re-integratie kiezen logo

Sociale werkplaatsen richten zich meer op re-integratie

31-12-2017

In 2015 zijn met de Participatiewet de Bijstandswet, Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening samengevoegd. Het doel van de Participatiewet was het creëren van een voorziening voor alle mensen die het zelfstandig niet redden op arbeidsmarkt. Sociale werkplaatsen zagen sluiting aankomen en gingen daarom op zoek naar nieuwe activiteiten. Verder in dit artikel een tussenstand van de resultaten en ervaringen van het ambitieuze Banenplan bedacht bij de invoering van de Participatiewet.

Van sociale werkplaats naar reguliere werkgever

Sociale werkplaatsen waren oorspronkelijk bedoeld om mensen die het op de arbeidsmarkt niet redden een werkplek te bieden. Rond 2008 kwamen er echter steeds meer stemmen op dat deze gesubsidieerde werkplaatsen geen goede oplossing waren. Veel politici voelden er meer voor om deze mensen bij reguliere werkgevers te plaatsen. Niet alleen zou dit goedkoper zijn voor de overheid, het zou ook het gevoel van eigenwaarde vergroten. Om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, gaf het Rijk bonussen uit. Deze werkwijze bleek echter veel te duur en leverde evenmin de beoogde arbeidsplaatsen op.

Meer plaats voor arbeidsbeperkten?

In 2013 werd het Banenplan geïntroduceerd. Het bedrijfsleven zorgt ervoor dat in 2025 honderdduizend mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan worden geholpen, terwijl de overheid nog eens 25000 extra werkplekken voor zijn rekening neemt. Sociale werkplaatsen zagen de bui hangen en zochten nieuwe manieren om levensvatbaar te blijven. Zo maakten werkplaatsen de afgelopen jaren ruimte vrij voor voor re-integratietrajecten, bijvoorbeeld voor het opdoen van werkervaring. Andere sociale werkplaatsen zijn zich gaan richten op ouderen, die vaak moeilijk aan de slag komen, of . statushouders. Daarnaast zijn sociale werkplaatsen min of meer gaan functioneren als uitzendbureau, waarbij arbeidsbeperkten ‘uitgeleend’ worden aan reguliere werkgevers.

Banenplan heeft nog niet het gewenste effect

Het Banenplan is nu vier jaar in werking en de ervaringen zijn wisselend. Reeds in 2015 trokken sommige ondernemers aan de bel. In de praktijk bleken de beperkingen van arbeidsbeperkten vaak te groot om ze onder te kunnen brengen in de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast sloegen dit jaar 265 wethouders alarm. De gemeenten hebben een belangrijke taak bij het ondersteunen van arbeidsbeperkten richting werk, maar zij claimen onvoldoende budget te hebben om de afspraken goed uit te voeren. Inmiddels zitten veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt thuis. Bij de sociale werkplaats is voor hen geen plaats meer omdat daar nu mensen zitten die een re-integratietraject volgen of langdurig werkloos zijn. En ook bij reguliere werkgevers is er dus vaak geen plaats. Concluderend kan gesteld worden dat het gewenste effect van het ambitieuze Banenplan vooralsnog uitblijft. Lees verder over de laatste ontwikkelingen van het Banenplan

Blog