re-integratie kiezen logo

Blog Re-integratie Kiezen

In ons blog vindt u het laatste nieuws over re-integratie, interviews met re-integratieprofessionals en andere praktische artikelen gerelateerd aan re-integratie.


Werkloosheid naar historisch laag niveau

21-05-2022

De werkloosheid is in april verder gedaald. In april waren er volgens het CBS 316.000 werklozen. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. De trend van de zeer lage werkloosheid zet zich daarmee voort. De meeste werklozen en niet-werkenden zijn te vinden bij 45-plussers. 

Werkloosheid daalt voor alle groepen

Het cijfer van maart (3,3 procent) was al het laagste percentage sinds begin 2003. De arbeidskrapte liet het werkloosheidscijfer nog verder teruglopen. In april waren 316.000 mensen op zoek naar werk, tegen 327.000 in maart. Bij de groep 25 en 45 jaar zakte het werkloosheidspercentage met 0,2 procentpunt naar 2,5 procent. Bij werknemers vanaf 45 jaar kwam het werkloosheidspercentage uit op 2,3 procent. Bij de jongeren tussen de 15 en 25 jaar zit 6,9 procent zonder werk, tegen 7,1 procent in maart. 

WW-uitkeringen dalen op een breed front

Het aantal WW-uitkeringen kwam in april uit op 174.000. Een afname van 5 procent. Ten opzichte van vorig jaar zelf een daling van een derde. Rob Witjes van het UWV spreekt van een dalende trend die vorig jaar in januari is ingezet. Witjes ziet het aantal WW-uitkeringen afnemen bij alle sectoren. Zo nam het aantal uitkeringen in de horeca met 13,5 procent af. Voor cultuur en de uitzendbranche kwam de daling uit op 7 procent. 

Groep niet-werkenden neemt ook af

In april hadden 3,7 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar geen werk. 3,3 miljoen mensen hiervan hebben recent niet gezocht of zijn niet beschikbaar voor werk. Het merendeel hiervan, vooral mensen tussen 45 en 75 jaar, behoort niet tot de beroepsbevolking. De laatste 3 maanden is ook bij deze groep een daling ingezet van gemiddeld 20.000 per maand. Na pensioen is arbeidsongeschiktheid de meest genoemde reden waarom 45-plussers in deze groep niet werken.  ME-patiënt in gelijk gesteld bij hoogste rechter in strijd voor IVA-uitkering

15-05-2022

Patiënten die zonder uitzicht op herstel lijden aan ME/CVS hebben wel recht op een IVA-uitkering. Dat heeft de hoogste rechter bepaald in een juridische strijd die een ME-patiënt voerde tegen uitkeringsinstantie UWV. In eerste instantie had een lagere rechter de aanvraag voor een IVA-uitkering afgekeurd. 

In bezwaar gaan loont

Het juridisch gevecht begon toen het UWV een uitkering op basis van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) afwees. Deze wordt toegekend bij volledige arbeidsongeschiktheid. Het UWV zag namelijk kans op herstel, hoewel artsen het tegendeel adviseerden. En de rechtbank in Almelo ging daarin mee. Maar na een jarenlange strijd is de ME-patiënt door een hogere rechter dan toch in het gelijk gesteld. Met als motivatie dat de ME-patiënt te ziek was om te werken zonder uitzicht op herstel. De uitspraak heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor patiënten die in dezelfde situatie zitten. 

Honderden meldingen

Er zijn nog veel meer ME-patiënten van wie het UWV vindt dat ze nog kunnen herstellen. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ontvangt jaarlijks honderden meldingen. Deze mensen krijgen in de regel geen of een lagere uitkering. In Nederland zijn circa 30.000 tot 40.000 mensen met ME/CVS. Ze lijden aan ernstige, chronische vermoeidheid niet veroorzaakt door inspanning en niet vermindert door rust. Een kleine inspanning kan een verslechtering van de klachten tot gevolg hebben. Tegelijkertijd is er nog vrij weinig bekend over de ziekte en bestaat er twijfel over het nut van de huidige behandelingen. Patiënten voelen zich niet altijd serieus genomen en vermoeden dat hun beperkingen niet altijd meegewogen worden bij de aanvraag van een uitkering.

