re-integratie kiezen logo

Wat als ik onvoldoende meewerk aan re-integratie?

Als u als zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan dit verschillende sancties tot gevolg hebben. Van loonopschorting door uw werkgever tot het weigeren van een WIA-uitkering door het UWV. 

Sancties door werkgever

De werkgever kan bijvoorbeeld uw loon stopzetten als u de re-integratieverplichtingen uit het Plan van Aanpak niet nakomt. Zo dient u mee te werken aan het opstellen, evalueren en het bijstellen van het Plan van Aanpak. Maar ook het weigeren van passende arbeid, het onvoldoende communiceren, het niet volgen van de regels van het verzuimreglement of het belemmeren van de genezing kunnen redenen zijn om het loon op te schorten, stop te zetten of in het uiterste geval zelfs over te gaan tot ontslag op staande voet.

Sancties door UWV

Ook het UWV kan u sancties opleggen als u onvoldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie. Zo kan het UWV  weigeren u een WIA-uitkering toe te kennen of overgaan tot het verlagen van de uitkering. En zo kunt u bij het niet of onvoldoende meewerken aan de re-integratie bij ontslag zelfs in de bijstand belanden met als gevolg een lagere uitkering en minder arbeidsperspectief.Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiespecialisten in uw regio voor de juiste re-integratiebegeleiding.