re-integratie kiezen logo

Werkgever heeft soms langer dan 2 jaar re-integratieverplichtingen

Meestal geldt dat een werkgever bij ziekte van een werknemer gedurende twee jaar re-integratieverplichtingen heeft. Er zijn echter situaties waarin de werkgever ook ná die twee jaar nog verplichtingen heeft. Zelfs wanneer de werknemer volledigheid arbeidsongeschikt is verklaard en er een WIA-uitkering is toegekend. Dat laatste kan worden opgemaakt worden uit een uitspraak van een rechter.

Zieke werknemer wil blijven werken

In deze zaak daagt een zieke werknemer haar werkgever voor de rechter. In november 2014 was zij ziek geworden. Uiteindelijk lukte het haar om via een re-integratietraject in mei 2016 haar werkzaamheden gedeeltelijk weer op te pakken. Dit lukte haar echter niet meer voor 40, maar voor slechts 15 uur per week. In november 2016 gaf haar werkgever aan dat hij het arbeidscontract van de werknemer wilde beëindigen. Volgens de werkgever was er voldaan aan de plichten die voor hem gelden volgens de Wet Poortwachter. Daarnaast zegt de werkgever dat het niet langer mogelijk is om de werknemer aangepaste werkzaamheden te bieden. De werknemer gaat niet akkoord met de beëindiging van het contract en stapt daarom naar de rechter.

Uitspraak rechter over het ontslag

Volgens de rechter kan het zo zijn dat een werkgever ook nadat de twee jaar arbeidsongeschiktheid verstreken zijn, nog moet zorgen voor passend werk. De werkgever is namelijk gedurende het gehele dienstverband verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Dit geldt zelfs wanneer een werknemer na die twee jaar tijdens de WIA-keuring volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Als een werknemer desalniettemin aangeeft (gedeeltelijk) aan het werk te willen, dan kan het zijn dat de werkgever toch moet bekijken of er passend werk is op de korte termijn. Een werkgever hoeft dit niet te doen als dit 'in redelijkheid' niet van hem verlangd kan worden. Denk dan aan een situatie waarin het productieproces sterk vertraagd zou worden door de re-integratie van de werknemer. In deze zaak was dat niet het geval en daarom besloot de rechter dat de werkgever alsnog op zoek moest naar passend werk voor zijn werknemer. Als werkgever is het dus belangrijk om te weten dat je ook ná twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer nog verantwoordelijk kan blijven voor de re-integratie. Dit geldt zelfs wanneer de zieke werknemer bij de WIA-keuring volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard

Derde spoor re-integratie

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kunt u na twee jaar ziekte van uw werknemer nog eens tien jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Dan kan het lonend zijn om een 3e spoor-traject te starten. De bedrijfsarts kijkt na twee ziekte aan de hand van de Functionele Mogelijkheden Lijst naar de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer. Het doel daarbij is duurzame arbeid. Zowel werkgever als werknemer kunnen baat hebben bij goede 3e spoor re-integratie. In de eerste plaats vergroot 3e spoor de kansen op passende werkzaamheden voor de werknemer en daarmee ook zijn of haar. inkomen Daarnaast vermindert 3e spoor de schadelast voor de werkgever. Krijgt u te maken met zo'n 3e spoor-traject, dan is het vaak raadzaam om een re-integratiebureau in te schakelen gezien de complexheid van re-integratie, de complexe regelgeving en de belangen die er voor beide partijen zijn.


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor 3e spoor trajecten


Terug naar kenniscentrum