re-integratie kiezen logo

Begrippenlijst re-integratie

Aof-premie
De basispremie voor de WAO en WIA, waarbij Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidsfonds. De Aof-premie is momenteel voor alle werkgevers gelijk.

Arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van re-integratie en stelt vast of een zieke werknemer kan re-integreren.

Arbeidsdeskundig Onderzoek
Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is dan kan een arbeidsdeskundige middels een arbeidsdeskundig onderzoek vaststellen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt waarbij zowel opties binnen als buiten het bedrijf bekeken worden. 

Arbodienst
Een arbodienst adviseert en neemt taken van de werkgever over op het gebied van re-integratie, verzuimbeleiding, arbeidsomstandigheden en risico-inventarisatie en -evaulatie. Met betrekking tot re-integratie onderzoekt de arbodienst bijvoorbeeld wat de werknemer wel en niet kan. Werkgevers zijn verplicht om  met een arbodienst te werken. 

Arbowet
De Arbowet verplicht werkgevers om voorwaarden te scheppen zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. In de Arbowet is o.m. vastgesteld dat het contract met de arbodienst minimaal moet voldoen aan de eisen van het Basiscontract Arbodienstverlening. 

Banenafspraak
In het sociaal akkoord van 2013 hebben het kabinet en de werkgevers afspraken gemaakt voor creëren van extra banen voor mensen met een ziekte of een handicap. Zo is afgesproken dat werkgevers tot 2026 100.000 banen gaan realiseren, terwijl de overheid dit doet voor 25.000.

Basiscontract arbodienstverlening
Het basiscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers over het te voeren arbobeleid.

Bbz
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en ondernemers. Bijvoorbeeld een zelfstandige met financiële problemen kan een beroep doen op deze regeling die door de gemeente wordt uitgevoerd.

Bedrijfsarts
Een bedrijfsarts is een medisch specialist die het gezag heeft om te bepalen of er een ziekte is waardoor de werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet kan vervullen. De bedrijfsarts, een beschermd beroep, kan werkzaam zijn voor de arbodienst of zelfstandig opereren. Bedrijfsartsen ondersteunen bedrijven niet alleen bij ziekteverzuim, bij het re-integreren naar werk, maar ook preventief in de vorm van het ontwikkelen van verzuimbegeleiding. 

Casemanager
Als een werknemer ziek wordt dan dient de werkgever een casemanager aan te stellen. De casemanager coördineert en bewaakt de voortgang van de re-integratie van de zieke werknemer en onderhoudt het contact met de arbodienst. De casemanager is vaak een leidinggevende maar kan ook vervuld worden door een HRM-medewerker, de arbodienst of een re-integratiebedrijf. 

Derde spoor
Na 1e spoor en 2e spoor volgt 3e spoor. Het gaat dan om een werknemer die uit dienst treedt en een WGA-uitkering krijgt uitgekeerd. Verder geldt voor re-integratie derde spoor dat de werkgever eigen risicodrager is van de WIA.  

Deskundigenoordeel
Als de re-integratie tussen werknemer en werkgever vastloopt, dan kan het UWV om een deskundigenoordeel gevraagd worden met als doel om het re-integratietraject weer op te pakken. Het oordeel kan betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid, de re-integratie-inspanningen of de beoogde functie. Het duskundigenoordeel is een advies maar kan doorslaggevend zijn bij de kantonrechter. 

Divosa
Vereniging voor gemeentelijke leiddinggevenden in het sociaal domein.

Doelgroepregister
Een landelijk register beheerd door het UWV waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak.

Eerste spoor 
Bij 1e spoor wordt onderzocht of er passende arbeid is voor de werknemer bij de huidige werkgever. Dit kan zowel de huidige als een aangepast functie betreffen. 

Eerstejaarsevaluatie
Terugblik werkgever en werknemer op re-integratieactiviteiten aan het eind van het eerste ziektejaar. 

Eigenrisicodrager

De werkgever kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn voor de WGA of de Ziektewet. Bij eigenrisicodrager betaalt de werkgever zelf de uitkeringen en de kosten voor re-integratie.

