re-integratie kiezen logo

Begrippenlijst re-integratie

Aof-premie
De basispremie voor de WAO en WIA, waarbij Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidsfonds. De Aof-premie is momenteel voor alle werkgevers gelijk.

Arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van re-integratie en stelt vast of een zieke werknemer kan re-integreren.

Arbeidsdeskundig Onderzoek
Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingesteld als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmark waarbij binnen en buiten de organisatie wordt gekeken.

Arbodienst
Adviseert en neemt taken van de werkgever over op het gebied van re-integratie, verzuimbeleiding, arbeidsomstandigheden en risico-inventarisatie en -evaulatie. Een arbodienst is verplicht voor een werkgever. 

Arbowet
Wet die regels geeft voor de arbeidsomstandigheden in een organisatie.  

Banenafspraak
Afspraken tussen kabinet, bedrijven en overheid voor het creëren van extra banen voor mensen met een ziekte of een handicap. 

Basiscontract arbodienstverlening
Schriftelijke overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers over het te voeren arbobeleid.

Bbz
Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen en verleent financiële bijstand aan starters en ondernemers vanuit gemeente. 

Bedrijfsarts
Een medisch specialist die het gezag heeft om te bepalen of een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is.  

Casemanager
Degene die de re-integratie en de voortgang van de zieke werknemer coördineert en contact onderhoudt met alle betrokken partijen.

Derde spoor
Derde spoor volgt wanneer een werknemer met een WGA-uitkering uit dienst treedt en de werkgever eigen risicodrager is.

Deskundigenoordeel
Een tussentijds oordeel van het UWV dat aangevraagd kan worden als bijvoorbeeld de re-integratie vastloopt. 

Divosa
Vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein.

Doelgroepregister
Een landelijk register beheerd door het UWV waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak.

Eerste spoor 
Bij 1e spoor wordt onderzocht of er passende arbeid is voor de werknemer bij de huidige werkgever. 

Eerstejaarsevaluatie
Terugblik werkgever en werknemer op re-integratieactiviteiten aan het eind van het eerste ziektejaar. 

Eigenrisicodrager

De werkgever kan eigenrisicodrager zijn voor de WGA of Ziektewet. Bij eigenrisicodrager betaalt de werkgever zelf de uitkeringen en de kosten voor re-integratie bij ziekte.

Eindedienstverbanders
Werknemers met een tijdelijk contract die tijdens de contractperiode ziek zijn geworden en van wie het contract stopt tijdens ziekte.

Eindevaluatie
Een slotdocument in het re-integratieproces van de Wet Poortwachter waarin werknemer en werkgever hun mening geven over het verloop van de afgelopen twee jaar. 

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)
Via een FML brengt een verzekeringsarts van het UWV de mogelijkheden en beperkingen van een werknemer in kaart.

Gedifferentieerde premie Whk
Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas kent drie componenten: gedifferentieerde premie WGA-vast; gedifferentieerde premie WGA-flex en de gedifferentieerde premie ZW-flex.     

Geen benutbare mogelijkheden (GBM)
Een bedrijfsarts kan het oordeel GBM afgeven als re-integratie niet mogelijk is.

Haalbaarheidsonderzoek
Met een haalbaarheidonderzoek kunnen de arbeidsmogelijkheden van een medewerker op de arbeidsmarkt getoetst worden. 

Inzetbaarheidsprofiel
Bedrijfsartsen leggen de belastbaarheid vast in een Inzetbaarheidsprofiel (IZP), vergelijkbaar met een FML. 
 
IOW
Wie 60 jaar of ouder is maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt komt na de WW-uitkering in aanmerking voor een IOW-uitkering, wat staat voor Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen. 

IPS
IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun en is bedoeld om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen met het verkrijgen en het behouden van betaald werk.  

IRO
Individuele Re-integratie Overeenkomst, sinds 2016 vervangen door Werkfit en Naar Werk. 

IVA
Een IVA-uitkering is van toepassing als er niet of nauwelijks gewerkt kan worden en de kans op herstel gering is. De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten maakt onderdeel uit van de WIA.

Jobcarving
Het opsplitsen van bestaande functies om banen te creëren voor mensen met een beperking. 

Jobcoach
Een jobcoach helpt bij het goed laten functioneren van de terugkerende werknemer op de werkvloer.

Landelijke cliëntenraad (LCR)
Belangenbehartiger van individuele cliënten van de sociale zekerheid.

