re-integratie kiezen logo

Begrippenlijst re-integratie

Arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van re-integratie en stelt vast of een zieke werknemer kan re-integreren.

Arbeidsdeskundig Onderzoek
Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is dan kan een arbeidsdeskundige middels een arbeidsdeskundig onderzoek vaststellen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt waarbij zowel opties binnen als buiten het bedrijf bekeken worden. 

Arbodienst
Een arbodienst adviseert over re-integratie en neemt bepaalde re-integratietaken over. Zo onderzoekt de arbodienst wat de werknemer wel en niet kan en onderhoudt ze contact met de werkgever inzake de re-integratie.

Banenafspraak
In het sociaal akkoord van 2013 hebben het kabinet en de werkgevers afspraken gemaakt voor creëren van extra banen voor mensen met een ziekte of een handicap. Zo is afgesproken dat werkgevers tot 2026 100.000 banen gaan realiseren, terwijl de overheid dit doet voor 25.000.

Bbz
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en ondernemers. Bijvoorbeeld een zelfstandige met financiële problemen kan een beroep doen op deze regeling die door de gemeente wordt uitgevoerd.

Bedrijfsarts
Een bedrijfsarts is een medisch specialist die het gezag heeft om te bepalen of er een ziekte is waardoor de werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet kan vervullen. De bedrijfsarts, een beschermd beroep, kan werkzaam zijn voor de arbodienst of zelfstandig opereren. Bedrijfsartsen ondersteunen bedrijven niet alleen bij ziekteverzuim, bij het re-integreren naar werk, maar ook preventief in de vorm van het ontwikkelen van verzuimbegeleiding. 

Casemanager
Als een werknemer ziek wordt dan dient de werkgever een casemanager aan te stellen. De casemanager coördineert en bewaakt de voortgang van de re-integratie van de zieke werknemer en onderhoudt het contact met de arbodienst. De casemanager is vaak een leidinggevende maar kan ook vervuld worden door een HRM-medewerker, de arbodienst of een re-integratiebedrijf. 

Derde spoor
Na 1e spoor en 2e spoor volgt 3e spoor. Het gaat dan om een werknemer die uit dienst treedt en een WGA-uitkering krijgt uitgekeerd. Verder geldt voor re-integratie derde spoor dat de werkgever eigen risicodrager is van de WIA.  

Deskundigenoordeel
Als de re-integratie tussen werknemer en werkgever vastloopt, dan kan het UWV om een deskundigenoordeel gevraagd worden met als doel om het re-integratietraject weer op te pakken. Het oordeel kan betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid, de re-integratie-inspanningen of de beoogde functie. Het duskundigenoordeel is een advies maar kan doorslaggevend zijn bij de kantonrechter. 

Eerste spoor 
Bij 1e spoor wordt onderzocht of er passende arbeid is voor de werknemer bij de huidige werkgever. Dit kan zowel de huidige als een aangepast functie betreffen. 

Eerstejaarsevaluatie
Als een zieke werknemer na een jaar nog niet aan het werk is dan dient het formulier eerstejaarsevaluatie ingevuld te worden. Deze evaluatie kan betekenen dat het plan van aanpak aangepast dient te worden.

Eigenrisicodrager

De werkgever kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn voor de WGA of de Ziektewet. Bij eigenrisicodrager betaalt de werkgever zelf de uitkeringen en de kosten voor re-integratie.

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)
Via een FMK brengt een bedrijfsarts de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in kaart.

Geen benutbare mogelijkheden (GBM)
Een bedrijfsarts kan het oordeel GBM afgeven als re-integratie niet mogelijk is.

Haalbaarheidsonderzoek
Met een haalbaarheidonderzoek kunnen de arbeidsmogelijkheden van een medewerker op de arbeidsmarkt getoetst worden. 
 
IOW
IOW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Wie 60 jaar of ouder is maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt komt na de WW-uitkering in aanmerking voor een IOW-uitkering. 

IRO
IRO betekent Individuele Re-integratie Overeenkomst. De werkzoekende met Wajong, WAZ, WGA, ZW of WAO komt in aanmerking voor een IRO. Bedrijven die de IRO verzorgen dienen te voldoen aan de standaarden van het UWV. Sinds 2016 zijn er andere regelingen in de plaats gekomen van IRO.

IVA
Dit begrip staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een IVA-uitkering kan verkregen worden als er niet of nauwelijks gewerkt kan worden en de kans op herstel gering is. 

Jobcoach
Een jobcoach helpt bij het goed laten functioneren van de terugkerende werknemer op de werkvloer.

Loondoorbetalingsverplichting
In het Burgelijk Wetboet staat dat de werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon in het geval van ziekte.

Loonsanctie
Het UWV kan de werkgever een loonsanctie opleggen indien deze te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht. 

NVAB
NVAB staat voor Beroepsorganisatie van Bedrijfsartsen.

Participatiewet
De Participatiewet is de vervanger van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Het doel van deze wet is dat de gemeente op zoek gaat naar een baan voor mensen met een ziekte of een handicap. 

Persoonsgebonden Re-integratie Budget 
Met een Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB) kan een werkzoekende zelf de re-integratie vormgeven waaronder de keuze van de uitvoerder. De gemeente voert ihierin wel een begeleidende rol.

