re-integratie kiezen logo

Jaaroverzicht: re-integratie in 2018

01-01-2019- de redactie

Zo rond de jaarwisseling is het een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Welke belangrijke gebeurtenissen op het gebied van re-integratie vonden afgelopen jaar plaats? Tijd voor een eindejaarslijstje!

re-integrati 2018 2019

1. Re-integratie en big data

Het is een trend die het afgelopen jaar inzette, maar ook de komende jaren een belangrijke rol zal spelen: het gebruik van big data. Het doel van big data is uiteindelijk het aan elkaar koppelen van gegeven en het uitvoeren van data-analyse teneinde beter in te kunnen zetten op klanten. Ook bij re-integratie wordt big data steeds vaker als hulpmiddel ingezet. Data uit verschillende bestanden worden aan elkaar gekoppeld, zodat een completer beeld van de re-integratiekandidaat ontstaat. Zo wordt het eenvoudiger om individuele personen passende re-integratiebegeleiding te geven. In 2018 publiceerden wij een artikel over big data bij re-integratie in relatie tot de effectiviteit van gemeentelijke re-integratiebeleid en het personaliseren van re-integratietrajecten.

2. Invoering AVG

Op 25 mei 2018 werd nieuwe Europese regelgeving ingevoerd: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving heeft veel impact, zo ook op het gebied van re-integratie. Concrete voorbeelden? Een werkgever mag bij ziekte van de werknemer niet meer vragen naar de aard van de klachten. Alleen een bedrijfsarts mag hier gegevens over opvragen. Maar ook uit de re-integratie rapportages mag niet meer naar voren komen wat de aard van deze klachten is. Voor een werkgever wordt re-integratie op een aantal onderdelen dus lastiger door de AVG. In 2018 publiceerden we het artikel over de complicaties van de nieuwe privacywetgeving voor goed verzuimbegeleid.

3. Meer ondersteuning bij beperking

De invoering van de Participatiewet beoogde om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. De verantwoordelijkheid hiervoor werd primair bij de gemeenten gelegd. Maar de afgelopen jaren is gebleken dat de beoogde doelen nog lang niet gehaald zijn. In 2018 werden daarom verschillende initiatieven ontplooid om dit te verbeteren. Zo besloot staatssecretaris van Ark dat de regelgeving omtrent de Wajong helderder en eenduidiger moet. Daarnaast is het kabinet van plan om meer geld te investeren in het begeleiden van mensen met een Wajong-uitkering. Ook het UWV is in 2018 in samenwerking met de VNG en GGZ met plannen gekomen om kwetsbare groepen beter te ondersteunen. In 2019 komt extra focus te liggen op het begeleiden van psychisch kwetsbaren.

4. Toename conflicten bij re-integratie

Een opvallende bevinding in 2018: re-integratie blijkt steeds vaker de oorzaak van arbeidsconflicten. Een belangrijke verklaring hiervoor is de loonsanctie. Voor werkgevers is de druk groot om een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen ter voorkoming van een financiële boete in de vorm van een loonsactie. Zo snel mogelijk re-integreren is echter niet altijd in het belang van de werknemer. Bijvoorbeeld als er volgens hen geen sprake is van passende arbeid of wanneer de re-integratie simpelweg te vroeg komt. De eerdergenoemde AVG kan re-integratie ook frustreren. Omdat de werkgever feitelijk geen inzicht meer heeft in de oorzaak van de uitval van de werknemer wordt het lastiger om een re-integratietraject goed uit te voeren. In 2018 publiceerden we een artikel over juridische problemen door re-integratie

5. Lastenverlichting kleine werkgevers

Het heeft veel discussie opgeleverd in 2018: het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers. Voor werkgevers zijn de langdurige verplichtingen bij ziekte in Nederland al jaren een reden om voorzichtig te zijn bij het aannemen van mensen. Mede hierdoor zijn alternatieve werkrelaties ontstaan waarvoor de verzuimverplichtingen niet bestaan. Ook het kabinet onderkent de angst van werkgevers en legde in het regeerakkoord verschillende maatregelen vast. Een concreet voorbeeld van zo'n maatregelen is het terugbrengen van de loondoorbetalingsverplichting van twee naar één jaar. De praktijk lijkt weerbastiger want uit verschillende hoeken kwam kritiek op de voorstellen. In 2018 publiceerden wij een artikel over de aard van de kritiek en de verwachtingen voor het wel of niet terugbrengen van de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers. Wordt vervolgd!

Terug naar blog