Loondoorbetalingsverplichting
De werknemer heeft bij ziekte gedurende 104 weken recht op in ieder geval 70% van het loon op basis van het Burgelijk Wetboek.

Loonkostenvoordeel (LKV)
Jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die moeilijk aan het werk komen. Bijvoorbeeld oudere werknemers met een uitkering en werknemers met een arbeidsbeperking. 

Loonsanctie
Een sanctie van het UWV wanneer een werkgever te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht. 

Loonsom
Alle brutobetalingen van de werkgever bij elkaar opgeteld. De loonsom is relevant voor de WGA-premie die de werkgever moet betalen.

Loonwaarde
De waarde van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren. 

Loonwaardebepaling
Een onderzoek waarbij de loonwaarde van een werknemer met een arbeidsbeperking wordt gemeten ten opzichte van werknemer zonder beperking. 

NVAB
NVAB staat voor Beroepsorganisatie van Bedrijfsartsen.

No-riskpolis
Een no-riskpolis is bedoeld om werkgevers te stimuleren om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo zijn er voor werkgevers minder financiële risico’s bij ziekte.

Onbenut arbeidspotentieel
Het onbenut arbeidspotentieel omvat zowel werklozen als andere groepen afgezet tegen alle 15- tot 75-jarigen in Nederland.

Participatieinterventie
Een UWV dienst voor wie Werkfit Maken nog niet passend is. 

Participatiewet
De Participatiewet heeft als doel dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen.  

Persoonsgebonden Re-integratie Budget  (PRB)
Met een PRB via de gemeente kan een werkzoekende zelf de re-integratie vormgeven waaronder de keuze van de uitvoerder. 

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak komt tot stand na overleg tussen werkgever en werknemer en beschrijft hoe de re-integratie vormgegeven wordt. Uiterlijk in de 8e week van ziekte opgesteld. 

Poortwachterscentrum
Poortwachterscentra zijn ontwikkeld door het bedrijfsleven waarbij wordt samengewerkt om zelf de re-integratie te verzorgen. 

Probleemanalyse
De werkgever zorgt voor een Probleemanalyse als een werknemer ziek is en langdurig verzuim dreigt. Een bedrijfsarts of de arbodienst stelt deze uiterlijk in de zesde week van ziekte op. 

Quick start
Een quick start, een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter, beschrijft in grote lijnen de stappen die de werkgever moet zetten bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. 

Re-integratiedossier
In het Re-integratiedossier, de basis voor het Re-integratieverslag, worden de vorderingen van de re-integratie vastgelegd.


Re-integratiemiddelen
Aanpassingen op het werk waardoor een re-integratiekandidaat sneller aan de slag kan. Voorbeelden zijn een aangepaste werkplek, vervoersvoorziening of kinderopvang. 

Re-integratieverslag (RIV)
De RIV wordt opgemaakt aan het eind van het re-integratietraject en is nodig voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Het UWV beoordeelt via de RIV of de werkgever voldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie van de werknemer.  

Restverdiencapaciteit
De restverdiencapaciteit drukt het percentage uit hoeveel een arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen na ziekte. Op basis hiervan kan de hoogte van de WIA-uitkering worden bepaald. Het UWV bepaalt de restverdiencapaciteit.

RIV-toets
Het UWV bepaalt met de RIV-toets of de werkgever en de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. 

SFB-status
SFB staat voor structurele functionele beperking. Deze status is benodigd om in aanmerkingen te komen voor een aantal voorzieningen van het UWV. Een verzekeringsarts bekrachtigt de status gerelateerd aan WAJONG, WIA, WAO, WSW, een DSM-IV diagnose of voor mensen die speciaal onderwijs hebben gevolgd.


Sociale activering
Een instrument voor kandidaten die nog niet toe aan zijn aan een regulier dienstverband. Het doel is participatie in de samenleving en werkervaring opdoen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.  

Stichting van de Arbeid (StvD)
De StvD is een overlegorgaan van de sociale partners werkgevers en werknemers en houdt zich o.m. bezig met arbeidsmarktproblematiek, sociale zekerheid, klokkenluiders en ontslagwetgeving. 

Tweede spoor
Re-integratie tweede spoor heeft betrekking op begeleiding naar werk buiten de organisatie als er geen mogelijkheden binnen de huidige organisatie zijn. 2e spoor is wettelijk verplicht conform Wet Verbetering Poortwachter,  

UWV
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen houdt zich o.m. bezig met de uitvoer van werknemersverzekeringen en de re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten.

