re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter voor werknemer

In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat u als werknemer moet doen bij ziekte. Hieronder leest u het stappenplan van de Wet Poortwachter toegespitst op de werknemer.

Week 1: Ziek melden

Op de eerste dag van ziekte meldt u zich ziek bij uw werkgever. In het verzuimreglement leest u hoe u dat kunt doen. 

Week 6: Probleemanalyse

Na 6 weken ziekte wordt u uitgenodigd voor een gesprek. De bedrijfsarts beoordeelt wat u wel en niet kunt en brengt op basis daarvan een re-integratieadvies uit. Deze fase wordt de Probleemanalyse genoemd. 

Week 8: Plan van Aanpak

In week 8 maakt u samen met uw werkgever een Plan van Aanpak gebaseerd op de Probleemanalyse. U maakt afspraken over de functiemogelijkheden en er wordt gekeken naar wat er nodig is om passende arbeid te vinden. Het Plan van Aanpak wort gecoördineerd door een casemanager. Uitstel van deze fase is alleen mogelijk als u te ziek bent of als u vlot herstelt.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Als u ongeveer een jaar ziek bent, dan volgt een evaluatie met uw werkgever waarbij de re-integratie centraal staat. Daarvoor wordt het formulier Eerstejaarsevaluatie ingevuld en door beide partijen ondertekend. U ontvangt een kopie van dit formulier. Het is mogelijk dat het Plan van Aanpak op basis van deze evaluatie aangepast moet worden.

Week 91: brief WIA-uitkering

Als u ongeveer anderhalf jaar ziek bent, dan ontvangt u van het UWV een brief voor het aanvragen van een WIA-uitkering.

Week 93: aanvraag WIA-uitkering

U vraagt uiterlijk in week 93 een WIA-uitkering aan. Het UWV eist een re-integratieverslag van alle re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Deze eindevaluatie stelt u samen met uw werkgever op. Bedenk dat het re-integratieverslag aan alle voorwaarden van het UWV moet voldoen. Zo dient u alle formulieren te sturen die in het re-integratieverslag thuishoren waaronder de eerstejaarsevaluatie en medische informatie.

Week 104: ontslag en uitkering

Na 104 weken ontstaat recht op een WIA-uitkering. Het UWV toetst de WIA-aanvraag aan de hand van de RIV-toets. Als blijkt dat er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht en u voor minder dan 65% arbeidsgeschikt bent verklaard, dan volgt toelating tot de WIA

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over re-integratie en de Wet Poortwachter.