Reactie UWV

Het UWV geeft in een reactie aan dat er strenge criteria gelden om versneld in aanmerking te komen voor een IVA-uitkering. In het bovenstaande zag het UWV nog behandelmogelijkheden, waardoor kans op herstel niet was uitgesloten. Dit argument is nu dus door de rechter van tafel geveegd. Het UWV bekijkt nu of de uitspraak om te kijken of dit verdere consequenties heeft voor het begrip duurzaamheid bij ME. Het UWV benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat iedere ME-patiënt nu versneld in aanmerking komt voor een uitkering. Het is niet uit te sluiten dat een cliënt nog wel aan een multidisciplinair behandelingstraject zou kunnen deelnemen. Het UWV gaat de uitspraak in ieder geval bespreken met belangengroepen van ME-patiënten.Een arbeidskundige achtergrond vergemakkelijkt het gesprek over beperkingen versus functiebelasting

30-04-2022

Met Reliance HR Solutions krijg je grip op jouw personeelszaken. Naast ondersteuning in personeelsadministratie en advies bij casuïstiek, heeft Reliance HR Solutions veel ervaring met verzuim en zijn ze gespecialiseerd als arbeidsdeskundige. Verzuim kunnen ze aanpakken vanuit verschillende invalshoeken. Senior HR Professional en Register Arbeidskundige bij Reliance HR Solutions Norbert Dolstra vertelt er meer over. 


Hoe ondersteunen jullie werkgevers op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers?


"We begeleiden zieke werknemers van werk naar werk, de zogenaamde 2e spoor trajecten. Vaak begeleiden werkgevers het 1e spoor zelf, maar sporadisch worden we ook voor deze begeleiding gevraagd." 

Waarin onderscheidt Reliance HR zich? Wat is jullie manier van aanpak?


"Naast de begeleiding in 1e en 2e spoortrajecten, nemen we arbeidskundige onderzoeken af. Dat is een voordeel van mijn scholing als arbeidskundige. Zelf heb ik meer dan 25 jaar werkervaring in het HR-werkveld. Daardoor kan ik me gemakkelijk verplaatsen in de visie van de werkgever, maar tegelijkertijd werknemers heel breed adviseren, coachen en informeren over juridische aspecten en de sociale wetgeving. Bij re-integratie is het van belang dat medewerkers goed begrijpen wat de consequenties zijn in het geval het een WIA-traject wordt. Dat heeft namelijk financiële gevolgen voor de medewerker. Het voordeel van mijn achtergrond als arbeidskundige is dat ik makkelijker met de medewerker kan praten over beperkingen versus de functiebelasting. Ik merk dit ook in mijn overleggen met de bedrijfsarts."

Waarmee gaan jullie aan de slag bij 2e en 3e spoor re-integratie, hoe bieden jullie ondersteuning aan zowel de werkgever als werknemer?


"Een 2e spoor traject is te omschrijven als een loopbaantraject waarbij we medewerkers begeleiden om passend werk te verkrijgen. Dat kan zowel bij de eigen werkgever zijn, als bij een andere werkgever. Zo'n traject begint bij de oriëntatie: Wat is passend werk voor deze medewerker en wat vindt hij of zij leuk? We doen bijvoorbeeld verschillende testen, zoals een interessetest en een persoonlijkheidstest. Zodra de medewerker in staat is om te solliciteren, bieden we begeleiding bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrieven en de zichtbaarheid op sociale media." 

En wat als medewerker wordt ontslagen, wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt?

"Bij ontslag kan gebruik gemaakt worden van een outplacementtraject. Dit is in hoofdlijnen te vergelijken met een re-integratietraject, alleen het startpunt is anders. De medewerker is namelijk niet ziek. Het gaat hierbij dus ook om het vinden van passend werk, maar meer vanuit het willen in plaats van het kunnen."

Jullie werken met meerdere specialisten, is er bij een case altijd een vast contactpersoon of hoe ziet dat traject er uit?


"Elk traject heeft één mobiliteitsadviseur die het traject van A tot en met Z begeleidt."


Extra instroom in de WIA

29-04-2022

De stijging van mensen met een WIA-uitkering is vorig jaar bovengemiddeld gestegen. Dat meldt het UWV dat onderzoek doet naar de oorzaken van de extra instroom in de WIA. De eerste resultaten tonen dat vooral de coronapandemie hieraan heeft bijgedragen.


Aantal Nederlanders met WIA-uitkering stijgt al jaren

Eind 2021 kregen 373.084 mensen een WIA-uitkering. Daarmee groeide het aantal WIA-uitkeringen met ruim 5.700. Dat is een stijging van 11 procent en 2.900 meer dan verwacht. Daarmee ligt de groei veel sterker dan in 2020 en 2019. Vanwege verschillende redenen stijgt het aantal WIA-uitkeringen al verschillende jaren. Belangrijke redenen zijn de stijging van de AOW-leeftijd en het afschaffen van vervroegde uittredingsregelingen. Ook de toename van de werkende beroepsbevolking en het aantal verzekerden voor de WIA spelen een belangrijke rol. Opgelopen wachttijden voor (her)keuringen en verstrekte voorschotten dragen verder bij. En de afgelopen twee jaar is corona daar als aanjager bovenop gekomen. 

