re-integratie kiezen logo

Begrippenlijst re-integratie

Aof-premie

Een premie die werkgevers aan de Belastingdienst betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. 

Arbeidsdeskundige

Specialist op het gebied van re-integratie die vaststelt of een zieke werknemer kan re-integreren.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoek gericht op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Arbeidsongeschiktheidsfonds

Fonds waaruit het UWV uitkeringen betaald aan werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Arbodienst

De Arbodienst heeft als een van haar kerntaken het ondersteunen van werknemers en werkgevers bij het verzuimbeleid. In Nederland is het verplicht om te werken met een arbodienst.

Arbowet

Wet met regels voor de arbeidsomstandigheden in een organisatie.  

Banenafspraak

Afspraken tussen kabinet, bedrijven en overheid voor het creëren van extra banen voor mensen met een ziekte of een handicap. 

Basiscontract arbodienstverlening

Schriftelijke overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers over het te voeren arbobeleid.

Bbz

Op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) kan vanuit de gemeente financiële bijstand of bedrijfskapitaal aan starters en ondernemers verleend worden. Een Bbz-uitkering wordt als voorlopige lening verstrekt. 

Bedrijfsarts

Een medisch specialist die het gezag heeft om te bepalen of een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is.  

Casemanager

De casemanager coördineert de re-integratie en de voortgang van de zieke werknemer en onderhoudt contacten met alle betrokken partijen in het re-integratieproces.

Derde spoor re-integratie

Derde spoor volgt wanneer een werknemer met een WGA-uitkering uit dienst treedt en de werkgever eigen risicodrager is.

Deskundigenoordeel

Een tussentijds oordeel van het UWV dat je kunt aanvragen als bijvoorbeeld de re-integratie vastloopt. 

Divosa

Vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein.

Doelgroepregister

Een landelijk register beheerd door het UWV waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak.

Eerste spoor re-integratie

Bij 1e spoor re-integratie wordt ingezet op passende arbeid voor de werknemer bij de huidige werkgever. 

Eerstejaarsevaluatie

Terugblik werkgever en werknemer op de re-integratieactiviteiten aan het eind van het eerste ziektejaar. 

Eigenrisicodrager

De werkgever kan eigenrisicodrager zijn voor de WGA of de Ziektewet. Bij eigenrisicodragerschap betaalt de werkgever zelf de uitkeringen bij ziekte en verzorgt tevens de re-integratie.

Eindedienstverbanders

Werknemers die aan het einde van het dienstverband ziek uitstromen naar de Ziektewet.

Eindevaluatie

Een slotdocument in het re-integratieproces waarin werknemer en werkgever hun mening geven over het verloop van de afgelopen twee jaar. 

ERD

ERD staat voor eigenrisicodragerschap. Zo kan een werkgever ervoor kiezen om de ziektewetuitkering zelf te betalen aan een werknemer voor wie geen plicht meer tot loondoorbetaling bij ziekte bestaat. 

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)

Via een FML brengt een verzekeringsarts van het UWV de mogelijkheden en beperkingen van een werknemer in kaart.

Gedifferentieerde premie Whk

Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas kent drie componenten: gedifferentieerde premie WGA-vast; gedifferentieerde premie WGA-flex en de gedifferentieerde premie ZW-flex.     

Geen benutbare mogelijkheden (GBM)

Een bedrijfsarts kan het oordeel GBM afgeven als re-integratie niet mogelijk blijkt te zijn.

Haalbaarheidsonderzoek

Het toetsen van de arbeidsmogelijkheden van een medewerker op de arbeidsmarkt. 

Inzetbaarheidsprofiel

Bedrijfsartsen leggen de belastbaarheid vast in een Inzetbaarheidsprofiel (IZP), vergelijkbaar met een FML. 

IOAW

De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Wie geboren is voor 1 januari 1965 komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering.  

IOAZ

Een ondernemer die stopt vanwege onvoldoende inkomsten uit eigen bedrijf komt in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.  
 

IOW

Wie 60 jaar of ouder is maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, komt na de WW-uitkering in aanmerking voor een IOW-uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen. 

IPS

PS voor Individuele Plaatsing en Steun en is bedoeld om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen met het verkrijgen en het behouden van betaald werk.

IRO

IRO staat voor Individuele Re-integratie Overeenkomst, sinds 2016 vervangen door Werkfit Maken en Naar Werk. 

