re-integratie kiezen logo

Verdere toename burn-outklachten op de werkvloer

23-02-2019

Het blijft een hot item in de media: burn-out. Sommige mensen zetten vraagtekens bij de ernst en het vóórkomen van deze aandoening. Toch komt uit veel onderzoeken steeds opnieuw naar voren dat het aantal mensen met burn-out of burn-out gerelateerde klachten weer is toegenomen. Dit is ook de conclusie die TNO trekt op basis van de resultaten van hun jaarlijkse Arbobalans.

stress werkvloer

Weinig rooskleurige cijfers

De onderzoeksresultaten laten een duidelijk verschil zien tussen fysieke en psychosociale belasting op de werkvloer. De fysieke belasting (denk aan zwaar tillen of lang staan) is de afgelopen tien jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. Op het gebied van psychosociale belasting is de druk in het afgelopen decennium juist flink toegenomen. Er is bijvoorbeeld een duidelijke toename van hoge taakeisen. Taken moeten steeds sneller uitgevoerd worden en de hoeveelheid werk dat gedaan moet worden neemt toe. Dit zijn factoren die de stress bij werknemers flink kunnen verhogen. Een andere nadelige invloed is de afname van de eigen autonomie van die werknemers. Werkprocessen worden steeds strakker vastgelegd, waardoor er geen ruimte is voor eigen initiatief. Als er sprake is van een lage autonomie, neemt de psychosociale belasting toe.

Psychosociale belasting en ziekteverzuim

De toegenomen psychosociale belasting op de werkvloer is niet direct terug te zien in het ziekteverzuimpercentage. Dit percentage schommelde het afgelopen decennium namelijk tussen de 3,8 en 4,2%. Van een toename lijkt dus niet direct sprake. Opvallend is echter dat een kwart van het totale aantal verzuimdagen verband houdt met psychosociale klachten, waaronder burn-out. Outplacement- en re-integratieadviseurs adviseren in te zetten op preventieve maatregelen om de kans op uitval door burn-out te verkleinen. Kijkend naar bovengenoemde cijfers lijkt dit inderdaad een doeltreffende manier om het ziekteverzuimpercentage te verkleinen. Dit loont de moeite: de kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim zijn namelijk op jaarbasis zo’n 5 miljard euro.

Blog