re-integratie kiezen logo

Prinsjesdag: Beoordeling re-integratietrajecten door het UWV eenvoudiger

25-09-2016- de redactie

Een van de doelstellingen van het kabinet is het bijschaven van het re-integratieproces en het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat gaan werkgevers en werknemers hiervan merken? Re-integratie Kiezen zet de belangrijkste punten op een rij.

In 2017 gaat het kabinet de beoordeling van re-integratietrajecten door het UWV begrijpelijker en voorspelbaarder maken. Dit geldt in het bijzonder voor re-integratie tweede spoor. Daarnaast komt er een aanpassing in de Participatiewet in de vorm van een 50 procent forfaitaire loonkostensubsidie voor de eerste 6 maanden voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Ook moeten zowel werknemers als werkgevers straks het initiatief kunnen nemen voor een vervroegde WIA-aanvraag in het geval een zieke werknemer geen perspectief meer heeft om op de werkvloer terug te kunnen keren: re-integratie eerste spoor.

Re-integratie voor werkgevers 

- Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt het voor werkgevers nu ook mogelijk een vervroegde IVA- keuring voor hun volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers aan te vragen. Omdat een IVA-uitkering vermoedelijk al vanaf 13 weken na de eerste ziektedag kan worden verrekend met de loondoorbetaling voorkomt dit onnodige inzet van re-integratieactiviteiten. 

- Als iemand na twee jaar ziekte uit dienst gaat, wordt de door de werkgever betaalde transitievergoeding vergoed door het UWV. De financiering gaat in per 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015).
- In 2018 worden premiekortingen die werkgevers krijgen voor het in dienst mensen met een arbeidsbeperking omgezet in eenvoudigere loonkostenvoordelen, die onafhankelijk van de afgedragen premies worden uitbetaald. Dit geldt ook voor kleine bedrijven.
- Er is een nieuwe Arbowet op komst waardoor bedrijfsartsen een stuk toegankelijker moeten worden voor de werkgever. De wet moet begin 2017 van kracht worden.

Re-integratie voor werknemers

- Met ingang van 2017 wordt het budget voor de WW-dienstverlening van het UWV verhoogd. Hierdoor kan het UWV een persoonlijkere dienstverlening gaan leveren aan werkzoekenden met een WW-uitkering en wordt de kans dat zij een baan vinden vergroot.
- Er zal een praktijkroute worden ingevoerd om beter te kunnen beoordelen wie tot doelgroep ‘mensen met een arbeidsbeperking’ behoort. Via deze route moet de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kunnen verlopen.
- Het UWV gaat verder met de ontwikkeling van een kandidatenverkenner. Hierdoor komen alle werkelozen in één automatiseringssysteem terecht. Momenteel zijn al ongeveer 40.000 Wajong-kandidaten in dit register opgenomen.
 
 

 

Terug naar blog