IVA

Een IVA-uitkering is van toepassing als er niet of nauwelijks gewerkt kan worden en de kans op herstel gering is. De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten maakt onderdeel uit van de WIA.

Jobcarving

Het opsplitsen van bestaande functies om banen te creëren voor mensen met een beperking. 

Jobcoach

Een jobcoach helpt bij het goed laten functioneren van de terugkerende werknemer op de werkvloer.

KMR

KMR staat voor Kader Methodisch Re-integratie en heeft als doel om professionals van het UWV op een systematische wijze de cliënt met een gesprek in beeld te brengen.

Langdurig werklozen

Met het begrip 'langdurig werklozen' worden mensen bedoeld die twaalf maanden of langer geen werk hebben. 

Landelijke cliëntenraad (LCR)

Belangenbehartiger van individuele cliënten van de sociale zekerheid.

Loondoorbetalingsverplichting

De werknemer heeft bij ziekte gedurende 104 weken recht op in ieder geval 70% van het loon wat is vastgelegd in het Burgelijk Wetboek.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die moeilijk aan het werk komen. Voorbeelden zijn oudere werknemers met een uitkering en werknemers met een arbeidsbeperking. 

Loonopschorting

Als een werknemer niet verschijnt bij een oproep van de bedrijfsarts, dan mag overgegaan worden tot loonopschorting. Zodra de werknemer wel verschijnt dan wordt het niet ontvangen loon met terugwerkende kracht vergoedt. 

Loonsanctie

Een sanctie van het UWV wanneer een werkgever of werknemer te weinig re-integratie-inspanningen hebben verricht. 

Loonsom

Alle brutobetalingen van de werkgever bij elkaar opgeteld. De loonsom is relevant voor de WGA-premie die de werkgever moet betalen.

Loonstop

Als een werknemer niet meewerkt aan het re-integratietraject dan kan de sanctie van een loonstop ingezet worden. Er wordt dan geen loon betaald. Het loon wordt weer betaald als medewerker meewerkt aan de re-integratie maar het niet ontvangen loon hoeft niet met terugwerkende kracht vergoed te worden. 

Loonverlies

De arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van het loonverlies, het loon dat een werknemer door ziekte of handicap minder kan verdienen dan voor de ziekte.

Loonwaarde

De waarde van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren. 

Loonwaardebepaling

Een onderzoek waarbij de loonwaarde van een werknemer met een arbeidsbeperking wordt gemeten ten opzichte van een werknemer zonder beperking. 

NVAB

Beroepsorganisatie van Bedrijfsartsen.

No-riskpolis

Een no-riskpolis is bedoeld om werkgevers te stimuleren om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en de financiële risico's bij een mogelijke ziekte te beperken.

Novag

De beroepsvereniging en vakbond van de verzekeringsartsen van het UWV. 

Octas

Octas staat voor Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstels. Octas is opgericht om onderzoek te doen naar het arbeidsongeschiktheidsstel en verbeterpunten aan te dragen. 

Onbenut arbeidspotentieel

Werklozen en deeltijdwerkers die willen werken afgezet tegen alle 15- tot 75-jarigen in Nederland.

Open spreekuur 

Het open spreekuur biedt werknemers de gelegenheid om preventief naar de bedrijfsarts te gaan voor problemen met de gezondheid in relatie tot het werk.

Participatie interventie

Een dienst van het UWV gericht op het activeren van cliënten wanneer Werkfit Maken nog een stap te ver is. 

Participatieladder

Met de participatieladder wordt de ontwikkeling die mensen hebben doorgemaakt in beeld gebracht in relatie tot de afstand tot de arbeidsmarkt. De participatieladder kent zes treden: geïsoleerd, sociale contacten buitenhuis, deelname aan georganiseerde activiteiten, onbetaald werk, betaald werk met ondersteuning en betaald werk. 

Participatiewet

De Participatiewet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever te laten werken.  

Persoonsgebonden Re-integratie Budget  (PRB)

Met een PRB via de gemeente kan een werkzoekende zelf de re-integratie vormgeven.

Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak dat uiterlijk in de 8e week van ziekte wordt opgesteld, beschrijft op basis van het overleg tussen werkgever en werknemer hoe de re-integratie eruit komt te zien. 

Poortwachterscentrum

Ontwikkeld door het bedrijfsleven waarbij wordt ingezet om zelf de re-integratie te verzorgen. 

