re-integratie kiezen logo

Re-integratieverplichtingen voor werknemer

Wie ziek is, kent verschillende verplichtingen en dient actief mee te werken aan de re-integratie. Hieronder worden een aantal re-integratieverplichtingen voor de werknemer besproken.

Ziek melden

In de eerste plaats dient u zich zo snel mogelijk ziek te melden bij uw werkgever. De aard van de ziekte hoeft dan nog niet doorgegeven te worden, hoewel dat niet ongebruikelijk is bij normale omstandigheden. Daarna volgt u de controle- en verzuimvoorschriften, zoals het bereikbaar zijn voor de arbodienst of de bedrijfsarts tijdens de arbeidsongeschiktheid. Ondertussen dient u als werknemer alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk beter te worden en te voldoen aan andere verplichtingen die volgen uit de Wet Poortwachter.

Als u langer ziek bent

Als de ziekte langer aanhoudt dan wordt u rond de 6e week opgeroepen voor de Probleemanalyse waarbij de bedrijfsarts vaststelt wat u wel of juist niet kunt doen. In de 8e week volgt het Plan van Aanpak waarin staat wat de werknemer en werkgevers kunnen doen om de re-integratie zo snel mogelijk te laten verlopen.

Eerstejaarsevaluatie

Rond het einde van het eerste ziektejaar dient u samen met de werkgever de Eerstejaarsevaluatie op te stellen waarin staat hoe de re-integratie is verlopen. Als de re-integratie in de eigen bedrijf (spoor 1) niet is gelukt, dan volgt ook re-integratie buiten het bedrijf (spoor 2).

Eindevalutatie invullen bij aanvraag WIA-uitkering

Rond de 88e ziekteweek ontvangt u van het UWV formulieren voor het aanvragen van de WIA-uitkering die uiterlijk in de 93e week dienen te worden ingediend. Het onderdeel eindevaluatie vult u samen met uw werkgever in. Vervolgens volgt een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV voor de beoordeling van de arbeidsbeperkingen. In een vervolggesprek bekijkt een arbeidsdeskundige wat u nog wel kunt.

Passend arbeid accepteren en meewerken aan re-integratie

Naast de wettelijk verplichting om aan de re-integratieactiviteiten mee te werken dient u ook passend arbeid te accepteren indien even mogelijk. Als u onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan uw loon stopgezet worden en in het uiterste geval kan zelfs uw dienstverband beëindigd worden. In het verzuimreglement kunt u doorgaans de stappen vinden die bij verzuim opgevolgd dienen te worden, maar het is raadzaam om daarnaast ook externe bronnen te raadplegen. Gezien de complexiciteit van de re-integratieregelingen kan het ook voor de werknemer raadzaam zijn om een re-integratiedeskundige in te schakelen.