re-integratie kiezen logo

Wat als ik onvoldoende meewerk aan re-integratie?

Als u als zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan dit verschillende sancties tot gevolg hebben. Van een loonopschorting en een loopstop tot ontslag door uw werkgever. En van het verlagen van uw uitkering tot het weigeren van een WIA-uitkering door het UWV. Uw werkgever dient wel zorgvuldig te handelen en is bijvoorbeeld verplicht om een sanctie aan te kondigen. 

Recht om loon op te schorten

Als de werkgever niet in staat gesteld wordt om vast te stellen of u daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent dan heeft de werkgever het recht uw loon op te schorten. Bijvoorbeeld als u weigert om een bedrijfsarts te bezoeken. Uw werkgever moet een bedrijfsarts inschakelen om vast te kunnen stellen of u kunt werken. Geeft u als nog gehoor aan de oproep en u blijkt arbeidsongeschiktheid te zijn dan moet uw werkgever het loon met terugwerkende kracht voldoen. 

Recht om loon stop te zetten

Als u bij een aanstellingsverklaring valse informatie heeft afgegeven dan kan de werkgever uw loon stopzetten: loonstop. Ook als een werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt dan kan de werkgever het loon stopzetten. Hetzelfde geldt als u uw re-integratieverplichtingen uit het Plan van Aanpak niet nakomt. Zo dient u mee te werken aan het opstellen, evalueren en het bijstellen van het Plan van Aanpak. Maar ook het weigeren van passende arbeid, het onvoldoende communiceren, het niet volgen van het verzuimprotocol of het belemmeren van de genezing kunnen redenen zijn om het loon stop te zetten.

Sancties door UWV

Ook het UWV kan sancties opleggen als u onvoldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie. Zo kan het UWV weigeren een WIA-uitkering toe te kennen of overgaan tot het verlagen van de uitkering. In hoeverre uw uitkering naar beneden wordt bijgesteld hangt af van de mate waarin uw als werknemer tekort bent geschoten. De sancties die het UWV kan opleggen kunnen net als bij de werkgever grote consequenties hebben. Zo kunt u bij het onvoldoende meewerken aan uw re-integratie bij ontslag in het uiterste geval zelfs in de bijstand belanden. Dat resulteert in een lagere uitkering en resulteert vaker in minder arbeidsperspectief.Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiespecialisten in uw regio en laat u informeren over passende re-integratiebegeleiding. 


Terug naar kenniscentrum