re-integratie kiezen logo

Grotere rol verzuimverzekeraars bij plannen kabinet

18-03-2018

In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen om de loondoorbetalingsplicht te verkorten. Momenteel hebben werkgevers bij ziekte van hun werknemer de plicht om twee jaar door te betalen. Zeker voor kleine werkgevers is dit een zware last. Daarom wil het nieuwe kabinet deze verplichting voor werkgevers met minder dan 25 werknemers terugbrengen tot één jaar. De meningen zijn verdeeld over de manier waarop dit opgevangen moet gaan worden.

den haag parlementsgebouw regering

Verdeling van de kosten

In het regeerakkoord is aangegeven dat het de bedoeling is dat de collectieve kosten voor dat tweede ziektejaar gedekt gaan worden via een verzekeringspremie. Door alle werkgevers hieraan te laten bijdragen, kunnen de kosten van individuele werkgevers worden verlicht. Niet iedereen is echter even enthousiast over de uitwerking van dit plan. Hoewel de eerste reacties vanuit werkgevers positief waren, is dat enthousiasme inmiddels wat getemperd. Veel werkgevers zijn namelijk bang dat er bij de nieuwe regeling zoveel bureaucratie komt kijken, dat het ze hierdoor alleen maar meer geld gaat kosten.

Alternatieven voor plannen loondoorbetaling

De Bond van Verzekeraars kwamen onlangs met een alternatief voor de uitvoering van het plan. Samen met VNO-NCW (de werkgeversorganisatie) is een plan uitgewerkt waarbij de uitvoering van de re-integratie al na drie maanden wordt overgenomen door de verzekeraar. Op deze manier zou de kleine werkgever de re-integratie van een zieke werknemer eerder uit handen kunnen geven, waardoor hij tijd en energie kan besparen. Om dit mogelijk te kunnen maken, zou een wijziging in de wet nodig zijn.

Reactie van werkgevers gematigd positief

In eerste instantie zag MKB Nederland weinig in dit alternatieve plan. Inmiddels zijn de reacties gematigd positief. Door deze gewijzigde regelgeving zouden verzuimverzekeraars, arbodiensten en bijvoorbeeld ook re-integratiebedrijven veel kunnen toevoegen tijdens het re-integratieproces. Dit bespaart aan de ene kant de werkgever enorm veel tijd en geld, aan de andere kant wordt de begeleiding van de re-integratie meer overgenomen door professionals. Dit zou dan dus ook de kwaliteit van het proces kunnen verhogen. Overigens is nog niet iedereen overtuigd van het alternatief. Vakbond FNV gaf onlangs aan dat ze het plan geen goede oplossing vinden van het probleem van de werkgevers. Zij zien meer in een collectieve oplossing, zoals de collectieve premie die werd genoemd in het oorspronkelijke plan. De uitwerking van de regelgeving zal de komende tijd dus wel een gespreksonderwerp blijven tussen de regering en de sociale partners.

Blog