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met gezond en veilig werken binnen de organisatie in samenwerking met de bedrijfsarts of de arbodienst. Elk bedrijf moet een preventiemedewerker hebben. 

Probleemanalyse

De werkgever zorgt voor een Probleemanalyse als een werknemer ziek is en langdurig verzuim dreigt. Uiterlijk in de zesde week van ziekte wordt vastgesteld door de bedrijfsarts of de arbodienst. 

Quick start

Een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter die in grote lijnen de stappen beschrijft die de werkgever moet zetten bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. 

Re-integratiedossier

Het Re-integratiedossier vormt de basis voor het re-integratieverslag waarin de vorderingen van de re-integratie worden vastgelegd.

Re-integratiemiddelen

Aanpassingen op het werk waardoor een re-integratiekandidaat sneller aan de slag kan. Voorbeelden zijn een aangepaste werkplek, vervoersvoorzieningen of kinderopvang. 

Re-integratieplan

Het re-integratieplan vormt de basis voor het re-integratietraject en beschrijft wat er nodig is om de werknemer te laten re-integreren.

Re-integratieverslag (RIV)

Benodigd voor de aanvraag van een WIA-uitkering wordt de RIV opgemaakt aan het eind van het re-integratietraject. Het UWV beoordeelt via de RIV of de werkgever voldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie van de werknemer.  

Re-integratievoorziening

Re-integratiebegeleiding van de gemeente die is gericht op het leren van vaardigheden, het opdoen van werkervaring of het voorkomen van isolement. Voorbeelden van re-integratievoorzieningen zijn de loonkostensubsidie, de no-risk polis en de jobcoach.

Restverdiencapaciteit

De restverdiencapaciteit die wordt bepaald door het UWV, drukt het percentage uit van hoeveel een arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen na ziekte. De hoogte van de WIA-uitkering kan zo worden bepaald. 

RIV-toets

Met de RIV-toets bepaalt het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. 

SFB-status

Met deze status (structurele functionele beperking) kun je na bekrachtiging door een verzekeringsarts in aanmerking komen voor verschillende voorzieningen van het UWV. Doelgroepen vormen WAJONG, WIA, WAO, WSW, een DSM-IV diagnose en mensen die speciaal onderwijs hebben gevolgd.

SMZ

SMZ staat voor de UWV divisie Sociaal Medische Zaken. 

Sociaal ontwikkelbedrijf

SW-bedrijven helpen mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden van een baan. 

Sociale activering

Een instrument voor kandidaten die nog niet toe aan zijn aan een regulier dienstverband. Het doel is participatie in de samenleving en werkervaring opdoen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.  

Sociaal-medische beoordeling

Een onderzoek van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. Er wordt onderzocht of iemand met een ziekte of handicap kan werken en welk werk verricht kan worden. 

Stichting van de Arbeid (StvD)

Gericht op arbeidsmarktproblematiek, sociale zekerheid, klokkenluiders en ontslagwetgeving is StvD een overlegorgaan van sociale partners, werkgevers en werknemers. 

Toeslagenwet

Uitgevoerd door het UWV moet de Toeslagenwet ervoor zorgen dat iedereen minimaal kan leven op sociaal minimum niveau. 

Tweede spoor re-integratie

Het begeleiden van een medewerker naar werk buiten de organisatie na langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid als er geen mogelijkheden binnen de huidige organisatie blijken te zijn. Tweede spoor re-integratie is wettelijk verplicht conform de Wet Verbetering Poortwachter. 

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) houdt zich bezig met o.m. de uitvoer van werknemersverzekeringen en de re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten.

Vangnetters

Werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. Voorbeelden zijn WW-ers, werknemers met een contract voor bepaalde tijd of zieke uitzendkrachten. 

Vaststellingsovereenkomst

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst overeenkomen. De toestemming van het UWV of de kantonrechter is dan niet benodigd. 

Verzekeringsarts

Een verzekeringsarts stelt vast of iemand beperkt wordt in zijn functioneren als gevolg van ziekte of een gebrek. Verzekeringsartsen werken vooral voor het UWV; een kleinere groep is werkzaam voor verzekeringsmaatschappijen.

Verzuimregelement

Beschrijft de stappen en verplichtingen die de werkgever en de werknemer bij verzuim moeten volgen. Het verzuimregelement is gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter.

