re-integratie kiezen logo

Blog Re-integratie Kiezen

In ons blog vindt u het laatste nieuws over re-integratie, interviews met re-integratieprofessionals en andere praktische artikelen gerelateerd aan re-integratie.


UWV slaat zich goed door coronajaar

30-04-2021

Het UWV is goed door het zware coronajaar gekomen. Het was ongekend wat er gebeurde in maart 2020, zo lezen we ook in het jaarverslag van het UWV. Werkgevers deden massaal een beroep op de regeling werktijdverkorting. Tegelijkertijd was er een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen. Desalniettemin wist het UWV succesvol uitvoering te geven aan de NOW-regeling en werd de uitkeringsinstantie ook nog eens bovengemiddeld goed beoordeeld door werkgevers en uitkeringsgerechtigden.


Eenvoud en snel handelen

Razendsnel is in maart 2020 de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor noodlijdende bedrijven opgetuigd. Op 6 april ging het NOW-loket open. Diezelfde dag nog ontving het UWV 35.000 digitale aanvragen en vierduizend telefoontjes. Uitzonderlijk zegt Maarten Camps die in september 2020 zijn entree maakte als nieuwe voorzitter als toelichting op het jaarverslag. Volgens Camps moet het geheim van de succesvolle operatie gezocht worden in eenvoud, een eenduidige regeling met weinig uitzonderingen. Het belangrijkste doel was volgens Camps ervoor te zorgen dat werkgevers zoveel mogelijk de lonen van hun werknemers konden blijven betalen. En dat is gelukt. Maar liefst 2,7 miljoen werknemers en 140.000 bedrijven konden geholpen worden. Tegelijkertijd nam ook het aantal WW-uitkeringen in april flink toe; het UWV ontving vier keer zoveel aanvragen als de maanden daarvoor. Voor het jaar 2020 als geheel ontving het UWV 479.000 aanvragen voor een werkloosheidsuitkering versus 330.000 in 2019. 
 

Extra personeel en met blik op toekomst

Voor de enorme toeloop aan WW-uitkeringen moest het UWV wel 600 extra uitkeringsdeskundigen aantrekken. In totaal moest het UWV zelfs 1200 extra mensen aantrekken. Toch moest het UWV ook enkele taken op een lager pitje zetten door corona. Zo was er minder controle op mensen op de sollicitatie-activiteiten van mensen met een WW-uitkering. In overleg met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid werd ook rekening gehouden met de bezorgdheid van werkzoekenden. Daarom werd bijvoorbeeld soepeler omgegaan met het weigeren van een passend werkaanbod. Ondertussen heeft het UWV volop plannen voor de toekomst. Zo wil het uitkeringsinstituut gaan inzetten op regionale mobiliteitsteams die met gemeenten en sociale partners begeleiding naar werk bieden voor mensen die door de coronacrisis ontslagen dreigen te worden. Het UWV wil ook verder werk maken van de ICT-veiligheid inclusief de daarbij behorende privacywetgeving.


 

Oudere werkzoekenden komen moeilijk aan de bak

09-04-2021

Oudere werkzoekenden vinden nog altijd moeilijk een nieuwe baan. Leeftijdsdiscriminatie is de meest ervaren discriminatievorm bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Vooroordelen maar ook andere redenen maken dat werkgevers nog altijd de voorkeur geven aan jongere kandidaten boven vijftigplussers. 

Vijftigplussers vinden moeilijk nieuw werk

Vooroordelen maar ook andere redenen 

Uit een recent onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers die arbeidsdiscriminatie ervaart dit relateert aan leeftijd. Ook uit een onderzoek van het Sociaal en het Cultureel Planonderzoek blijkt leeftijd de meest ervaren discriminatievorm te zijn bij het vinden van nieuw werk. Over oudere werknemers bestaan veel vooroordelen: te duur, weinig flexibel, moeilijk plooibaar. Maar minstens zo waar: ervaren, trouw, plichtsgetrouw. Ondanks de problemen die oudere werkzoekenden ondervinden, zijn werkgevers wel degelijk op zoek naar ervaring. Daar komt bij dat er op de arbeidsmarkt tevens schaarste heerst. Waarom vinden partijen elkaar dan zo slecht? Een verklaring voor deze mismatch kan gevonden worden in de gevraagde sollicitatie- en netwerkvaardigheden waar vijftigplussers niet altijd raad mee weten.

