re-integratie kiezen logo

Uit welke onderdelen bestaat een verzuimprotocol?

In een verzuimprotocol wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer zijn bij ziekmeldingen. Hieronder zaken die in het verzuimprotocol geregeld worden.

1. Ziekmelding
In het verzuimprotocol wordt vastgelegd hoe en wanneer de werknemer zich ziek moet melden. Ook wordt opgenomen dat de werknemer een indicatie geeft over de verwachte duur van de ziekte en hoe de werkgever kan helpen bij het herstel. Verder wordt vastgelegd dat de werkgever verplicht is ziektegevallen binnen een week na de eerste ziektedag te melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts.

2. Bereikbaarheid
In het verzuimprotocol wordt aangegeven wanneer de werknemer dagelijks dient te zijn voor contact met de werkgever, arbodienst en/of bedrijfsarts. Ook wordt opgenomen dat de werknemer een verandering van verblijfsadres minimaal 24 uur van tevoren moet melden.

3. Contact werkgever en werknemer
De werknemer is verplicht om informatie te verstrekken over het verloop van de ziekte en informeert de werkgever over wijzigingen in de verwachte ziekteduur. Beschreven wordt op welke manier het contact tussen werkgever en werknemer plaatsvindt en welke onderwerpen aanbod komen. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er iedere 6 weken voortgangsgesprekken gehouden worden.

4. Medisch onderzoek m.b.t. arbeidsongeschiktheid
In het verzuimprotocol staat vermeld dat de werknemer verplicht is om deel te nemen aan medisch onderzoek om de arbeidsongeschiktheid te bepalen. Tevens wordt aangegeven wie dit onderzoek zal uitvoeren. 

5. Probleemanalyse 
In het verzuimprotocol wordt vermeld dat de bedrijfsarts binnen zes weken een Probleemanalyse zal opstellen (zie Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter) en wat er in deze Probleemanalyse aan bod zal komen. Op basis hiervan zal de bedrijfsarts een advies formuleren.

6. Plan van Aanpak 
In het verzuimprotocol staat vermeld op welke manier het Plan van Aanpak zal worden opgesteld en uit welke onderdelen het bestaat. Het Plan van Aanpak wordt binnen twee weken na de Probleemanalyse opgesteld .

7. Ziekmelding bij UWV
In het verzuimprotocol wordt de werkgeversverplichting vermeld om voor de werknemer in de 42ste week na de eerste ziektedag een ziekmelding te doen bij het UVW.

8. Medewerking re-integratie 
In het verzuimprotocol staat vermeld dat de werknemer verplicht is medewerking te verlenen aan de re-integratie. Zo is de werknemer verplicht om aanwijzingen van de bedrijfsarts na te leven. Verder wordt aangegeven dat de werknemer zijn genezing niet mag belemmeren.

9. Herstel
In het verzuimprotocol staat welke stappen de werkgever dient te nemen wanneer het werk niet hervat kan worden op de afgesproken datum. En wat de werknemer moet doen wanneer hij of zij weer in staat is om (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. 

10. Vakantie tijdens herstel
In het verzuimprotocol staat vermeld wat de werknemer moet doen als hij of zij op vakantie wil tijdens het re-integratietraject. Verder wordt aangegeven wie toestemming moet verlenen (bijvoorbeeld de arbodienst d.m.v. een 'verklaring van geen bezwaar') en aan welke eisen de werknemer moet voldoen.

11. Ziekmelding vanuit het buitenland
In het verzuimprotocol staat de procedure als de werknemer ziek wordt in het buitenland. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven of een lokale arts de taak van bedrijfsarts tijdelijk mag overnemen.

12. Vragen over het re-integratietraject
In het verzuimprotocol staat toegelicht waar de werknemer terecht kan met zijn of haar vragen over het re-integratietraject.

13. Eerstejaarsevaluatie
In het verzuimprotocol staat de verplichte eerstejaarsevaluatie. Deze evaluatie moet plaatsvinden tussen de 46e en 52e week van de ziekte van de werknemer. Beschreven wordt wat er tijdens deze evaluatie besproken en vastgelegd zal worden.  

14. Re-integratiedossier WVP en WIA-aanvraag
In het verzuimprotocol staat de verplichting van de werkgever om het volledige re-integratietraject van de zieke werknemer vast te leggen in een re-integratiedossier. Ook wordt melding gemaakt van de WIA-aanvraag in de 87e week van zijn ziekte.

15. Sancties
In het verzuimprotocol staan de relevante (loon)sancties in het geval de werknemer of de werkgever niet voldoet aan de afspraken in het verzuimprotocol en/of onvoldoende meewerkt aan het re-integratieproces.

16. Privacy
In het verzuimprotocol wordt de privacy omtrent verzuim genoemd. Bijvoorbeeld wie de gegevens ten aanzien van re-integratie en ziekte mogen inzien. Verder wordt vastgelegd hoe lang de gegevens bewaard mogen worden en hoe de gegevens beschermd worden.

17. Klachten
In het verzuimprotocol staat vermeld hoe klachten ten aanzien van het re-integratieproces worden afgehandeld. Zo staat vermeld waar de werknemer terecht kan bij ontevredenheid over de arbodienst, bedrijfsarts of het re-integratiebureau.

Let er tenslotte op dat uw verzuimprotocol niet in strijd is met de Controlevoorschriften Ziektewet 2010Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een persoonlijk verzuimprotocol? Neem dan contact op met
re-integratiebureaus in uw regio


Terug naar kenniscentrum