re-integratie kiezen logo

Grotere rol verzuimverzekeraars bij plannen kabinet

18-03-2018- de redactie

In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen om de loondoorbetalingsplicht te verkorten. Momenteel hebben werkgevers bij ziekte van hun werknemer de plicht om twee jaar loon door te betalen. Zeker voor kleine werkgevers is dit een zware last. Daarom wil het nieuwe kabinet deze verplichting voor werkgevers met minder dan 25 werknemers terugbrengen tot één jaar. Maar de meningen zijn sterk verdeeld en het is nog maar de vraag of de plannen daadwerkelijk uitvoering gaan krijgen. 

den haag parlementsgebouw regering

Verdeling van de kosten

In het regeerakkoord is de intentie uitgesproken dat de collectieve kosten voor het tweede ziektejaar gedekt gaan worden via een verzekeringspremie. Door alle werkgevers hieraan te laten bijdragen, kunnen de kosten van individuele werkgevers worden verlicht. Niet iedereen is even enthousiast over de uitwerking van dit plan. Hoewel de eerste reacties vanuit werkgevers in eerste instantie positief waren, is dat enthousiasme inmiddels wat getemperd. Veel werkgevers vrezen namelijk bureaucratie bij deze nieuwe regeling. Hierdoor zou het per saldo alleen maar meer geld kunnen gaan kosten.

Alternatief plan verzekeraars

De Bond van Verzekeraars kwamen onlangs met een alternatief voor de uitvoering van het plan. Samen met de werkgeversorganisatie VNO-NCW is een plan uitgewerkt waarbij de uitvoering van de re-integratie al na drie maanden wordt overgenomen door de verzekeraar. Op deze manier zou de kleine werkgever de re-integratie van een zieke werknemer eerder uit handen kunnen geven. Zo kan tijd en energie bespaard worden. Om dit mogelijk te kunnen maken, moet wel de wet aangepast worden.

Reactie van werkgevers en bonden wisselend

Hoewel MKB Nederland oorspronkelijk weinig zag in dit alternatieve plan zijn de reacties inmiddels gematigd positief. Met nieuwe regelgeving zouden verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven veel kunnen toevoegen aan het re-integratieproces. Dit kan de werkgever veel tijd en geld besparen. De re-integratie komt dan namelijk in handen komt van professionals. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de re-integratieproces. Maar nog lang niet iedereen is overtuigd. Vakbond FNV ziet meer in een collectieve oplossing, in de vorm van een collectieve premie zoals genoemd in het oorspronkelijke plan. De uitwerking van de regelgeving zal dus de komende tijd wel even een gespreksonderwerp blijven tussen regering en sociale partners.

Terug naar blog