Nieuwe sollicitatievaardigheden gevraagd

Vooroordelen ten opzichte van oudere werkzoekenden zijn er wel degelijk, maar dat is zeker niet het hele verhaal. Jarenlang in dienstverband geopereerd en dan op eens weer moeten solliciteren; dat is altijd lastig. Maar daar komt wat bij. Het sollicitatieproces is flink veranderd. Vijftigplussers solliciteren echter vaak nog op een traditionele manier: ze kijken naar vacatures, sturen (een hoop) sollicitatiebrieven en hopen op een reactie. Maar alleen ervaring en veel solliciteren volstaat niet meer in het huidige internetperk. Wat betreft kan generatie X veel leren van de millennials. Online solliciteren en op LinkedIn van je laten horen kan oneindig effectiever uitpakken. En dan hebben we het nog geen eens gehad over jezelf (online) verkopen en de winst die daarmee te behalen valt.

 

Kom in contact met re-integratiebedrijven en outplacementbureaus voor trajecten voor 50-plussers.

Werk naast uitkering zorgt voor problemen

25-02-2021

Uit een onderzoeksrapport van de Landelijke Cliëntenraad blijkt dat zes op de tien uitkeringsgerechtigden die gaat werken in financiële problemen komt. Dit houdt verband met de manier waarop het inkomen van de mensen met de uitkering wordt verrekend, waarbij bovendien vaak verschillende instanties zijn betrokken. De ondervraagden geven bij grote meerderheid aan dat werken hen onzeker maakt over hun inkomen.

Uitkering en werken

Berekening aanvullende uitkering

Wie een Wia, Wajong, WAO, of bijstandsuitkering ontvangt en naar vermogen werkt, krijgt een aanvulling in de vorm van een uitkering. Deze wordt betaald door het UWV of de gemeente. In de berekening van die aanvullende uitkering blijkt vaak iets mis te gaan zodra het inkomen verandert. Het gevolg is dat uitkeringsgerechtigden die een baan vinden of extra  gaan werken vaak te veel worden gekort op hun uitkering of eerder ontvangen toeslagen moet terubetalen, zoals de huur- of zorgtoeslag. Deze financiële onzekerheid zorgt ervoor dat een derde van deze groep angst of zelfs onwil heeft om aan het werk te gaan, precies het tegenovergestelde van wat wordt beoogd. 

Waar gaat het fout

De schuld ligt niet per se bij één partij volgens de onderzoekers. Het probleem zit hem volgens hen vooral in een sterk verkokerde wetgeving met weinig ruimte voor maatwerk. En ook een systeem dat sterk gericht is op controle en informatieplicht. Volgens LCR-voorzitter Asante valt het UWV, de gemeenten en het ministerie wel te verwijten dat hierover niet eerder aan de bel is getrokken. Assante wijst ook op de verschillende potjes waaruit mensen met een uitkering worden betaald: een deel kan volgen uit loon van de werkgever, een ander deel van het UWV of de gemeente en dan zijn er ook nog de toeslagen van de Belastingdienst, en al die instanties maken aparte berekeningen. Ook Wouter Koolmees constateert dat het in het bijzonder voor mensen met wisselende inkomsten flink mis kan gaan. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt het onderzoek naar de Tweede Kamer.  

 

Gelijktrekking Wajong niet zonder problemen

18-02-2021

Bij het gelijktrekken van de Wajongregelingen ontstaan een aantal problemen. Zo blijkt dat sommige werkende Wajongers per maand minder geld overhouden dan vorig jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en het UWV doen inmiddels onderzoek naar deze gevallen. De verschillende Wajongregelingen worden vanaf 1 januari 2021 zoveel mogelijk gelijk getrokken met als doel om de Wajong eenvoudiger en gelijker te maken.

Wajongregelingen

Problemen

Bij de introductie van de nieuwe Wajong ontstaan een aantal problemen. Zo duurt de overstap van de oude naar de nieuwe regeling te lang. Verder zijn Wajongers bang dat ze eerder verstrekte voorschotten terug moeten betalen. Tevens gaan sommige Wajongers er volgens de nieuwe afspraken op achteruit. Dat melden bonden en andere belanghebbenden in een brief aan demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.  

Hoe steekt de Wajong in elkaar

De Wajong is bedoeld voor mensen die voor hun achttiende of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben waardoor zij niet meer kunnen werken. De Wajong kan opgedeeld worden in verschillende regelingen: de oude Wajong,  Wajong2010 en de Wajong2015. Op verschillende onderdelen verschillen zij van elkaar. Om zaken te vereenvoudigen is dus een wetsvoorstel ingediend om de regels van deze regelingen zoveel mogelijk uniform te maken.   