Volledig en duurzaam ongeschikt

Wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, komt in aanmerking voor een IVA-uitkering. 'Volledig' betekent hier dat je door je ziekte of handicap niet meer dan 20% van je laatste loon kunt verdienen. Met 'duurzaam' wordt bedoeld dat de kans op herstel minimaal is.

Voortgangsgesprek

Tijdens de re-integratie bij ziekte hebben werkgever en werknemer minimaal één keer in de 6 weken een voortgangsgesprek. Daarbij wordt besproken hoe het gaat en in hoeverre het Plan van Aanpak moet worden aangepast. 

WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft als doel de verschillen tussen flex en vast kleiner te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichtingen van werkgevers bij arbeidsongeschiktheid en ziekte, het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en de positie van zelfstandigen.

Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is gericht op mensen vanaf 18 jaar die door ziekte of handicap niet kunnen werken. 

WAO

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering was bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn. Op 29 december 2005 werd deze wet vervangen door de WIA.

Werkhervattingskas (Whk)

De Whk maakt deel uit van de werknemersverzekeringen waarvoor werkgevers een werknemershervattingskas-premie afdragen. Hiervan worden de loonkosten van zieke of arbeidsongeschikte werknemers betaald. 

Werkinstrumenten

Vrijwilligerswerk en proefplaatsingen zijn voorbeelden van werkinstrumenten. 

WAZ

De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen was een verplichte Nederlandse verzekering voor ondernemers gedurende 1998-2004. Op basis van de WAZ hadden ondernemers recht op een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon bij arbeidsongeschiktheid. 

Werknemersverzekering

Beschermt mensen in loondienst tegen inkomensverlies, zoals bij werkloosheid of ziekte. De premie voor deze verplichte verzekering wordt betaald door de werkgever. 

Werkervaringsplek

Een werkervaringsplek is een tijdelijke werkplek waar de kandidaat onder begeleiding kan werken. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet om de kandidaat werkritme op te laten doen of om vaardigheden in kaart te brengen. 

Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, re-integratiebedrijven, bedrijfsartsen en arbodiensten in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. 

Wet BeZaVa

Ingevoerd op 1 januari 2013 staat de Wet BeZaVa voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Ook bekend als Modernisering Ziektewet. Aangescherpt in 2017 is BeZaVa bedoeld voor zieke medewerkers die geen werkgever hebben.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De WVP (van start gegaan in 2002) is bedoeld om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan. De Wet Poortwachter is feitelijk een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een werknemer. De werkgever is daarbij volledig verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie. De werknemer op zijn beurt is verplicht om constructief mee te werken. 

WGA

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je komt in aanmerking voor een WGA-uitkering bij twee jaar ziekte of langer met voldoende perspectief om te kunnen werken.

WIA

Wie door ziekte of een arbeidshandicap niet of minder kan werken komt in aanmerking voor de WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA-uitkering kan na 2 jaar ziekte aangevraagd worden indien 65% of minder verdiend kan worden van het oude loon. De WIA kent twee soorten uitkeringen: WGA-uitkering en IVA-uitkering. 

WIA-maandloon

Het WIA-loon, bepaald op basis van het gemiddelde loon van de werknemer dat verdiend werd voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid, speelt een rol bij de bepaling van de hoogte van de WGA-uitkering. 

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft als doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarktdeel deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO.

Work first

Verplicht werken in combinatie met intensieve begeleiding en training. 

WSV

De Wet Sociale Werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking die niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 maakt de WSV deel uit van de Participatiewet. 

WW-uitkering

Bij werkloosheid kan een Werkloosheid-uitkering aangevraagd worden. Ze is bedoeld om het verlies aan inkomsten tussen twee banen op te vangen. 

WWB

De Wet Werk en Bijstand is per 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. De WWB voorzag in arbeidsbegeleiding en
bijstand voor mensen met weinig of geen inkomen en onvoldoende vermogen.

WWZ

In juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De WWZ beoogt een sneller en voordeliger ontslag, het verbeteren van de positie van flexwerkers en meer mensen uit de WW aan het werk krijgen. Met de WAB in 2020 heeft een herijking plaatsgevonden.

Ziektewet

Zieke werknemers voor wie de loondoorbetalingsverplichting niet geldt kunnen een beroep doen op de Ziektewet die wordt uitgevoerd door het UWV.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een van bovenstaande re-integratiediensten en -onderwerpen. 
 


Terug naar kenniscentrum