re-integratie kiezen logo

Zestigplussers die nog kunnen werken arbeidsongeschikt verklaard

02-12-2022- Redactie

Ongeveer vijfduizend zestigplussers die nog kunnen werken worden volledig arbeidsongeschikt verklaard. Achterstanden bij medische keuringen en een lage baankans voor zestigplussers liggen hier aan ten grondslag. 


Volledige afkeuring 

Bijna alle zestigplussers die een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV zullen arbeidsongeschikt worden verklaard. Daar zitten dus ook mensen bij die normaal geen recht zouden hebben op een arbeidsongeschiktheidsverzekering of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zouden zijn verklaard. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef dit aan de Tweede Kamer. De meerkosten worden geschat op 122 miljoen euro. Daar staat tegenover dat zestigplussers geen beroep zullen doen op andere vangnetten, zoals de Werkloosheidswet. De lage baankans is een belangrijke reden waarom de minister zestigplussers een uitzondering geeft. De kansen op re-integratie voor langdurig zieke zestigplussers zijn zeer klein omdat werkgevers huiverig zijn om deze groep aan te nemen. Met deze vereenvoudigde WIA-beoordeling voor zestigplussers wordt ook capaciteit vrijgemaakt voor de medische keuringen waarvoor de werkachterstanden bij het UWV al jaren oplopen. Zestigplussers nemen ongeveer een vijfde van de aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor hun rekening; in 2021 een kleine 15.000.

Kritiek en alternatieven

Er bestaat ook kritiek op de methodiek om zestigplussers nu zonder medische beoordeling af te keuren. Met de vereenvoudigde WIA-beoordeling krijgen zestigplussers na 104 weken de status WGA 80-100 waarmee ze volledig arbeidsongeschikt zijn. Een grote groep medewerkers wordt zo vervroegd richting uitkering en pensioen geleid. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is iedereen nodig. Het afschrijven van zestigplussers die nog kunnen werken helpt daar niet bij. Bart Brenninkmeijer van de Beroepsorganisatie van Casemanagers (RSC) wijst ook op de voordelen van werk voor deze groep. Een baan is volgens hem het 'beste medicijn', want werk zorgt voor sociale contacten, een doel en voldoening. De RSC heeft naast kritiek ook zeven praktische aanbevelingen. Een daarvan is om de no-risk polis ook in te kunnen zetten bij de huidige werkgever.  

Toelichting op brief en uitzonderingen

Minister Van Gennip verklaart in haar brief dat de regeling voor zestigplussers niemand wil benadelen. De vereenvoudigde WIA-beoordeling zal immers niet tot een lagere uitkering leiden. In tegendeel, vijfduizend mensen krijgen een hogere WGA 80-100-uitkering. Voor deze regeling zijn twee uitzonderingen. Zestigplussers die naar verwachting recht hebben op een IVA-uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid zullen wél een arts te zien krijgen. En ook is er een uitzondering voor 60-plussers met een aandoening of beperking van wie zonder medische keuring vaststaat dat ze nog voldoende inkomen kunnen genereren. Het UWV bevestigt op zijn beurt dat geen enkele zestigplusser tegen zijn wil volledig arbeidsongeschikt zal worden verklaard.


Terug naar blog