re-integratie kiezen logo

Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor mijn burn-out?

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw burn-out mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. U moet kunnen aantonen dat uw werkgever nalatig is geweest en dat uw burn-out niet te wijten is aan privé-omstandigheden. 

Zorgplicht

De wetgever (artikel 7:658 BW) verplicht uw werkgever om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat u schade lijdt door het uitoefenen van uw werkzaamheden. Deze zorgplicht houdt in dat de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden conform de wet worden nageleefd. Wordt er in uw baan meer verwacht dan u redelijkerwijs aankunt? Is de werkdruk constant zeer hoog? Zijn er conflicten op uw werk? Heeft u geen steun van uw leidinggevende? Wordt u gepest? Dit zijn duidelijke voorbeelden dat de zorgplicht geschonden is en dat uw werkgever aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de schade die u als werknemer heeft geleden. 

Causaal verband

Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van uw werkgever is het van doorslaggevend belang of er een causaal verband bestaat tussen uw werk en de burn-out. Ofwel: is het psychisch en/of fysiek letsel van u opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden en tot welke schade heeft dit dan geleid? Dit kan u bijvoorbeeld aantonen met behulp van deskundigenverklaringen of een verklaring van de huisarts of psycholoog. Maar als het causaal verband eenmaal is vastgesteld betekent dit niet automatisch dat uw werkgever aansprakelijk is. In het geval van bijvoorbeeld hoge werkdruk neemt de rechter ook mee dat u dit tijdig bij de werkgever heeft gemeld. 

Vergoeding re-integratie

Uw werkgever dient redelijke kosten van de re-integratie van de zieke werknemer voor zijn rekening te nemen. Los van de vraag of uw werkgever aansprakelijk is voor de burn-out. Dat betekent dat u bij re-integratie aanspraak maakt op kostenvergoedingen van uw werkgever. Denk dan bijvoorbeeld aan psychologische hulp. Uw werkgever mag wel rekening houden met de vergoedingen die u kan krijgen uit hoofde van gesloten verzekeringen. Verder kan van uw werkgever niet worden verlangd dat financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor re-integratietrajecten waarvan vooraf duidelijk is dat ze niet tot het beoogde resultaat zullen leiden. Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus of juristen in uw regio voor vragen over re-integratie bij burn-out en werkgeversaansprakelijkheid bij burn-out. 


Terug naar kenniscentrum