Corona speelt direct en indirect een rol

Uit het onderzoek blijkt corona zowel direct als indirect een rol te spelen. De direct invloed heeft betrekking op mensen die naast hun bestaande aandoening corona kregen. In 2020 ging het nog om een relatief bescheiden aantal van 75 mensen, terwijl het in 2021 al om 500 mensen ging. Daarbij is het goed om te weten dat er vertraging in de cijfers optreedt omdat een WIA-uitkering immers pas na twee ziekte volgt. Indirect heeft corona bijgedragen omdat als geheel minder re-integratieactiviteiten plaatsvonden. Persoonlijke contacten, waaronder fysieke keuringen, werden bemoeilijkt. Daarnaast was het UWV milder voor werkgevers en werden om die reden minder verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting opgelegd. 

Grote achterstanden medische beoordelingen UWV

25-04-2022

Eind 2021 wachtten 12.000 mensen op een beoordeling voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een nog groter aantal wacht op een herbeoordelingDit blijkt uit het jaarverslag dat het UWV op 21 april publiceerde. 

Twee groepen in de wachtrij

Het is al langer bekend dat het UWV een tekort heeft aan verzekeringsartsen. Dit heeft consequenties voor verschillende soorten keuringen die het UWV verzorgt. Zo zijn er mensen die moeten wachten op een beoordeling voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor deze groep zijn de achterstanden doorgaans nog te behappen. Zij kunnen namelijk een beroep doen op voorschotten. Deze hoeven bovendien niet terugbetaald te worden mocht achteraf blijken dat er geen recht bestaat op een uitkering. Problematischer is het voor de groep die wacht op een herbeoordeling van hun medische situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een chronische ziekte die in de loop van de tijd minder kunnen werken dan oorspronkelijk vastgesteld is. Vanwege de achterstanden kan men dit niet tussentijds bijstellen. Dit kan leiden tot de nodige financiële problemen en frustraties.

Voorbeeld uit de praktijk

In het AD wordt een voorbeeld aangehaald van een man (62) die 45 jaar in de bouw heeft gewerkt. Na twee jaar Ziektewet kwam hij terecht in de WIA. Uit de eerste beoordeling kwam naar voren dat hij nog voor 97,3 procent kon werken wat hem zeer verbaasde. Nadat hij in beroep ging werd hij voor 72 procent afgekeurd, een realistischer beeld. Zijn situatie verslechterde echter. Recent werd na een periode van twee jaar de loongerelateerde uitkering omgezet in een vervolguitkering. Het gevolg hiervan is dat hij nog maar de helft van het minimumloon ontvangt en daarom moet blijven werken. Raadsvrouw Lucia Knoflíčková kwam in actie. Samen met de huisarts schreef zij een brief aan het UWV met het verzoek voor een snelle herbeoordeling. Het UWV geeft aan dat eerst de groep mensen die wachten op een WIA-uitkering aan de beurt komt. Voorzitter Maarten Camps erkent dat dit vervelend kan uitpakken voor de andere groep die wachten op een herbeoordeling.

 

42 procent krijgt arbeidsongeschiktheidsuitkering door psychische klachten

18-03-2022

In het jaar 2020 gold voor zeker 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat deze werd verstrekt vanwege psychische klachten. Dit is daarmee gelijk ook de meest voorkomende grond voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Daarnaast blijkt dat het relatief veel vrouwen waren die om die reden een uitkering aanvroegen.  Dit blijkt uit cijfers die recentelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend zijn gemaakt.


Verspreid over het jaar 2020 zouden zo'n 816.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt zijn aan ruim 758.000 mensen. Daarvan gingen er 365.000 naar mannen en 394.000 naar vrouwen. Met 346 duizend (ruim 42 procent) werden de meeste uitkeringen uitgekeerd na diagnoses van psychische stoornissen. Dit percentage is in de afgelopen tien jaar niet veel veranderd.

