re-integratie kiezen logo

Re-integratieverplichtingen voor werknemer

Wie ziek wordt, heeft verschillende verplichtingen. Zo dient u actief mee te werken aan de re-integratie. Hieronder worden een aantal re-integratieverplichtingen besproken die u als werknemer heeft.

Ziek melden

Zodra u ziek wordt, moet u dit doorgeven aan uw werkgever. De aard van de ziekte hoeft dan nog niet vermeld te worden, hoewel dat niet ongebruikelijk is bij normale omstandigheden. Daarna volgt u de controle- en verzuimvoorschriften, zoals het bereikbaar zijn voor de arbodienst of de bedrijfsarts tijdens de arbeidsongeschiktheid. Ondertussen dient u als werknemer alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk beter te worden en te voldoen aan andere verplichtingen die volgen uit de Wet Poortwachter.

Als u langer ziek bent

Als uw ziekte langer aanhoudt dan wordt u rond de 6e week opgeroepen voor de Probleemanalyse waarbij de bedrijfsarts vaststelt wat u wel of niet kunt doen. In de 8e week volgt het Plan van Aanpak waarin u met de werkgever bepaalt wat u samen kunt doen om de re-integratie zo snel mogelijk te laten verlopen.

Eerstejaarsevaluatie

Rond het einde van het eerste ziektejaar dient u samen met de werkgever de Eerstejaarsevaluatie op te stellen waarin staat hoe de re-integratie is verlopen. Als de re-integratie in de eigen bedrijf (spoor 1) niet mogelijk blijkt, dan volgt re-integratie buiten het bedrijf (spoor 2).

Eindevalutatie invullen bij aanvraag WIA-uitkering

Rond de 88e ziekteweek ontvangt u van het UWV formulieren voor het aanvragen van de WIA-uitkering die uiterlijk in de 93e week dienen te worden ingediend. Het onderdeel Eindevaluatie vult u samen met uw werkgever in. Vervolgens volgt een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV voor de beoordeling van de arbeidsbeperkingen. In een vervolggesprek bekijkt een arbeidsdeskundige wat u nog wel kunt.

Passende arbeid accepteren en meewerken aan re-integratie

Naast de wettelijk verplichting om aan de re-integratieactiviteiten mee te werken dient u ook passende arbeid te accepteren indien even mogelijk. Als u onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan uw loon stopgezet worden en in het uiterste geval kan zelfs uw dienstverband beëindigd worden. In het verzuimreglement kunt u de stappen vinden die bij verzuim opgevolgd dienen te worden, maar het is raadzaam om daarnaast ook externe bronnen te raadplegen. Gezien de complexiciteit van de re-integratieregelingen kan het ook voor de werknemer raadzaam zijn om een re-integratiedeskundige in te schakelen.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Neem contact op met re-integratiebureaus in uw regio voor begeleiding van uw re-integratie.