Eindedienstverbanders
Werknemers met een tijdelijk contract die tijdens de contractperiode ziek zijn geworden en van wie het contract stopt tijdens ziekte.

Eindevaluatie
Een slotdocument in het re-integratieproces van de Wet Poortwachter waarin werknemer en werkgever hun mening geven over het verloop van de afgelopen twee jaar. 

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)
Via een FML brengt een verzekeringsarts van het UWV de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in kaart.

Gedifferentieerde premie Whk
De Whk staat voor Werkhervattingskas en is een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit drie componenten: gedifferentieerde premie WGA-vast; gedifferentieerde premie WGA-flex en de gedifferentieerde premie ZW-flex.     

Geen benutbare mogelijkheden (GBM)
Een bedrijfsarts kan het oordeel GBM afgeven als re-integratie niet mogelijk is.

Haalbaarheidsonderzoek
Met een haalbaarheidonderzoek kunnen de arbeidsmogelijkheden van een medewerker op de arbeidsmarkt getoetst worden. 

Inzetbaarheidsprofiel
Bedrijfsartsen leggen de belastbaarheid vast in een Inzetbaarheidsprofiel (IZP), vergelijkbaar met een FML. 
 
IOW
IOW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Wie 60 jaar of ouder is maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt komt na de WW-uitkering in aanmerking voor een IOW-uitkering. 

IRO
IRO (sinds 2016 vervangen door Werkfit en Naar Werk) staat voor Individuele Re-integratie Overeenkomst. Werkzoekenden met Wajong, WAZ, WGA, ZW of WAO kwamen in aanmerking voor een IRO. Re-integratiebedrijven die de IRO verzorgden, dienden te voldoen aan de standaarden van het UWV. 

IVA
Dit begrip staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een IVA-uitkering kan verkregen worden als er niet of nauwelijks gewerkt kan worden en de kans op herstel gering is. 

Jobcarving
Bij jobcarving worden bestaande functies opgesplitst om banen te creëren voor mensen met een beperking. 

Jobcoach
Een jobcoach helpt bij het goed laten functioneren van de terugkerende werknemer op de werkvloer.

Landelijke cliëntenraad (LCR)
Belangenbehartiger van individuele cliënten van de sociale zekerheid.

Loondoorbetalingsverplichting
In het Burgelijk Wetboet staat dat de werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon in het geval van ziekte.

Loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die moeilijker aan werk komen. Denk daarbij aan oudere werknemers met een uitkering en werknemers met een arbeidsbeperking. 

Loonsanctie
Het UWV kan de werkgever een loonsanctie opleggen indien deze te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht. 

Loonsom
Alle brutobetalingen van de werkgever bij elkaar opgeteld. De loonsom is relevant voor de WGA-premie die de werkgever moet betalen.

Loonwaarde
De waarde van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren. 

Loonwaardebepaling
Een onderzoek waarbij de loonwaarde van een werknemer met een arbeidsbeperking wordt gemeten ten opzichte van werknemer zonder beperking. 

NVAB
NVAB staat voor Beroepsorganisatie van Bedrijfsartsen.

No-risk polis
Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen een no-risk polis krijgen die verschillende voordelen biedt. Zo lopen werkgevers bij ziekte minder financiële risico’s.

Participatieinterventie
Een UWV dienst voor wie Werkfit Maken nog niet passend is. 

Participatiewet
De Participatiewet is de vervanger van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Het doel van deze wet is dat de gemeente op zoek gaat naar een baan voor mensen met een ziekte of een handicap. 

Persoonsgebonden Re-integratie Budget 
Met een Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB) via de gemeente kan een werkzoekende zelf de re-integratie vormgeven waaronder de keuze van de uitvoerder. 

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak omschrijft hoe de re-integratie wordt vormgegeven na overleg tusen werkgever en werknemer. Een Plan van Aanpak moet in de 8e week van ziekte worden opgesteld. Uitstel is alleen mogelijk als de werknemer volgens de werkgever en/of de arbodienst te ziek is. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de Probleemanalyse. 

