re-integratie kiezen logo

Veranderingen bij ziekteverzuim door privacywetgeving (AVG)

17-08-2018- de redactie

Onlangs is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Deze wet heeft ook invloed op de manier waarop gegevens omtrent ziekteverzuim vastgelegd mogen worden. Voor zowel werkgevers als re-integratiebedrijven is het van groot belang om van de gewijzigde regelgeving op de hoogte te zijn. Het niet nakomen van deze regels zou namelijk kunnen leiden tot flinke boetes.

dokter dossier

Wijzigingen in privacywetgeving

Om duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet geoorloofd is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke gegevens opgevraagd en verwerkt mogen worden bij ziekte van een werknemer. Het gaat dan om gegevens die wettelijk verplicht zijn en/of nodig zijn voor de bedrijfsvoering of de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Aan de hand van deze richtlijnen wordt helder welke gegevens er niet opgevraagd mogen worden. Zo is het wettelijk niet verplicht om de diagnose te delen en heeft de aard van de diagnose geen invloed heeft op bedrijfsvoering of arbeidsovereenkomst. Een werknemer hoeft hierin dus geen inzage te geven en een werkgever mag hier niet naar vragen. Geeft een werknemer ongevraagd toch helderheid over de diagnose? Dan is dat geen probleem. Deze informatie mag echter niet geregistreerd worden en zal in die hoedanigheid slechts als kennisgeving aangenomen mogen worden. 

Niet vragen naar functionele mogelijkheden

Voor een werkgever is het praktisch voor de re-integratie om te weten waartoe een zieke werknemer nog toe in staat is. Dit is echter informatie die aan de werknemer niet gevraagd mag worden en waarover dus geen duidelijkheid over verschaft hoeft te worden. Overigens kan het de re-integratie wel ten goede komen wanneer een werknemer hier wél duidelijkheid over verschaft. De werkgever kan dan eventueel op zoek gaan naar vervangende werkzaamheden die de werknemer nog wel kan uitvoeren. Geeft de werknemer geen duidelijkheid? Dan kan de werkgever bij de bedrijfsarts informeren naar werkzaamheden en taken die de werknemer nog wel op zich zou kunnen nemen.

Gevolgen van de AVG

Op het eerste gezicht kan de nieuwe regelgeving het gesprek tussen werkgever en zieke werknemer bemoeilijken. De logische vraag bij een ziekmelding (Wat is er aan de hand?) mag namelijk niet meer gesteld worden. Bij ziekteverzuim speelt er echter nog een andere wet een rol: Wet Poortwachter. Volgens deze wet moet zowel werkgever als werknemer zich inzetten voor een zo snel mogelijk herstel en terugkeer van de zieke werknemer. Dit verandert niet door de nieuwe wetgeving rondom privacy. In gesprek gaan en blijven blijft van groot belang om te werken aan een spoedige terugkeer. De werkgever zal vanwege de AVG dus extra moeten gaan letten op de verslaglegging van de gevoerde gesprekken wetende dat de door de werknemer verstreke informatie over diagnose of inzetbaarheid niet mag worden vastgelegd. Door de bedrijfsarts aan werknemer en werkgever verstrekte gegevens over inzetbaarheid mogen echter wél worden vastgelegd.

Terug naar blog