re-integratie kiezen logo

Uit welke onderdelen bestaat een verzuimprotocol?

In een verzuimprotocol wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. In dit artikel worden een aantal belangrijke en veel voorkomende onderdelen van het verzuimprotocol beschreven. 

1. Ziekmelding
Hier wordt duidelijk vermeld bij wie, hoe en wanneer de werknemer zich ziek dient te melden. Verder wordt vaak opgenomen dat de werknemer een indicatie geeft over de verwachte duur van de ziekte en hoe de werkgever kan helpen bij het herstel. Ook wordt vermeld dat de werkgever verplicht is ziektegevallen binnen een week na de eerste ziektedag te melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts.

2. Bereikbaarheid
Hier wordt aangegeven tussen welke tijdstippen de werknemer dagelijks bereikbaar dient te zijn voor contact met de werkgever, arbodienst of bedrijfsarts. Vermeld wordt ook dat de werknemer een verandering van verblijfsadres minimaal 24 uur van tevoren moet melden.

3. Contact werkgever en werknemer
De werknemer is verplicht om informatie te verstrekken over het verloop van de ziekte en informeert de werkgever over wijzigingen in de verwachte ziekteduur. Beschreven wordt op welke manier het contact tussen werkgever en werknemer plaatsvindt en welke onderwerpen daarbij besproken worden. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er iedere 6 weken voortgangsgesprekken gehouden worden.

4. Medisch onderzoek m.b.t. arbeidsongeschiktheid
Hier wordt vermeld dat de werknemer verplicht is om deel te nemen aan medisch onderzoek om de arbeidsongeschiktheid te bepalen en aan te geven wie dit onderzoek zal uitvoeren. 

5. Probleemanalyse WVP
Hier wordt vermeld hier dat de bedrijfsarts binnen zes weken een Probleemanalyse zal opstellen (zie Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter) en wat er in deze Probleemanalyse aan bod zal komen. Op basis hiervan zal de bedrijfsarts een advies formuleren.

6. Plan van aanpak WVP
Hier wordt vermeld op welke manier het Plan van Aanpak zal worden opgesteld en uit welke onderdelen dit plan bestaat. Het Plan van Aanpak wordt binnen twee weken na de Probleemanalyse opgesteld (zie Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter).

7. Ziekmelding bij UWV
Hier wordt de werkgeversverplichting vermeld om in de 42ste week na de eerste ziektedag van de werknemer melding te doen bij het UVW.

8. Medewerking re-integratie 
Hier wordt aangegeven dat de werknemer verplicht is medewerking te verlenen aan begeleiding op het gebied van werkhervatting. Zo is de werknemer verplicht om aanwijzingen van de bedrijfsarts na te leven. Verder wordt aangegeven dat de werknemer zijn genezing niet mag belemmeren.

9. Herstel
Hier geeft de werkgever aan welke stappen de werknemer dient te nemen wanneer het werk niet hervat kan worden op de afgesproken datum en wat de werknemer moet doen wanneer hij of zij weer in staat is om (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. 

10. Vakantie tijdens herstel
Hier wordt aangegeven wat de werknemer moet doen als hij of zij op vakantie wil tijdens het re-integratietraject. Verder wordt aangegeven wie toestemming moet verlenen (bijvoorbeeld de arbodienst d.m.v. een 'verklaring van geen bezwaar') en aan welke eisen de werknemer moet voldoen.

11. Ziekmelding vanuit het buitenland
Verteld wordt welke stappen de werknemer moet ondernemen als hij of zij ziek wordt in het buitenland. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven of een lokale arts de taak van bedrijfsarts tijdelijk mag overnemen.

12. Vragen over het re-integratietraject
Hier wordt toegelicht waar de werknemer terecht kan met zijn of haar vragen over het re-integratietraject.

13. Eerstejaarsevaluatie
Als de werknemer langer dan een jaar ziek is dan geldt de verplichting van een eerstejaarsevaluatie. Deze evaluatie moet plaatsvinden tussen de 46e en 52e week van de ziekte van de werknemer. Beschreven wordt wat er tijdens deze evaluatie besproken en vastgelegd zal worden.  

14. Re-integratiedossier WVP en WIA-aanvraag
De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om het volledige re-integratietraject van de zieke werknemer vast te leggen in een re-integratiedossier. Vermeld wordt dat de werkgever Als duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk niet binnen twee jaar mogelijk is wordt vermeld dat een WIA-aanvraag plaats zal vinden en in de 87e week van zijn ziekte een WIA-formulier toegestuurd zou moeten krijgen.

15. Sancties
Het beschrijven van relevante (loon)sancties in het geval de werknemer of de werkgever zich niet aan de afspraken in het verzuimprotocol houden of onvoldoende meewerken aan het re-integratieproces.

16. Privacy
Hier wordt toegelicht wie de gegevens m.b.t. de re-integratie en ziekte mogen inzien, hoe lang de gegevens bewaard worden en hoe de gegevens beschermd worden.

17. Klachten
Hier wordt vermeld hoe klachten met betrekking tot het re-integratieproces en de begeleiding hiervan worden afgehandeld en waar de werknemer terecht kan als hij of zij ontevreden is over de dienstverlening van de arbodienst, de bedrijfsarts of het re-integratiebureau.

Let er tenslotte op dat uw verzuimprotocol niet in strijd is met de Controlevoorschriften Ziektewet 2010Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een persoonlijk verzuimprotocol? Neem dan contact op met
re-integratiebureaus in uw regio


Terug naar kenniscentrum