Garantieregeling

Om inkomensval te voorkomen stelde het Ministerie van Sociale Zaken een garantiebedrag in. Maar dat garantiebedrag blijkt soms een stuk lager uit te vallen. Dat komt omdat het garantiebedrag gebaseerd wordt over het gemiddelde verdiende bedrag over een jaar. Wajongers die de laatste maanden van het jaar juist meer zijn gaan verdienen, kunnen zo op een lager bedrag uitkomen. Intussen zouden circa tienduizend werkende Wajongers in afwachting zijn van hun garantiebedrag. In januari zou het garantiebedrag bekend worden, maar er is vertraging opgelopen. Het gevolg is dat sommige Wajongers een lager bedrag op hun rekening ontvangen.

 

Leidinggevenden willen geen werknemers met psychische problemen

01-02-2021

Mensen die kampen met psychische aandoeningen worden drie tot zeven keer vaker afgewezen voor een baan. Uit onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences blijkt dat werkgevers zich veelal laten leiden door stigma’s en vooroordelen bij het afwijzen van mensen met psychische problemen of een verslaving. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat maar 7 procent van de managers negatieve persoonlijke ervaringen heeft met dergelijke medewerkers.

Bedrijven terughoudend met aannemen met aannemen van werknemers met psychische problemen

Wat wordt verstaan onder psychische aandoeningen

In het Britse vakblad Occupational and Environmental Medicin publiceerden Janssens en Brouwers een artikel over stigma’s en vooroordelen op de werkvloer met betrekking tot psychische aandoeningen. Volgens hen bestaat veel onwetendheid bij leidinggevenden over werknemers met psychische klachten. Het blijkt dat werkgevers vooral mensen zonder krasje willen aannemen. aan wie niks mankeert, aldus Janssens. Maar wat verstaan werkgevers dan onder mensen met een psychische aandoening. Het blijkt dan te gaan om mensen die kampen met depressies, autisme of angsten. Bepaald geen kleine groep, want 43 procent van de Nederlanders krijgt ooit zo'n psychische aandoening, en dan wordt burn-out of overspannenheid volgens Janssens geen eens meegerekend. 

43% van de Nederlanders krijgt ooit een psychische aandoening

De blik van leidinggevenden op psychische aandoeningen

Uit Tranzo-onderzoek onder 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren blijkt dat de meerderheid (64%) gereserveerd staat tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische aandoeningen. Daarnaast zou een derde niet opteren voor het aannemen van werknemers die ooit psychische problemen hebben gehad, ook als die problemen niet meer actueel zijn. Des te opmerkelijker dat slechts 7% van die managers daadwerkelijk negatieve ervaringen heeft met dergelijke medewerkers. Dat betekent dus ook dat na herstel het stigma aan hen blijft kleven met arbeidsdiscriminatie tot gevolg.

Werkloosheid verder gedaald

27-01-2021

Dat klinkt vreemd in huidige tijden: werkloosheid verder gedaald. Toch klopt het als we kijken naar de ontwikkeling van de afgelopen maanden. Als we echter kijken naar de situatie ten opzichte van een jaar terug dan ziet de situatie er minder rooskleurig uit. Ook zien we dat het aantal WW-uitkeringen stijgt.  

WW-uitkeringen bouw

Cijfers op een rijtje 

In december 2020 was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos; in november was dit 4 procent. Maar dit betekent niet dat de arbeidsmarkt de klap van de coronacris te boven is. Op dit moment willen 368.000 mensen werken, maar zij kunnen geen werk vinden of zijn net hun baan zijn kwijt geraakt. Het goede nieuws is dat het aantal werkzoekenden sinds de zomer daalt toen de werkloosheid een piek bereikte als gevolg van de coronacrisis. Bedenk dat er in augustus nog 426.000 werklozen waren, 4,6 procent van de beroepsbevolking volgens de cijfers van het CBS. De daling van de werklozen die we nu niet zien betekent niet dat de effecten van de coronacrisis teniet zijn gedaan. Met 284.000 werklozen in januari 2020 was de werkloosheid een jaar terug beduidend lager. Tot en met augustus 2020 liep dit aantal gestaag op met 150.000 waarvan er inmiddels de helft weer aan het werk zijn.   

Verklaringen 

Om de daling van de 45.000 werklozen in de afgelopen 3 maanden te duiden is het belangrijk om te weten hoe het CBS tot de werkloosheidscijfers komt. Een belangrijk aspect daarbij is wie het CBS tot de beroepsbevolking rekent. In de eerste plaats kijkt ze naar het aantal mensen van de werkzame beroepsbevolking die een baan vindt. Daarnaast worden mensen die de hoop op een baan even hebbben opgegeven uit de cijfers van de beroepsbevolking gehaald, en zo daalt dus ook het aantal werklozen. In het afgelopen kwartaal daalde de werkloosheid zo met 17.000.   

