re-integratie kiezen logo

De complexiteit van de loonsanctie [valkuil voor werkgevers]

Wanneer u als werkgever onvoldoende inspanningen levert om een zieke werknemer te laten re-integreren, loopt u het risico op een loonsanctie. Bij ziekte betaalt een werkgever maximaal twee jaar de zieke werknemer door, maar bij een loonsanctie kan hier nog een heel jaar bovenop komen. Dit kan dus flink in de papieren lopen. Helaas is het lang niet altijd duidelijk wat precies wordt bedoeld met de term 'voldoende inspanningen'. Daarvan een voorbeeld van een zaak die voor de rechter kwam.

Kan werknemer wel of niet re-integreren?

De zaak draait om een werknemer die 22 uur per week werkte als medewerker speelautomaten. Door fysieke en later ook psychische klachten valt zij uit en kan niet meer werken. De werkgever is eigenrisicodrager en moet de medewerker daarom twee jaar lang loon doorbetalen. Na die twee jaar vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan. Bij de WIA-keuring blijkt dat zij in de twee jaar daarvoor bijna volledig thuis had gezeten. Volgens de bedrijfsarts was het in die periode vanwege de klachten niet mogelijk om aan het werk te gaan. Daarom waren er geen mogelijkheden om een re-integratietraject te starten. De verzekeringsarts denkt hier echter anders over. Hoewel de arts onderschrijft dat het inderdaad niet mogelijk was om de oorspronkelijke werkzaamheden op te pakken, waren er wel mogelijkheden tot aangepast werk. Deze conclusie heeft verstrekkende gevolgen.

Loonsanctie voor werkgever... Of toch niet?

Op basis van het onderzoek van de verzekeringsarts besluit een arbeidsdeskundige dat er onvoldoende inspanningen zijn geweest om de werknemer te laten re-integreren. De werkgever krijgt daarom door het UWV een loonsanctie opgelegd. Maar de werkgever maakt bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure wordt een psychiatrisch rapport opgemaakt. Deze kent een interessante uitkomst. Volgens de psychiater had de werknemer gedurende haar ziekte misschien wel tijdelijk kunnen re-integreren, maar zonder het lang vol te houden. Dat zou dan opnieuw geresulteerd hebben in uitval. Toch verandert dit rapport niets aan de mening van het UWV en de loonsanctie blijft gewoon staan. Pas als de werkgever naar de rechter stapt, wordt de sanctie van de tafel geveegd. Maar dit blijkt van korte duur, want het UWV stapt naar de Centrale Raad van Beroep om de uitslag aan te vechten.

Onduidelijkheid omtrent loonsanctie

De Centrale Raad van Beroep legt de wettelijke regeling nog eens goed onder de loep. Volgens de Wet Poortwachter is er geen reden voor een loonsanctie wanneer er een goed resultaat is bereikt. Met een goed resultaat wordt hier bedoeld dat de werknemer (tijdelijk) het werk weer heeft kunnen hervatten. In dit geval is er dus geen sprake van een goed resultaat, en moet de vraag gesteld worden of de werkgever dan wel voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. De Centrale Raad komt tot de conclusie dat dit niet het geval is. Gedurende haar ziekte bleek de werknemer namelijk wel in staat om haar gezin draaiende te houden en voor de kinderen te zorgen. Van volledige uitval was dus geen sprake. Daarom had er gezocht moeten worden naar werkmogelijkheden. Dat de bedrijfsarts eerder beoordeelde dat de werknemer hiertoe niet in staat was, was volgens de Centrale Raad geen reden om de loonsanctie in te trekken.

Gevolgen voor de werkgever

Het vervelende is dat de werkgever al die tijd heeft gevaren op het oordeel van de bedrijfsarts. Maar het volgen van dit advies blijkt dus geen garantie te zijn voor het voorkomen van een loonsanctie. Dit is voor werkgevers een onzekere en ongewenste situatie. De hoop van werkgevers is dan ook dat het nieuwe kabinet zich opnieuw buigt over de regelgeving omtrent de loonsanctie. Meer duidelijkheid zou bij werkgevers de angst voor de financiële gevolgen bij uitval door ziekte kunnen wegnemen. Dit brengt bijvoorbeeld met zich mee dat een werkgever eerder geneigd zal zijn om personeel in vaste dienst te nemen. Daar kunnen zowel werkgevers als werknemers profiteren. UPDATE. Het was de bedoeling dat medisch advies van de bedrijfsarts per 1 september 2021 leidend zou worden maar dit is vooruit geschoven. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio ter voorkoming van loonsancties en complicaties in het re-integratieproces.


Terug naar kenniscentrum