Poortwachterscentrum
Poortwachterscentra zijn ontwikkeld door het bedrijfsleven waarbij wordt samengewerkt om zelf de re-integratie te verzorgen. 

Probleemanalyse
Als een werknemer ziek is en langdurig verzuim dreigt, dan dient de werkgever een Probleemanalyse op te stellen. Een Probleemanalyse wordt opgesteld door de bedrijfsarts of de arbodienst uiterlijk in de zesde week van ziekte. De Probleemanalyse maakt onderdeel uit van het Re-integratieverslag.  

Quick start
Een quick start is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter en geeft in grote lijnen aan welke starten de werkgever moet zetten bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. 

Re-integratiedossier
In het Re-integratiedossier worden de vorderingen van de re-integratie vastgelegd. Het Re-integratiedossier vormt de basis voor het Re-integratieverslag.  

Re-integratiemiddelen
Re-integratiemiddelen zijn o.m. aanpassingen op het werk waardoor een re-integratiekandidaat sneller aan de slag kan. Denk aan een aangepaste werkplek, een vervoersvoorziening of kinderopvang. 

Re-integratieverslag (RIV)
Opgemaakt aan het eind van het re-integratietraject is het Re-integratieverslag nodig voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Het UWV beoordeelt op basis van de RIV of de werkgever voldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie van de werknemer.  

Restverdiencapaciteit
De restverdiencapaciteit drukt het percentage uit hoeveel een arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen na ziekte. Op basis hiervan kan de hoogte van de WIA-uitkering worden bepaald. Het UWV bepaalt de restverdiencapaciteit.

RIV-toets
Het UWV bepaalt met de RIV-toets of de werkgever en de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht in het kader van de Wet Poortwachter. 

SFB-status
SFB staat voor structurele functionele beperking. Om in aanmerking te komen voor sommige voorzieningen van het UWV is een SFB-status nodig. Een verzekeringsarts kan deze status bekrachtigen voor mensen met WAJONG, WIA, WAO, WSW indicatie hebben, DSM-IV diagnose of speciaal onderwijs hebben gevolgd.


Sociale activering
Sociale activering is een instrument voor kandidaten die nog niet toe aan zijn aan een regulier dienstverband. Gedacht kan dan worden aan een begeleid traject gericht op vrijwilligerswerk. Het doel is vaak om de kandidaat weer te laten participeren in de samenleving en werkervaring te laten opdoen teneinde de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.  

Stichting van de Arbeid (StvD)
De Stichting van de Arbeid is een overlegorgaan van de sociale partners: werkgevers en werknemers. De StvD houdt zich o.m. bezig met arbeidsmarktproblematiek, sociale zekerheid, klokkenluiders en ontslagwetgeving. 

Tweede spoor
Re-integratie tweede spoor komt in beeld als er geen mogelijkheden zijn om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen binnen de huidige organisatie. Re-integratie tweede spoor is wettelijk verplicht en volgt uit de Wet Verbetering Poortwachter. 

UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV houdt zich onder meer bezig met het uitvoeren van de WW, WAO, WIA, de Ziektewet, Wajong, Toeslagenwet en de WAZ. Het UWV is ook verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten zonder werkgever waarvoor private re-integratiebedrijven kunnen worden ingeschakeld.

Vangnetters
Vangnetters zijn werknemers die geen recht hebben op een loondoorbetaling bij ziekte, zoals WW-ers, werknemers met een contract voor bepaalde tijd en zieke uitzendkrachten. 

Vaststellingsovereenkomst
Als een werkgever en een werknemer akkoord zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst dan kunnen de afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. In dat geval is de toestemming van het UWV of de kantonrechter niet nodig. 

Verzekeringsarts
Een verzekeringsarts stelt vast of iemand beperkt wordt in zijn functioneren als gevolg van ziekte of een gebrek. De meeste verzekeringsartsen werken voor het UWV; een kleinere groep is werkzaam voor verzekeringsmaatschappijen.