WW-uitkeringen stijgen 

De mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt verlaten, zorgen tegelijkertijd ook voor de eerste stijging in een half jaar tijd van het aantal WW-uitkeringen. Ten opzichte van een maand daarvoor steeg dat met 3% naar 286.000 uitkeringen. De bouw springt er negatief uit, hoewel deze sector in de winter het altijd zwaarder heeft. Ook de horeca en de uitzendbranche deden vaker een beroep op het UWV. Voor jongeren steeg het aantal WW-uitkeringen zelfs met 28% in december 2020. Een verklaring hiervoor is dat jongeren in het begin van de coronacrisis extra hard zijn geraakt omdat zij flexibele contracten hadden. Daar komt bij dat ze ook vaak actief zijn in sectoren die bijzonder hard geraakt zijn door de cornamaatregelen, zoals de horeca. 

 

IT-systeem UWV onder de loep

12-01-2021

Het UWV liet onderzoek doen naar haar IT-systeem Sonar. Het blijkt dat persoonsgegevens van 4,1 miljoen mensen die nu of in het verleden klant waren bij het UWV zijn op te vragen door duizenden ambtenaren in heel het land. Dat meldt Trouw. Wat zijn de belangrijkste bevindingen en welke acties kunnen we op de korte termijn verwachten?


Bevindingen 

Het UWV liet KPMG onderzoek doen naar haar IT-systeem. Daaruit blijkt dat van 1 miljoen klanten en 3,1 miljoen voormalige klanten persoonsgegevens zijn in te zien door duizenden medewerkers van het UWV, gemeenten en sociale werkplaatsen. KPMG vindt dat alleen werknemers die de informatie nodig hebben voor het uitoefenen van hun werk toegang moeten hebben tot deze informatie. Daarnaast vindt ze dat persoonsgegevens van inactieve klanten onzichtbaar moeten worden gemaakt en dat mensen die langer dan vijf jaar geleden cliënt waren uit het systeem moeten worden verwijderd. KPMG kraakt stevige noten wat betreft de privacy. Het IT-systeem van het UWV waarin klantgegevens worden bewaard voldoet niet aan de beginselen uit de AVG.
 

Reactie UWV

Karin Menses, directeur van de Informatievoorziening bij het Werkbedrijf, onderschrijft dat gemeenteambtenaren geen toegang tot alle klanten van het UWV zouden moeten hebben. Tegelijkertijd geeft ze aan dat dit voor medewerkers van het UWV wel een must is omdat zij landelijk werken. Dat wil zeggen dat iemand die woonachtig is in een bepaalde stad ook aan het werk zou kunnen gaan in een andere stad en daarvoor is dus volledig toegang benodigd. Wat het UWV nog voor eind april gaat regelen is het verwijderen van mensen die 5 jaar geleden klant waren. Mensen die korter geleden een uitkering hebben ontvangen worden niet uit het systeem verwijderd. Menses geeft aan dat deze groep vaak op een later moment weer een vorm van dienstverlening aanvragen en dan zijn hun data benodigd. 

 

Ziekteverzuim hoogste sinds 2003

14-12-2020

In 17 jaar is het aantal ziekmeldingen op het werk niet meer zo hoog geweest als nu. Het afgelopen kwartaal meldde 4,4 procent van de werkenden zich ziek. In vrijwel alle branches was het verzuim hoger dan vorig jaar, maar er zijn ook uitzonderingen. Een causaal verband met corona is niet onderzocht, maar wordt wel verondersteld. 

Ziekteverzuim hoogste sinds 2003

Branches met stijgend ziekteverzuim

Waar het ziekteverzuim in de horeca normaal laag is (2,6 procent in 2019), steeg het ziekteverzuim daar juist hard dit jaar (4,1procent in 2020). Ook kappers en sauna's kenden een hoger ziekteverzuim. Dat in de gezondheidszorg het ziekteverzuim het hoogst was, zal waarschijnlijk nog het minst verrassen: 7 procent versus 6,3 procent. Goed om te weten, in het algemeen zijn de meeste ziekmeldingen in het vierde en eerste kwartaal.

Branches met dalend ziekteverzuim

Maar er zijn ook sectoren die tegen de trend in juist een lager ziekteverzuim hadden dan vorig jaar. Een opvallend voorbeeld daarvan is het onderwijs. Het ziekteverzuim in het onderwijs bedroeg 4,2 procent (5,1% in 2019). En ook in het openbaar bestuur daalde het ziekteverzuim. 
 


 Kom in contact met verzuimspecialisten in Nederland.
 
 
 
 
Blog