WAO/WIA, Wajong en zelfstandigen

Onder de term ' arbeidsongeschiktheidsuitkering' schaart het CBS drie categorieën.  In ruim twee derde van de gevallen ging het om uit zieke werknemers in loondienst die na twee jaar loondoorbetaling door de werkgever recht hebben op een WAO- of WIA-uitkering. De tweede groep bestaat uit de jonggehandicapten met een Wajong-uitkering. De laatste groep dat slechts 1 procent van het geheel beslaat, wordt opgemaakt uit zelfstandigen, die voorheen (tot 2004) onder de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) vielen.

Risico bij vrouwen groter

Opvallend in het onderzoek was dat er een hoger aantal uitkeringen is verstrekt aan vrouwen dan aan mannen. Dit verschil kan onder meer worden verklaard doordat er relatief veel meer vrouwen werken in de zorg, wat een beroepsgroep is die vaker leidt tot arbeidsongeschiktheid. Ook het feit dat vrouwen vaker beroepen vervullen met een lager uurloon lijkt een verklaring te kunnen zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat een lager uurloon een grotere kans geeft op arbeidsongeschiktheid.

Medische oorzaken

Vergeleken met eind 2011 veranderde het aantal uitkeringen per hoofdcategorie weinig. Het CBS hanteert voor de diagnose van arbeidsongeschiktheid 12 hoofdcategorieën. Met 346 duizend vielen de meeste uitkeringen binnen diagnoses in de hoofdcategorie psychische stoornissen. Op de tweede plaats staat de hoofdcategorie ziekten van het bot- en spierstelsel (154 duizend gevallen). Op de derde plaats komen ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor (84 duizend gevallen).


Verder valt er op dat er sinds 2011 een flinke toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te zien is, waarvan de achterliggende medische oorzaak onbekend is. Deze stijging gaat echter samen met een daling in de categorie algemene en endocriene ziekten (ziekten aan het hormoonstelsel), waar aandoeningen kunnen worden ondergebracht die in geen andere categorie vallen. Er is ook een kleine toename in de hoofdcategorie ziekten van het ademhalingsstelsel. Deze stijging komt niet door de gevolgen van long COVID19, omdat deze diagnose pas vanaf 2022 eventueel in de statistieken van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te zien zal zijn.


Eerste ronde van STAP budget al na drie dagen op

08-03-2022

Met ingang van 1 maart 2022 konden mensen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor een opleiding om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Per jaar zijn er vijf aanvraagrondes. Bij deze eerste ronde was het budget al na drie dagen op. Naar schatting hebben tot nu toe zeker 35.000 mensen een aanvraag ingediend.


Wat is het STAP Budget?

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid. Het UWV voert deze regeling namens de overheid uit. Werkenden en werkzoekenden kunnen zich bij het daarvoor opgerichte digitale portaal melden om hierop aanspraak te maken. Per persoon kan er één keer per jaar een aanvraag worden ingediend met een maximum van € 1.000 (zolang er budget is). Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. 

Stormloop bij eerste ronde

Voor het jaar 2022 is er € 160 miljoen beschikbaar. Dit budget is verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 160.000 personen scholing volgen. Voor 2023 wordt dit budget verhoogt tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken. 

Bij deze eerste ronde hebben zo'n 35.000 mensen een scholingssubsidie toegekend gekregen. Bij het openen van het loket op dinsdag 1 maart liep het direct al storm. Er ontstond tijdens de piek een wachtrij van 70.000 mensen waarbij technische storingen het proces bemoeilijkte. Dit leidde tot veel klachten. Bij de volgende ronde, die op 1 mei start, zal het UWV deze storingen proberen voor te zijn.

Geld naar kansrijken

Opvallend was ook dat achteraf bleek dat het juist de kansrijkere burgers waren die succes hadden met het aanvragen van deze subsidies. Directeur bij UWV, Tof Thissen, vertelde hierover in het NOS Radio 1 Journaal eerder deze maand. Voor de volgende ronde zijn er wel maatregelen getroffen om juist die mensen te helpen met het aanvragen van een opleidingsbijdrage die minder kansen op de arbeidsmarkt hebben.

 "In de komende periodes houden we geld apart voor mensen die minder makkelijk digitale de weg weten te vinden naar het STAP-budget", zegt Thissen. Die kunnen vanaf de volgende ronde terecht bij vestigingen van het UWV om het STAP-budget aan te vragen.

Kopzorgen voor re-integratie long covid patiënten

28-02-2022

Er moet een extra vangnet komen voor long covid patiënten die bijna twee jaar ziek zijn en hun baan dreigen te verliezen. Dat vinden patiëntenorganisaties en vakbond FNV. Volgens hen is hulp op zijn plaats, omdat de begeleiding richting terugkeer op de werkvloer voor deze groep niet op orde is. Duizenden mensen dreigen hierdoor in de problemen te komen. Het kabinet spreekt nogmaals haar waardering uit voor zorgmedewerkers en belooft met een oplossing te komen.


