemer nog kan doen en er wordt een re-integratieadvies uitgebracht. Dit wordt de Probleemanalyse genoemd. Mocht blijken dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn dan is een vervroegde WIA-aanvraag al mogelijk. 

Week 8: Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak maken de werkgever en de werknemer afspraken over de functiemogelijkheden. In het Plan van Aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor re-integratie met als doel om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden in de eigen organisatie (1e spoor). Mocht de bedrijfsarts reeds re-integratie buiten de organisatie adviseren dan komt 2e spoor in beeld  

Week 42: Ziekmelding bij UWV

Na 42 weken ziekte moet de werkgever de langdurige ziekte melden bij het UWV

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Na een klein jaar blikken werkgever en werknemer terug op de re-integratie activiteiten. Is de gestelde re-integratieroute juist of moet deze worden bijgesteld? Dit kan bijvoorbeeld spelen als de ziekte is verslechterd. 

Week 88: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Na bijna anderhalf jaar ziekte ontvangt de zieke werknemer van het UWV een brief voor het aanvragen van de WIA-uitkering

Week 91: Eindevaluatie aanleveren

Twee weken voor de aanvraag van de WIA-uitkering moet de Eindevaluatie door de werkgever en werknemer ingevuld worden. Hierin wordt de voortgang en status van de re-integratie weergegeven. 

Week 93: uiterste termijn WIA aanvraag

Tot uiterlijk week 93 van de ziekte kan de werknemer de WIA-aanvraag indienen. Hiervoor dient een volledig Re-integratieverslag aangeleverd te worden.

Week 104: ontslag en WIA-uitkering of voortzetting re-integratie

Na 104 weken ziekte heeft de werknemer recht op een WIA-uitkering. De werknemer moet zelf de WIA-beoordeling aanvragen nadat bericht is ontvangen van het UWV. 


Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus voor vragen over de Wet Poortwachter en re-integratiebegeleiding.