Vangnetters
Werknemers die geen recht hebben op een loondoorbetaling bij ziekte. Denk dan aan WW-ers, werknemers met een contract voor bepaalde tijd of zieke uitzendkrachten. 

Vaststellingsovereenkomst
Bij een akkoord over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer kiezen voor een vaststellingsovereenkomst. Dan is de toestemming van het UWV of de kantonrechter niet benodigd. 

Verzekeringsarts
Een verzekeringsarts stelt vast of iemand beperkt wordt in zijn functioneren als gevolg van ziekte of een gebrek. De meeste verzekeringsartsen werken voor het UWV; een kleinere groep is werkzaam voor verzekeringsmaatschappijen.

Verzuimreglement
Het verzuimregelment beschrijft de stappen en verplichtingen die de werkgever en de werknemer bij verzuim moeten volgen. Het verzuimreglement is gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter.

Volledig en duurzaam ongeschikt
Wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, komt in aanmerking voor een IVA-uitkering. 'Volledig' betekent in dit kader dat je door je ziekte of handicap niet meer dan 20% van je laatste loon kunt verdienen. Met 'duurzaam' wordt bedoeld dat de kans op herstel minimaal is.

Voortgangsgesprek
Tijdens de re-integratie bij ziekte hebben werkgever en werknemer minimaal één keer in de 6 weken een voortgangsgesprek. Besproken wordt hoe het gaat en of het Plan van Aanpak moet worden aangepast. 

WAB
De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft als doel de verschillen tussen flex en vast kleiner te maken. De WAB gaat over de verplichtingen van werkgevers bij arbeidsongeschiktheid en ziekte, het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en positie van zelfstandigen.

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die door ziekte of handicap niet kunnen werken. 

WAO
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering was bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn. Op 29 december 2005 werd deze wet vervangen door de WIA.

WAZ
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen was een verplichte Nederlandse verzekering voor ondernemers gedurende 1998-2004. Op basis van de WAZ hadden ondernemers recht op een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon bij arbeidsongeschiktheid. 

Wet BeZaVa
Ingevoerd op 1 januari 2013 staat de Wet BeZaVa voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Aangescherpt in 2017 is BeZaVa bedoeld voor zieke medewerkers die geen werkgever hebben.

Werkervaringsplek
Een werkervaringsplek is een tijdelijke werkplek waar de kandidaat onder begeleiding kan werken. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet om de kandidaat werkritme op te laten doen of om vaardigheden in kaart te brengen. 

Werkwijzer Poortwachter
De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, re-integratiebedrijven, bedrijfsartsen en arbodiensten in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. 

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
Van start gegaan in 2002 beoogt de WVP om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan. De Wet Poortwachter is feitelijk een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een werknemer. De werkgever is volledig verantwoordelijk oor de verzuimbegeleiding en de re-integratie en de werknemer is verplicht om constructief mee te werken. 

WGA
WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Iemand komt in aanmerking voor de WGA-uitkering bij een ziekte van twee jaar of langer met voldoende perspectief om in de toekomst te kunnen werken.

WIA
Wie door ziekte niet of minder kan werken komt in aanmerking voor de WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA-uitkering kan na 2 jaar ziekte aangevraagd worden indien 65% of minder verdiend kan worden van het oude loon. De WIA kent twee soorten uitkeringen: WGA-uitkering en IVA-uitkering. 

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft als doel om mensen deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

WSV
De Wet Sociale Werkvoorziening geldt voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking die niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 maakt de WSV deel uit van de Participatiewet. 

WW-uitkering
Bij werkloosheid kan een Werkloosheid-uitkering aangevraagd worden. Deze WW-uitkering is bedoeld om het verlies aan inkomsten tussen twee banen op te vangen. 

WWB
De Wet Werk en Bijstand is per 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. De WWB voorzag in arbeidsbegeleiding en
bijstand voor mensen met weinig of geen inkomen en onvoldoende vermogen.

WWZ
In juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De WWZ beoogt een sneller en voordeliger ontslag, het verbeteren van de positie van flexwerkers en meer mensen uit de WW aan het werk krijgen.  

Ziektewet
Zieke werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting niet geldt, kunnen een beroep doen op de Ziektewet uitgevoerd door het UWV.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een van bovenstaande re-integratie onderwerpen.