re-integratie kiezen logo

Vragen over re-integratie aan minister Koolmees

27-07-2020- de redactie

Kamerleden hadden verschillende vragen en opmerkingen voor minister Koolmees over re-integratie. Hoe re-integratie bijvoorbeeld makkelijker gemaakt kan worden voor werkgevers en werknemers? Minister Koolmees ging uitgebreid in op verschillende re-integratieaspecten en ook nieuwe initiatieven. Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden zoals op 30 juni gegeven door de minister. 


Re-integratie is maatwerk

Aan de minister wordt gevraagd hoe het voor werkgevers en werknemers makkelijker gemaakt kan worden om aan hun re-integratieverplichtingen te voldoen. Ook wordt de suggestie gedaan om in de huidige omstandigheden re-integratie in spoor 2 direct te verplichten indien spoor 1 niet mogelijk is.

De minister geeft aan dat het voldoen aan re-integratieverplichtingen altijd maatwerk is. Daarbij moet eerst gekeken worden naar spoor 1 re-integratie en daarna naar spoor 2 re-integratie. De minister ziet geen aanleiding om de spoor 1 verplichting voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet af te schaffen en direct over te gaan tot spoor 2. Tegelijkertijd erkent hij dat hij re-integratie spoor 1 niet altijd mogelijk is en dat dan bij een goede motivatie niet verwacht wordt dat de werknemer weer aan de slag gaat bij de oorspronkelijke werkgever. 

Transparantie re-integratie verbeteren

Minister Koolmees doet een tweetal voorstellen voor het verbeteren van de transparatie. Het eerste is een zogenaamd quick start document die in grote lijnen en in eenvoudige bewoordingen schetst welke stappen een werkgever moet doorlopen bij ziekte van een werknemer. Het tweede voorstel betreft het verhogen van de kwaliteit van de rapportage die werkgevers krijgen na afloop van de RIV-toets. Sinds juni 2020 voegt het UWV een samenvatting toe aan de vakinhoudelijke, technische argumentatie van de arbeidsdeskundige rapportage over de RIV-toets. In de samenvatting omschrijft het UWV op een begrijpelijke manier hoe de arbeidsdeskundige tot zijn oordeel over de re-integratie-inspanningen is gekomen en welke conclusies daaruit getrokken zijn. Mocht sprake zijn van loondoorbetalingsplicht dan wordt ook duidelijk wat de werkgever moet doen om het vastgestelde gebrek aan re-integratie-inspanningen op te lossen.

Experimenten en meerjarige communicatietrajecten

De minister geeft aan dat hij in 2021 wil starten met experimenten die als doel hebben om inzichtelijk te krijgen wat wel en niet werkt inzake spoor 2 re-integratie en in hoeverre werkgevers en werknemers de mogelijkheden optimaal benutten. Daarnaast wijst hij op een meerjarig communicatietraject richting werkgevers en werknemers om hen bewust te maken van de keuzes die ze hebben bij re-integratie bij langdurige ziekte.

Verzuimontzorgverzekering

De minister geeft aan dat in december 2018 afspraken zijn gemaakt met verzekeraars en werkgeversorganisaties over een verzekeringsaanbod vanaf 2020. De MKB verzuimontzorgverzekering moet ontzorgen en duidelijk maken waar kleine werkgevers aan toe zijn. De intentie is om kleine werkgevers te helpen bij de verplichtingen en taken rond twee jaar loondoorbetaling bij ziekte met een goed en betaalbaar dienstverleningspakket met de intentie het langdurig verzuim van werknemers helpen te beperken.


 
Terug naar blog