Plan van Aanpak
Voor elke werknemer wordt in de achtste week van ziekte een Plan van Aanpak gemaakt op basis van de Wet Poortwachter. Uitstel hierop is alleen mogelijk als de werknemer volgens de werkgever en/of de arbodienst te ziek is. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse van de arbodienst. 

Poortwachterscentrum
Poortwachterscentra zijn ontwikkeld door het bedrijfsleven waarbij wordt samengewerkt om de re-integratie te verzorgen. 

Probleemanalyse
Een Probleemanalyse dient te worden opgesteld door de bedrijfsarts of de arbodienst in de zesde week van ziekte. 

Re-integratiedossier
In het re-integratiedossier worden de vorderingen van de re-integratie vastgelegd. Het re-integratiedossier vormt de basis voor het re-integratieverslag.  

Re-integratieverslag
Het re-integratieverslag wordt aan het einde van het re-integratietraject gemaakt. Voor de aanvraag van een WIA-uitkering is een re-integratieverslag nodig. Het UWV beoordeelt op basis hiervan of de werkgever voldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie van de werknemer.  

Restverdiencapaciteit
De restverdiencapaciteit drukt het percentage uit hoeveel een arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen na ziekte. Op basis hiervan kan de hoogte van de WIA-uitkering worden bepaald. Het UWV bepaalt de restverdiencapaciteit.

SFB-status
Om gebruik te mogen maken van de voorzieningen van het UWV dient er sprake te zijn van een SFB-status. De afkorting staat voor Structurele Functionele Beperking. Alleen een verzekeringsarts kan deze status bekrachtigen voor mensen die WAJONG, WIA, WAO of WSW indicatie hebben, speciaal onderwijs hebben gevolgd, of als er sprake is van een DSM-IV diagnose. 

Sociale activering
Sociale activering wordt vaak ingezet voor kandidaten die nog niet toe aan zijn aan een regulier dienstverband. Gedacht kan dan worden aan een begeleid traject gericht op vrijwilligerswerk. Het doel is dan vaak om de kandidaat weer te laten participeren in de samenleving en werkervaring te laten opdoen waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind kan worden.  

Tweede spoor
Re-integratie tweede spoor komt in beeld als er geen mogelijkheden zijn om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen binnen de huidige organisatie. Re-integratie tweede spoor is wettelijk verplicht en volgt uit de Wet Verbetering Poortwachter. 

UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV houdt zich onder meer bezig met het uitvoeren van de WW, WAO, WIA, de Ziektewet, Wajong, Toeslagenwet en de WAZ. Het UWV is ook verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten zonder werkgever waarvoor private re-integratiebedrijven kunnen worden ingeschakeld.

Vaststellingsovereenkomst
Als een werkgever en een werknemer akkoord zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst dan kunnen de afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. In dat geval is de toestemming van het UWV of de kantonrechter niet nodig. 

Verzekeringsarts
Een verzekeringsarts stelt vast wat u nog kunt doen ondanks uw gezondheidsproblemen. De meeste verzekeringsartsen werken voor het UWV; een kleinere groep is werkzaam voor verzekeringsmaatschappijen.

Verzuimreglement
In het verzuimregelment staan de stappen en verplichtingen die de werkgever en de werknemer bij verzuim moeten volgen. Het verzuimreglement is gebaseerd op de Wet Poortwachter.

Volledig en duurzaam ongeschikt
Een werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, komt in aanmerking voor een zogenoemde IVA-uitkering. 'Volledig' betekent in dit geval dat je door je ziekte of handicap niet meer dan 20% van je laatste loon kunt verdienen. Met 'duurzaam' wordt bedoeld dat de kans op herstel minimaal is.

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die door ziekte of handicap niet kunnen werken. 

WAO
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering was bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn. Op 29 december 2005 werd deze wet opgevolgd door de WIA en alleen de oude gevallen (van voor 1 januari 2014) vallen nu nog onder de WAO. 

Werkervaringsplek
Een werkervaringsplek is een tijdelijke werkplek waar de kandidaat onder begeleiding kan werken. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet om de kandidaat werkritme op te laten doen of om vaardigheden in kaart te brengen. 

Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 van start gegaan met als doel om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan.
De Wet Poortwachter is feitelijk een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een werknemer. De werkgever is daarbij volledig verantwoordelijk gesteld voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie, maar de werknemer is wel verplicht om constructief mee te werken. 

WWZ
In juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De wet beoogt het ontslag sneller en voordelig te maken, de positie van flexwerkers te verbeteren en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.  

WGA
WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Iemand komt in aanmerking voor de WGA bij een ziekte van twee jaar of langer en het waarschijnlijk is dat er in de toekomst gewerkt kan worden.

WIA
WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Wie door ziekte niet of minder kan werken komt in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA-uitkering kan aangevraagd worden na 2 jaar ziekte en in het geval 65% of minder verdiend kan worden van het oude loon. De WIA kan onderverdeeld worden in twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

WSV
De Wet Social Werkvoorziening geldt voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking die niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 maakt de WSV deel uit van de Participatiewet. 

WW-uitkering
Bij werkloosheid kan een Werkloosheid-uitkering aangevraagd worden. Deze WW-uitkering is bedoeld om het verlies aan inkomsten tussen twee banen op te vangen. 

Ziektewet
Zieke werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting niet geldt, kunnen een beroep doen op de Ziektewet die door het UWV wordt uitgevoerd.