Verzuimreglement
In het verzuimregelment staan de stappen en verplichtingen die de werkgever en de werknemer bij verzuim moeten volgen. Het verzuimreglement is gebaseerd op de Wet Poortwachter.

Volledig en duurzaam ongeschikt
Een werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, komt in aanmerking voor een zogenoemde IVA-uitkering. 'Volledig' betekent in dit geval dat je door je ziekte of handicap niet meer dan 20% van je laatste loon kunt verdienen. Met 'duurzaam' wordt bedoeld dat de kans op herstel minimaal is.

Voortgangsgesprek
Tijdens re-integratie bij ziekte hebben werkgever en werknemer minimaal één keer in de 6 weken een voortgangsgesprek. Besproken wordt hoe het gaat en of het Plan van Aanpak moet worden aangepast. Alle afspraken en vooruitgang worden vastgelegd in het Re-integratiedossier.

WAB
De Wet Arbeidsmarkt in Balans is van kracht gegaan op 1 januari 2020 en beoogt de verschillen tussen flex en vast kleiner te maken. De WAB gaat over de positie van zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers bij arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en gaat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het ontslagrecht, de transitievergoeding en de premie voor WW. 

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die door ziekte of handicap niet kunnen werken. 

WAO
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering was bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn. Op 29 december 2005 werd deze wet opgevolgd door de WIA en alleen de oude gevallen (van voor 1 januari 2014) vallen nu nog onder de WAO. 

WAZ
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen was een verplichte Nederlandse verzekering voor ondernemers gedurende 1998-2004. Op basis van de WAZ hadden ondernemers recht op een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon bij arbeidsongeschiktheid. 

Wet BeZaVa
Ingevoerd op 1 januari 2013 staat de Wet BeZaVa voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Aangescherpt in 2017 is BeZaVa bedoeld voor zieke medewerkers die geen werkgever hebben.

Werkervaringsplek
Een werkervaringsplek is een tijdelijke werkplek waar de kandidaat onder begeleiding kan werken. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet om de kandidaat werkritme op te laten doen of om vaardigheden in kaart te brengen. 

Werkwijzer Poortwachter
De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, re-integratiebedrijven, bedrijfsartsen en arbodiensten in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. 

Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in 2002 van start gegaan met als doel om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan. De Wet Poortwachter is feitelijk een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een werknemer. De werkgever is daarbij volledig verantwoordelijk gesteld voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie. De werknemer is verplicht om constructief mee te werken. 

WGA
WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Iemand komt in aanmerking voor de WGA-uitkering bij een ziekte van twee jaar of langer en het waarschijnlijk is dat er in de toekomst gewerkt kan worden.

WIA
WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Wie door ziekte niet of minder kan werken komt in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA-uitkering kan aangevraagd worden na 2 jaar ziekte en in het geval 65% of minder verdiend kan worden van het oude loon. De WIA kan onderverdeeld worden in twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft o.m. als doel om mensen deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. Hierbij kan gedacht worden aan arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

WSV
De Wet Sociale Werkvoorziening geldt voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking die niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 maakt de WSV deel uit van de Participatiewet. 

WW-uitkering
Bij werkloosheid kan een Werkloosheid-uitkering aangevraagd worden. Deze WW-uitkering is bedoeld om het verlies aan inkomsten tussen twee banen op te vangen. 

WWB
De Wet Werk en Bijstand is per 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. De WWB voorzag in arbeidsbegeleiding en
bijstand voor mensen met weinig of geen inkomen en onvoldoende vermogen.

WWZ
In juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De WWZ beoogt een sneller en voordeliger ontslag, het verbeteren van de positie van flexwerkers en meer mensen uit de WW aan het werk krijgen.  

Ziektewet
Zieke werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting niet geldt, kunnen een beroep doen op de Ziektewet uitgevoerd door het UWV.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een van bovenstaande re-integratie onderwerpen.