Twee jaar Long Covid

Rond deze tijd in het jaar 2020 raakten de eerste Nederlanders besmet met het COVID-19. Zij dreigen na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering te moeten aanvragen. Dit probleem speelt met name in de zorg, waar duizenden medewerkers met de langdurige consequenties van een Corona besmetting te maken hebben.

Vakbonden CNV en FNV pleiten al langer voor een een tegemoetkomingsfonds voor mensen met long covid. Hierbij zou het fonds dat voor schildersziekte OPS en asbestslachtoffers bestaat als voorbeeld moeten dienen. Eind januari heeft de FNV hierover al een gesprek gevoerd met Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport. 

Wet Verbetering Poortwachter

Ook Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien Van Gennip besteedde in een recent kamergesprek aandacht aan de gevolgen van long covid. Hierbij ging ze in op vragen die betrekking hadden op re-integratietrajecten de Wet Verbetering Poortwachter. Zij stelde dat de regelgeving binnen het stelsel van sociale zekerheid geen onderscheid maakt naar de reden dat iemand uitvalt. Voor alle werknemers die ziek worden en daardoor hun eigen werk niet meer kunnen doen, ongeacht de aard of oorzaak van de ziekte, gelden dezelfde regels. Deze regels staan vastgesteld in de Wet Verbetering Poortwachter

De minister erkent ook dat het pijnlijk is dat van long covid zo lastig is te voorspellen hoe het zich uit en hoe lang het verloop ervan per persoon voortduurt. Hieraan voegde ze toe dat het wel belangrijk is dat alle mensen die door een ziekte zijn getroffen aan dezelfde rechten en plichten worden gehouden.

Meer kennis nodig

Zoals benoemd door Minister van Gennip, is een van de grootste uitdagingen van deze situatie het feit dat er nog altijd relatief weinig bekend is over de langdurige klachten die na een coronabesmetting kunnen aanhouden. Dit heeft er vooral te maken dat het gaat om een relatief nieuw ziektebeeld. Om meer kennis te vergaren is het RIVM al bezig met een eigen onderzoek naar long covid. Hiermee hoopt het een goed beeld te krijgen van de aard en duur van de klachten, de risicofactoren van de ziekte, de impact op zorggebruik en kwaliteit van leven van patiënten. Naar verwachting worden de eerste resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022.

Ook van de Gezondheidsraad wordt in het eerste kwartaal van 2022 meer informatie verwacht. Deze instantie zal dan vooral ingaan op de definitie en afbakening van het ziektebeeld op basis van de huidige stand van de wetenschap.


Re-integratie maatwerk

Omdat voor Long Covid-patiënten geldt dat er veel verschillende soorten klachten kunnen worden ervaren, is het belangrijk dat het re-integratietraject dat wordt aangeboden op maat gemaakt is. Dat wil zeggen dat er moet worden gekeken naar de mogelijkheden van de individuele werknemer op dat moment.  Ook moet het plan kunnen worden bijgesteld als een verandering van de gezondheidssituatie van de werknemer dit vereist. 

Kennis moet gebundeld worden

Stella Jonkhout die voor de FNV onderzoek naar dit probleem verrichtte, pleit ervoor dat alle partijen waar long covid patiënten mee in aanraking komen op het gebied van ziekte, werk en re-integratie hun kennis bundelen en beter gaan samenwerken. Het UWV, arbodiensten, werkgevers, verzuimcoaches, HR-medewerkers, verzekeringsartsen, C-support en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zouden samen meer praktische steun, kennis en erkenning moeten bieden aan deze doelgroep. Uit deze samenwerking zouden vervolgens richtlijnen moeten ontstaan over hoe bedrijven om moeten gaan met deze (beroeps)ziekte. 

Langer in dienst

In een eerste reactie heeft het kabinet laten weten zorgmedewerkers met long covid tegemoet te willen komen. Zo heeft Minister Helder voor langdurige Zorg en Sport een subsidieregeling aangekondigd om deze mensen langer in dienst te kunnen houden. Het loon zou dan zes maanden langer doorbetaald worden. Werkgevers worden zo gestimuleerd om de re-integratie voort te zetten. Met deze regeling wil het kabinet ook haar respect en waardering voor deze groep uitspreken. De minister voelt dit sentiment aan met de woorden: 'We hebben deze mensen heel hard nodig, hetzij in hun eigen, hetzij in een andere functie'.


Blog