re-integratie kiezen logo

Werkgever heeft soms langer dan 2 jaar re-integratieverplichtingen

Over het algemeen geldt dat een werkgever bij ziekte van een werknemer gedurende twee jaar re-integratieverplichtingen heeft. Er zijn echter situaties waarin de werkgever ook ná die twee jaar nog verplichtingen heeft. Zelfs wanneer de werknemer volledig arbeidsongeschikt is en er een WIA-uitkering toegekend is. Onlangs kwam een dergelijke zaak voor de rechter, die daarover uitspraak deed.

reïntegratieverplichting na 2 jaar

Zieke werknemer wil blijven werken

In deze zaak daagt een zieke werknemer haar werkgever voor de rechter. In november 2014 was zij ziek geworden. Uiteindelijk lukt het haar via een re-integratietraject om in mei 2016 haar werkzaamheden gedeeltelijk weer op te pakken. Dit lukt haar echter niet meer voor 40, maar voor slechts 15 uur per week. In november 2016 geeft haar werkgever aan dat hij het arbeidscontract van de werknemer wil beëindigen. Volgens de werkgever is er voldaan aan de plichten die voor hem gelden volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast zegt de werkgever dat het niet langer mogelijk is om de werknemer aangepaste werkzaamheden te bieden. De werknemer gaat niet akkoord met de beëindiging van het contract en stapt daarom naar de rechter.

Uitspraak rechter over het ontslag

Volgens de rechter kan het zo zijn dat een werkgever ook nadat de twee jaar arbeidsongeschiktheid verstreken zijn, nog moet zorgen voor passend werk. De werkgever is namelijk gedurende het gehele dienstverband verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Dit geldt zelfs wanneer een werknemer na die twee jaar tijdens de WIA-keuring volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Als een werknemer dan toch nog aangeeft (gedeeltelijk) aan het werk te willen, kan het zijn dat de werkgever zo snel mogelijk moet bekijken of er passend werk is. Overigens hoeft de werkgever niet te doen, wanneer dit ‘in redelijkheid’ niet van de werkgever gevraagd kan worden. Denk dan bijvoorbeeld aan een situatie waarin het productieproces sterk vertraagd wordt door de re-integratie van de werknemer. In deze zaak is dat echter niet het geval en daarom besluit de rechter dat de werkgever alsnog op zoek moet naar passend werk voor de werknemer.

Wat betekent deze uitspraak voor u?

Als werkgever is het belangrijk om te weten dat u dus ook ná twee jaar arbeidsongeschiktheid van uw werknemer nog verantwoordelijk kan blijven voor de re-integratie. Dit geldt zelfs wanneer hij of zij bij de WIA-keuring volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u in de meeste gevallen na die twee jaar nog eens tien jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. In zo’n geval kan het lonend zijn om een 3e spoor-traject te starten. De bedrijfsarts stelt dan met behulp van de Functionele Mogelijkheden Lijst vast wat er binnen de mogelijkheden van uw werknemer mogelijk is op het gebied re-integratie, met als doel het vinden van duurzame arbeid. Zowel uw werknemer als u (de werkgever) kunnen baat hebben bij deze procedure: het vergroot de kansen op passende werkzaamheden voor uw werknemer, en het vermindert de schadelast voor u als werkgever. Krijgt u te maken met zo’n 3e spoor-traject? Dan kan het lonen om hiervoor een re-integratiebureau in te schakelen dat gespecialiseerd is op dit gebied.